จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,318.47776.0082.0 %5.0457.63128.0172.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์49,224.998,576.3982.6 %5.0336.37137.2059.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,426.855,846.13-70.6 %0.0704.84102.5985.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,163.001,989.0037.1 %5.0628.790.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์15,849.178,211.9248.2 %5.02,264.171,130.2050.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์4,986.441,869.6062.5 %5.0326.3568.9978.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี4,165.721,460.0065.0 %5.0276.6838.0086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก4,111.66552.0086.6 %5.0256.79111.7756.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน4,427.41852.0080.8 %5.0435.97114.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย4,037.88500.0087.6 %5.0464.70133.0071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี6,032.531,894.0068.6 %5.0521.1276.0085.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน5,762.521,696.0070.6 %5.0593.7071.2588.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด4,856.82711.0085.4 %5.0391.59110.2071.9 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์5,620.215,288.105.9 %2.5799.68300.2062.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์4,375.675,306.14-21.3 %0.01,084.14579.3546.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,850.851,570.0044.9 %5.0553.24205.6062.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,663.551,042.0060.9 %5.0522.69142.0072.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,235.932,039.4037.0 %5.0666.83240.3564.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,487.821,789.0060.1 %5.0990.08587.4540.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,260.431,247.0061.8 %5.0685.82111.9483.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,465.783,886.40-12.1 %0.0761.89555.8427.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์16,085.552,563.5084.1 %5.05,287.71919.6082.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,509.222,488.800.8 %0.5535.26237.2755.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,818.313,748.1922.2 %5.01,064.501,491.39-40.1 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,562.481,946.4045.4 %5.0799.9474.8690.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์13,044.2110,921.0016.3 %5.01,237.30514.9358.4 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน84,290.5271,355.0115.3 %5.0466.73651.63-39.6 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)12,912.268,820.9631.7 %5.04,254.883,828.5010.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,823.602,264.0040.8 %5.0923.4881.0991.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,425.601,078.0055.6 %5.061.6761.84-0.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,928.43679.0064.8 %5.072.5755.1324.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)5,140.536,393.00-24.4 %0.089.9462.2230.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,229.81759.0082.1 %5.0780.920.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,235.58787.0075.7 %5.0628.79280.0355.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,867.933,293.4114.9 %5.0876.00465.5946.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,728.522,758.0026.0 %5.01,584.78692.1556.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,530.355,847.0022.4 %5.01,541.56788.6348.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,248.881,356.1978.3 %5.0761.89160.5578.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,954.7610,583.14-77.7 %0.01,408.45102.9992.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์14,403.3414,065.002.3 %1.02,099.642,293.10-9.2 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,802.632,414.0077.7 %5.0609.76202.9466.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,858.243,412.4011.6 %5.0914.04363.7760.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,505.342,012.0042.6 %5.0780.90368.4952.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,046.58262.1493.5 %5.0818.95439.8546.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,582.854,821.0036.4 %5.0819.1791.9588.8 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์11,467.232,114.0081.6 %5.0802.78514.5035.9 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 63,208.2935,180.1444.3 %5.01,019.211,031.07-1.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,950.69783.0073.5 %5.0514.68239.9553.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,635.994,961.2853.4 %5.01,522.53597.6460.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,143.061,174.8071.6 %5.0628.79321.4248.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,024.606,973.1322.7 %5.01,446.461,011.5630.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,467.135,105.50-47.3 %0.0761.89296.4061.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,531.401,858.9947.4 %5.0705.074.7199.3 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์58,572.48135,305.00-131.0 %0.01,836.41874.5252.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 128,308.0311,079.3060.9 %5.01,344.71978.5427.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 233,507.7212,634.1362.3 %5.01,637.40871.7146.8 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์22,751.166,309.3972.3 %5.0247.08389.29-57.6 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,462.662,354.554.4 %2.0300.41237.5020.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์748,428.63362,208.0051.6 %5.04,285.20460.2889.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน63,036.693,460.0094.5 %5.0903.45866.854.1 %2.0
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี55,612.9516,954.9369.5 %5.0824.22346.8657.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล34,729.259,206.0073.5 %5.0942.76810.3514.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์17,300.2022,176.00-28.2 %0.02,212.62537.7075.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 9,301.714,018.0056.8 %5.0855.72594.4330.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,834.391,246.0056.0 %5.0514.71117.9277.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์17,740.5816,639.006.2 %3.05,007.252,575.4348.6 %5.0
รวม 1,576,874 887,429 43.72 % 69,826 32,852 52.95 %