จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,651.611,057.0060.1 %5.0538.64205.0061.9 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช27,263.2820,452.4725.0 %5.0536.54298.0044.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช11,166.887,786.2030.3 %5.069.24301.80-335.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช9,027.412,696.0070.1 %5.061.25241.09-293.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช3,727.832,253.0039.6 %5.0976.01170.6082.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช3,080.041,500.0051.3 %5.0709.7934.2595.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช25,389.6025,092.941.2 %0.53,933.571,150.2670.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราช6,911.410.00100.0 %5.0462.360.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี4,687.24360.0092.3 %5.0185.8266.5064.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,866.25511.0086.8 %5.0178.0068.2061.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง4,247.071,904.0055.2 %5.0462.0341.1791.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,821.29205.0094.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,921.42693.0082.3 %5.0246.14102.5258.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด4,052.71662.0083.7 %5.0334.510.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา4,405.11807.0081.7 %5.0246.3633.8186.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง6,177.662,564.1058.5 %5.0698.8968.4090.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน3,976.37377.0090.5 %5.0274.8089.0867.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่4,677.96489.0089.5 %5.0369.0568.1881.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง4,905.821,021.0079.2 %5.0297.8776.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์5,224.35880.0083.2 %5.0234.0041.0782.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล4,029.85315.0092.2 %5.0383.3353.2086.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม3,926.13533.0086.4 %5.0407.17102.3174.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร4,015.24894.0077.7 %5.0337.0289.1573.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา3,812.55481.0087.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,890.94693.0082.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง3,918.14568.0085.5 %5.0246.6268.2572.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,835.84614.0084.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช5,901.504,240.5028.1 %5.0823.88153.4081.4 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล3,614.446,240.00-72.6 %0.0602.79143.4576.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช6,662.636,868.07-3.1 %0.01,812.71658.3563.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0305.35281.207.9 %3.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,711.591,214.0055.2 %5.06,286.94345.8094.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง3,169.961,476.0053.4 %5.0737.68358.1551.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง3,534.671,736.0050.9 %5.0484.48389.5019.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0690.770.9099.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช5,062.923,364.0033.6 %5.01,337.30754.1043.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,489.151,567.0055.1 %5.0880.93711.5519.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1513,480.3822,124.36-64.1 %0.05,238.716,695.70-27.8 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,925.821,472.5062.5 %5.01,514.45461.6669.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช6,045.121,937.0068.0 %5.01,888.79920.9551.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช5,878.616,255.50-6.4 %0.01,831.732,354.19-28.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช3,749.705,486.35-46.3 %0.0719.94832.66-15.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช6,811.325,120.1324.8 %5.02,193.023,354.74-53.0 %0.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช4,531.843,437.0024.2 %5.01,139.60376.2067.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช9,857.3613,745.90-39.4 %0.01,307.80171.0086.9 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช144,550.33154,982.00-7.2 %0.0721.881,021.25-41.5 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 12,008.7815,116.02-25.9 %0.04,460.106,542.15-46.7 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,871.833,200.0017.4 %5.01,033.06579.5043.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)3,351.081,200.0064.2 %5.0550.45194.7564.6 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช3,360.141,612.0052.0 %5.081.46110.62-35.8 %0.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,894.721,065.0043.8 %5.068.4347.5030.6 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,894.72547.0071.1 %5.080.9353.8033.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช3,647.321,100.0069.8 %5.0899.5768.4092.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,147.731,230.0060.9 %5.0759.29449.0040.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช4,818.375,184.52-7.6 %0.01,071.10405.2362.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช8,341.3036,212.00-334.1 %0.02,174.023,512.40-61.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช8,544.346,926.0018.9 %5.01,584.52843.9446.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช4,135.572,766.0033.1 %5.01,128.13607.4146.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช9,795.3814,280.00-45.8 %0.01,641.56153.5790.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช5,255.57309.6494.1 %5.01,128.14951.0315.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช4,070.104,895.20-20.3 %0.01,071.10444.0158.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช5,025.652,785.0044.6 %5.01,470.43676.5454.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช6,267.672,884.0054.0 %5.01,561.60868.7344.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช5,274.495,170.002.0 %1.0899.95119.1486.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช30,073.804,618.5684.6 %5.0631.19324.2348.6 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช6,336.384,800.0024.2 %5.0474.27190.0059.9 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 177,724.06138,163.0922.3 %5.02,371.201,772.3725.3 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 36,218.8424,679.7631.9 %5.0857.92761.9011.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,785.831,450.0048.0 %5.0595.68170.0571.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช5,511.754,042.0026.7 %5.01,185.20835.7529.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,184.601,025.0067.8 %5.0747.81237.5068.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,927.573,242.0017.5 %5.01,052.07331.5568.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช5,152.732,255.0056.2 %5.01,844.72578.5168.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช6,404.715,163.1819.4 %5.01,063.55914.8514.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช86,485.597,816.7791.0 %5.0757.09332.7756.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)28,190.069,341.0066.9 %5.02,827.36738.7373.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 133,386.8061,656.90-84.7 %0.0926.11562.6539.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 230,175.0712,453.0058.7 %5.01,671.8410,474.00-526.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 321,955.4910,170.0053.7 %5.02,575.991,234.6652.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 16,924.4113,935.6517.7 %5.01,342.58651.3951.5 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช17,802.2115,071.2015.3 %5.0477.93579.00-21.1 %0.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล39,444.3620,744.7647.4 %5.0721.33367.5449.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช6,391.735,214.0018.4 %5.0313.31440.80-40.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช88,569.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,752.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช48,064.5722,000.0054.2 %5.01,329.18190.0085.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล747,716.3820,155.0097.3 %5.01,101.09221.1479.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช171,069.05228.0099.9 %5.01,154.40777.1432.7 %5.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช27,833.3116,814.0039.6 %5.0786.60443.8843.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช465,126.03147,718.2868.2 %5.01,109.081,433.67-29.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช7,373.6113,504.00-83.1 %0.0675.73468.3830.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช46,341.9726,832.0042.1 %5.0888.35422.5052.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร41,299.881,989.7595.2 %5.0957.38572.8540.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี22,647.548,478.0062.6 %5.0766.38246.1567.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง161,990.7324,994.8384.6 %5.01,388.06541.0061.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช19,562.7535,709.00-82.5 %0.02,455.232,194.9810.6 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช20,630.8320,950.40-1.5 %0.03,411.862,815.7417.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช109,854.3345,000.0059.0 %5.02,079.26682.2367.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 3,871.874,827.76-24.7 %0.01,014.04607.0540.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช3,286.951,758.0046.5 %5.0785.85237.5069.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช46,283.9847,281.50-2.2 %0.05,603.113,643.5035.0 %5.0
รวม 2,996,333 1,207,383 59.70 % 111,852 76,946 31.21 %