จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร2,722.061,424.0047.7 %5.0166.36172.33-3.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร3,304.492,043.0038.2 %5.0393.4136.9290.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร3,365.871,790.0046.8 %5.0481.4268.6285.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 125,529.833,350.2086.9 %5.03,037.69533.9082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 239,483.8129,888.0024.3 %5.03,309.57478.8885.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 111,447.451,435.8087.5 %5.0279.310.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,794.919,263.29-93.2 %0.01,013.85812.2319.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร3,720.283,494.006.1 %3.0728.63464.0036.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร3,109.001,681.0045.9 %5.0386.340.9599.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร3,342.551,699.0049.2 %5.0443.39176.7060.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร3,496.412,370.0032.2 %5.0490.28378.5922.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,822.283,014.00-65.4 %0.0330.03244.0726.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,496.173,643.9519.0 %5.0994.83876.1111.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร10,787.1517,566.00-62.8 %0.01,165.98332.5071.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,625.252,401.0033.8 %5.0576.50276.5552.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,645.571,018.0072.1 %5.0595.520.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร3,265.331,780.0045.5 %5.0443.39228.6748.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร4,099.605,016.56-22.4 %0.0728.63192.8573.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร10,828.0940,222.00-271.5 %0.01,566.73665.7257.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร4,341.371,999.0054.0 %5.0785.68345.2756.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร3,452.011,762.0049.0 %5.0451.58103.3777.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร5,824.7015,400.18-164.4 %0.01,136.0944.6896.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร2,962.441,348.0054.5 %5.0329.30198.6439.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,801.752,367.0037.7 %5.0652.57290.5555.5 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร4,093.333,291.0019.6 %5.0766.66345.9854.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร4,920.813,973.5019.3 %5.0595.52315.4347.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร4,278.913,976.007.1 %3.5519.4536.7192.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร11,893.413,224.0072.9 %5.0555.40150.8472.8 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 70,020.6378,564.24-12.2 %0.0995.30681.1531.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7192.571.0099.5 %5.023.080.9595.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร2,970.671,563.0047.4 %5.0329.30123.8962.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร10,069.2415,465.35-53.6 %0.02,211.88607.2572.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร4,037.605,504.00-36.3 %0.0804.69238.2170.4 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร9,444.2325,088.00-165.6 %0.01,687.68574.7765.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร3,224.691,429.0055.7 %5.0481.420.9599.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร8,291.399,355.04-12.8 %0.02,253.23111.3995.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร22,421.328,419.0862.5 %5.0302.30192.2636.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร18,624.4811,140.1540.2 %5.0996.29609.4138.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร16,892.294,395.1674.0 %5.0269.72215.2820.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร79,228.0455,292.0030.2 %5.01,156.14671.6741.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว19,132.2311,346.0040.7 %5.0389.36390.64-0.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร12,332.7111,726.464.9 %2.01,092.57988.739.5 %4.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 4,088.074,115.70-0.7 %0.0747.65881.28-17.9 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร2,906.61485.0083.3 %5.0211.6878.9262.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร74,627.3315,657.0079.0 %5.015,240.754,874.0268.0 %5.0
รวม 550,959 429,987 21.96 % 52,117 19,014 63.52 %