จังหวัดเพชรบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,710.29863.0068.2 %5.0435.00160.3563.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี11,233.225,759.6848.7 %5.070.3046.7433.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี4,382.874,786.86-9.2 %0.0506.76323.8536.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 4,878.411,202.0075.4 %5.0682.1969.2489.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี17,020.5712,167.5928.5 %5.02,260.54719.3668.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี5,303.631,394.0073.7 %5.0277.7063.5677.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย6,190.661,109.0082.1 %5.0203.0786.0557.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง4,235.04612.0085.5 %5.0396.5842.7589.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม4,206.32868.0079.4 %5.0162.600.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด4,725.82459.0090.3 %5.0166.6247.9571.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง4,404.12773.0082.4 %5.0305.7340.8586.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน4,127.43560.0086.4 %5.0411.5768.5083.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ7,430.691,762.0076.3 %5.0377.3289.4376.3 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,739.85423.9384.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี12,421.865,827.2353.1 %5.01,138.571,013.5011.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0814.65126.1784.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี4,555.792,324.0049.0 %5.01,100.54176.5184.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี5,405.064,519.0016.4 %5.0896.53413.9053.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,515.391,571.6055.3 %5.0739.24301.1559.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี8,893.373,187.0064.2 %5.02,716.921,613.6840.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,804.273,525.82-25.7 %0.0522.98378.0727.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,906.343,219.0034.4 %5.01,271.68870.8331.5 %5.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี7,282.313,365.6953.8 %5.0828.46304.4863.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี14,160.2713,740.003.0 %1.51,556.9292.4894.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)7,408.7012,391.00-67.2 %0.02,728.951,640.6539.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี5,734.142,446.0057.3 %5.0853.33465.4245.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี3,547.241,086.0069.4 %5.0759.0228.7896.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี3,330.731,012.0069.6 %5.0606.12462.6523.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี3,855.483,365.0912.7 %5.0834.31103.1287.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี10,140.625,052.5050.2 %5.01,937.2789.5595.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี5,071.304,446.2512.3 %5.01,309.74352.6473.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี3,673.532,645.0028.0 %5.0796.28212.0073.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี17,776.9712,060.5832.2 %5.03,838.84138.0996.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี8,216.221,715.0079.1 %5.0853.33362.8057.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี4,542.075,944.66-30.9 %0.0948.41361.4861.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี6,392.083,273.0048.8 %5.01,005.46142.3985.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี3,969.073,310.0016.6 %5.0967.43510.6547.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี4,605.642,968.0035.6 %5.0777.27206.1973.5 %5.0
สพ.เพชรบุรี11,743.502,269.0080.7 %5.0731.11458.5837.3 %5.0
รจก.เพชรบุรี 55,076.8955,939.31-1.6 %0.01,153.02931.0419.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,864.38891.0068.9 %5.0492.03173.5364.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี5,269.723,240.8538.5 %5.01,062.53491.1553.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี4,575.232,447.0046.5 %5.0701.20250.0064.3 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี5,294.454,920.487.1 %3.51,173.65287.1975.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,846.702,399.0437.6 %5.0777.2777.5490.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี14,895.7713,562.509.0 %4.53,595.43305.3091.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 179,117.3316,890.0078.7 %5.0886.931,291.75-45.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 240,375.3212,490.4169.1 %5.01,649.96473.5071.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)17,797.6110,382.7841.7 %5.02,870.16794.6072.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี6,213.204,288.0031.0 %5.0406.09372.408.3 %4.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี53,242.1635,778.4632.8 %5.01,143.271,626.05-42.2 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี87,651.9132,984.0062.4 %5.0829.75540.3534.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี30,184.9728,877.064.3 %2.0956.551,540.88-61.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี30,904.63183.0099.4 %5.0853.71620.2527.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย20,730.2714,500.2530.1 %5.0602.28617.98-2.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด83,915.7118,916.0077.5 %5.0825.581,089.15-31.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี10,965.8420,678.23-88.6 %0.01,823.443,469.27-90.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 3,937.932,578.0034.5 %5.0720.22313.5556.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี4,230.041,530.0063.8 %5.0568.09304.3346.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี29,961.0619,041.0036.4 %5.06,909.605,496.7020.4 %5.0
รวม 838,592 440,521 47.47 % 66,790 33,652 49.62 %