จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่4,944.771,980.0060.0 %5.0412.23210.8948.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.055.80314.72-464.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่3,212.841,733.0046.1 %5.0348.81112.5067.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,432.172,661.0022.5 %5.0640.3930.7995.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่12,689.289,826.0022.6 %5.02,218.70569.4374.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่5,248.611,727.0067.1 %5.0308.61179.9541.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก4,278.841,376.0067.8 %5.0349.1450.3085.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง4,214.71933.0077.9 %5.0202.0934.2183.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม4,235.09950.0077.6 %5.0332.95102.5769.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม4,223.69639.0084.9 %5.0289.3767.8276.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา4,214.32748.0082.3 %5.0328.430.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา4,203.05567.0086.5 %5.0420.3832.8092.2 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่4,919.084,821.002.0 %1.0830.4557.0093.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่3,462.843,248.236.2 %3.0678.39747.93-10.3 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่4,644.441,624.1165.0 %5.0362.63105.4670.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,656.37686.0074.2 %5.0404.81358.8211.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่3,982.592,027.0049.1 %5.0925.66208.9977.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่5,205.414,157.0020.1 %5.0906.64440.7951.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,405.311,674.0050.8 %5.0659.38264.7859.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,766.321,929.0048.8 %5.0754.37532.7329.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่5,980.102,978.4050.2 %5.0891.151,159.00-30.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่2,209.641,154.2147.8 %5.0472.98338.1628.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่5,000.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,267.95999.2621.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)3,968.292,916.0026.5 %5.0628.67236.6662.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่13,731.7710,717.8721.9 %5.01,096.80263.1576.0 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่879,403.19979,432.69-11.4 %0.04,227.044,313.90-2.1 %0.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่5,036.052,592.0048.5 %5.0792.49360.1554.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 7,269.828,614.00-18.5 %0.080.10102.64-28.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,590.551,170.0067.4 %5.0735.4685.2388.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่3,259.691,281.0060.7 %5.0509.39285.7343.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,595.272,302.0036.0 %5.0716.44450.6137.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบ1,222.44ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่12,185.777,416.0039.1 %5.0982.58605.4638.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่5,909.712,807.0052.5 %5.0773.47131.9482.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่14,349.6413,812.923.7 %1.51,324.95155.8088.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่3,092.552,154.0030.3 %5.0659.38441.7533.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่5,349.592,981.8144.3 %5.0830.54354.6957.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่4,301.962,834.0034.1 %5.0697.42466.1133.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่5,172.431,710.0066.9 %5.0849.54548.1535.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่4,370.492,362.0046.0 %5.0564.3082.8785.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่11,758.193,882.0067.0 %5.0678.41269.9560.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่69,108.1520,968.0069.7 %5.01,220.74845.5030.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่2,895.562,106.7927.2 %5.0431.24160.8562.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่5,980.003,557.0040.5 %5.0887.63481.6545.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่3,677.871,703.0053.7 %5.0583.3795.9583.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่4,934.123,259.0033.9 %5.0811.52285.0064.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่4,658.773,577.0023.2 %5.0697.47330.4252.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่11,337.6012,927.70-14.0 %0.03,017.38571.1881.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่64,525.9410,634.5583.5 %5.01,716.48702.8559.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่6,003.754,759.3220.7 %5.0408.83268.8534.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่65,545.7240,087.0038.8 %5.01,243.13615.6050.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่23,530.8927,221.00-15.7 %0.0786.96763.852.9 %1.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่16,719.8012,307.3626.4 %5.0633.53697.66-10.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม19,128.6612,095.0036.8 %5.0608.32342.3343.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก25,932.5522.6599.9 %5.0648.98515.3920.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่37,350.7623,732.6736.5 %5.011,293.451,063.5090.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 3,414.622,614.3523.4 %5.0637.54357.2044.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่3,096.291,276.0058.8 %5.0450.20304.3632.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่36,992.0317,565.0052.5 %5.03,148.131,512.0052.0 %5.0
รวม 1,486,308 1,296,838 12.75 % 59,433 25,989 56.27 %