จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง3,540.98920.0074.0 %5.0278.4037.5986.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง3,409.701,468.0056.9 %5.0392.78128.2367.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง3,049.152,120.0030.5 %5.0405.36185.8654.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง15,597.6315,164.042.8 %1.01,628.82822.7049.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง5,256.172,135.0059.4 %5.0212.6547.5077.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ4,844.161,032.0078.7 %5.0208.1347.5077.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง4,409.11431.0090.2 %5.0145.24175.53-20.9 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย4,298.08486.0088.7 %5.0127.7076.0040.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก4,385.97394.0091.0 %5.0144.6547.5067.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา4,770.03425.0091.1 %5.0175.330.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้4,290.54239.0094.4 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง3,446.591,927.0044.1 %5.0438.73396.529.6 %4.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง4,555.452,483.0045.5 %5.0792.12580.2726.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง3,654.85462.0087.4 %5.0506.8842.7591.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง3,581.721,224.0065.8 %5.0468.85437.486.7 %3.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง3,809.621,955.0048.7 %5.0601.941,044.50-73.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง1,588.914,557.00-186.8 %0.0289.91539.15-86.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง4,517.833,225.0028.6 %5.0830.15579.8830.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง13,336.6017,306.55-29.8 %0.0868.18172.2980.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง4,129.162,379.0042.4 %5.0544.91134.4075.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง3,849.10983.0074.5 %5.0582.9534.5494.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง3,135.26588.0081.2 %5.0316.7252.2583.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง3,838.633,648.005.0 %2.5601.96210.9865.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง6,297.2017,716.00-181.3 %0.01,020.311,266.29-24.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง5,108.615,457.00-6.8 %0.0697.04454.3634.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง3,564.472,671.0025.1 %5.0563.93268.2852.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง6,959.3213,917.76-100.0 %0.01,096.3590.4591.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง4,938.361.00100.0 %5.0487.860.9599.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,840.832,963.0022.9 %5.0620.98330.1546.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง4,085.442,260.0044.7 %5.0582.95473.7918.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,676.772,081.0055.5 %5.0639.99224.2765.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง4,597.102,280.0050.4 %5.0430.8259.7686.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง3,627.921,825.0049.7 %5.0599.64152.7574.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 40,721.1038,532.485.4 %2.5660.10508.5923.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง3,036.241,265.0058.3 %5.0278.6968.7375.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง3,229.331,173.0063.7 %5.0288.52117.0859.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง4,010.175,206.87-29.8 %0.0620.98426.1631.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง3,520.753,029.0014.0 %5.0449.8369.0984.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง5,808.765,503.155.3 %2.5572.86422.6726.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง44,434.2120,106.7554.7 %5.01,019.43490.0251.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง2,708.905,837.50-115.5 %0.0256.04261.95-2.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง46,588.3261,260.00-31.5 %0.0682.42775.97-13.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง18,323.4914,085.1223.1 %5.0293.85666.69-126.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ14,891.6314,620.961.8 %0.5368.70408.84-10.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง6,435.0920,065.90-211.8 %0.0977.452,066.15-111.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 3,716.492,255.0039.3 %5.0525.90276.5747.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง3,221.201,033.0067.9 %5.0335.74217.9535.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง19,190.308,880.5553.7 %5.02,428.031,953.3919.5 %5.0
รวม 378,851 319,578 15.65 % 27,206 17,071 37.25 %