จังหวัดพังงา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา2,645.57683.0074.2 %5.0376.72187.1250.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา13,117.2126,210.65-99.8 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา13,203.087,503.6143.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา4,123.073,290.5220.2 %5.0547.87131.7276.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา3,523.561,141.0067.6 %5.0623.9344.7792.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา10,165.9212,252.75-20.5 %0.01,726.86440.8074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา5,772.85845.0085.4 %5.0247.4786.8364.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว477.47578.00-21.1 %0.0475.0376.0084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง4,580.04493.0089.2 %5.0256.149.9096.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง4,963.38424.0091.5 %5.0207.0785.1158.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า4,560.781,481.7067.5 %5.0356.4378.7277.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด4,495.92432.0090.4 %5.0209.2085.0959.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง6,120.88698.0088.6 %5.0321.5077.0976.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา4,545.573,755.0017.4 %5.0833.11877.80-5.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่าไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา15,669.697,060.0054.9 %5.0871.14353.6859.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา6,547.492,404.0063.3 %5.0890.16499.7043.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,673.151,537.0058.2 %5.0382.96306.1220.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา3,200.211,450.0054.7 %5.0373.74132.2064.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,834.582,634.0031.3 %5.0653.53554.9115.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา6,960.935,213.0025.1 %5.0943.72502.5546.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา4,592.7012,092.82-163.3 %0.01,137.36998.3612.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา3,296.311,263.0061.7 %5.0623.9378.7687.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา10,344.5014,546.52-40.6 %0.01,061.30343.0267.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา3,577.522,314.0035.3 %5.0558.4583.8285.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา ไม่ครบ741.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ68.40ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา3,359.531,181.0064.8 %5.0661.96101.7584.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา2,995.29965.0067.8 %5.0509.87427.5016.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,474.772,901.0016.5 %5.0662.00303.7954.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา5,921.6633,331.41-462.9 %0.01,175.401,538.73-30.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา4,151.172,757.0033.6 %5.01,080.32450.3058.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา6,469.011,285.0080.1 %5.01,308.51310.7176.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา8,495.467,257.7114.6 %5.0703.8595.9786.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา11,264.301,848.0083.6 %5.0585.90760.00-29.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,684.222,545.9430.9 %5.0608.12418.8831.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา8,601.454,315.0049.8 %5.0719.01324.6654.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา6,150.542,560.2458.4 %5.0719.01267.9062.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา2,897.583,360.90-16.0 %0.0399.2768.0783.0 %5.0
สพ.พังงา11,537.342,470.0078.6 %5.01,912.19621.8167.5 %5.0
รจจ.พังงา 64,210.6838,040.0040.8 %5.0601.96545.399.4 %4.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา2,787.091,084.0061.1 %5.0414.76156.1962.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา12,563.783,045.0075.8 %5.0900.74896.280.5 %0.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา4,049.571,119.0072.4 %5.0431.76318.2526.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา4,499.896,151.01-36.7 %0.0721.89900.75-24.8 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,416.102,620.0023.3 %5.0661.96246.1162.8 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา13,411.2212,832.734.3 %2.02,506.52556.3277.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง)22,476.4010,143.2954.9 %5.01,589.33558.6264.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา27,235.899,568.9964.9 %5.01,592.79539.3166.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา8,508.963,252.9061.8 %5.0305.53414.62-35.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา49,171.6440,859.0716.9 %5.0996.95337.5166.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา13,355.4919,330.00-44.7 %0.0583.81419.5028.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง22,404.6610,025.0155.3 %5.0650.11319.2650.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า17,696.224,404.7475.1 %5.0672.21354.5447.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา14,573.7319,255.08-32.1 %0.01,477.322,682.39-81.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,405.382,153.0036.8 %5.0661.96325.9550.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,853.86588.0079.4 %5.0452.82213.5452.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา15,644.4010,649.3131.9 %5.03,934.852,883.2926.7 %5.0
รวม 525,260 372,202 29.14 % 43,880 24,392 44.41 %