จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,767.491,078.0061.0 %5.0216.1393.3756.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม3,559.463,774.00-6.0 %0.0406.29150.3163.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม3,225.111,614.0050.0 %5.0387.2858.8984.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม31,047.9722,996.9925.9 %5.02,331.45475.0079.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0262.0647.5081.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา4,982.97959.0080.8 %5.0201.4147.5076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที4,290.36735.0082.9 %5.0161.630.9599.4 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง4,024.935,947.81-47.8 %0.0936.04242.7074.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม4,969.255,445.26-9.6 %0.0615.47285.0053.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม4,230.102,168.0048.7 %5.0710.55332.7553.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,251.22867.0073.3 %5.0406.29283.5430.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม3,236.611,259.0061.1 %5.0311.21351.34-12.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม4,356.82933.6678.6 %5.0387.28355.108.3 %4.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม3,187.103,485.00-9.3 %0.0603.673,310.75-448.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,951.212,477.0837.3 %5.0672.52370.6644.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม13,561.9912,795.765.6 %2.5902.83103.8788.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม3,632.111,548.0057.4 %5.0486.63185.6061.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม3,447.461,022.0070.4 %5.0482.360.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,165.541,008.0068.2 %5.0349.24160.8853.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,600.943,174.0011.9 %5.0520.39209.4059.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม5,007.604,077.0018.6 %5.01,109.88190.0082.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม5,730.292,669.0053.4 %5.01,357.09514.4762.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม3,502.981,786.0049.0 %5.0501.37124.6475.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม5,070.595,566.10-9.8 %0.01,033.8260.5194.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม11,628.971,354.0088.4 %5.0444.32435.202.1 %1.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,668.502,365.0035.5 %5.0596.45253.0957.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,868.392,672.0030.9 %5.0615.47131.2678.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,828.952,484.8448.5 %5.0520.39120.1176.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม3,889.753,454.0011.2 %5.0349.2457.9583.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม11,356.574,634.0059.2 %5.0463.34132.0571.5 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 43,134.9718,878.2756.2 %5.0644.71551.5714.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,706.56948.0065.0 %5.0235.15161.1531.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม4,607.503,796.2317.6 %5.0767.60473.4738.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,328.541,689.3049.2 %5.0425.31324.3923.7 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม4,247.883,299.0022.3 %5.0691.530.9599.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม3,812.401.00100.0 %5.0387.28252.7434.7 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม3,415.372,986.6212.6 %5.0463.34516.49-11.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม12,854.4114,297.04-11.2 %0.0564.06345.7838.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม5,453.512,824.0048.2 %5.0276.47245.3411.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม63,444.1767,646.00-6.6 %0.01,054.221,018.403.4 %1.5
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม14,005.239,755.0230.3 %5.0327.78176.6546.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา16,464.6945.7799.7 %5.0231.64277.00-19.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม20,443.4516,367.8119.9 %5.0936.80523.2144.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม32,579.4128,002.0014.1 %5.01,317.66617.5053.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 3,420.461,892.0044.7 %5.0463.34308.4233.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม2,960.32745.0074.8 %5.0273.18220.5219.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม12,527.901,609.1987.2 %5.02,678.892,210.8417.5 %5.0
รวม 416,448 279,132 32.97 % 30,081 17,309 42.46 %