จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต2,658.35858.6767.7 %5.0211.41251.79-19.1 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.11530.94-476.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต20,292.7711,844.0441.6 %5.063.33150.11-137.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต4,203.1017,267.00-310.8 %0.0553.70168.3069.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต3,508.211,551.0055.8 %5.0458.6295.6379.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต29,896.3920,079.5832.8 %5.03,234.95771.3176.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 114,272.954,200.0070.6 %5.0401.5766.8183.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 26,735.352,041.0069.7 %5.0363.5495.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้6,003.021,670.0072.2 %5.0367.3940.3889.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง5,645.111,858.0067.1 %5.0390.2657.0085.4 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต7,133.225,110.0028.4 %5.0610.74133.9578.1 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0960.7424.7097.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,526.409,191.56-103.1 %0.0781.89580.4525.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต8,890.072,697.0069.7 %5.01,051.9699.0890.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต4,314.092,326.0046.1 %5.0762.87503.7134.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,600.423,156.0012.3 %5.0439.60189.6356.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต3,099.581,639.0047.1 %5.0306.49234.6523.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,447.753,081.0010.6 %5.0420.58664.62-58.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,906.162,781.00-45.9 %0.0353.0316.9295.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต4,299.652,335.0045.7 %5.0724.84445.5338.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต3,996.293,210.0019.7 %5.0439.60223.2549.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต6,365.5525,291.00-297.3 %0.01,238.27491.7260.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต4,406.034,461.00-1.2 %0.0781.89746.894.5 %2.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)4,624.315,412.00-17.0 %0.0762.87769.92-0.9 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก23,142.3817,169.7825.8 %5.0255.78114.5755.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 1,814.24840.0053.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,498.321,546.0055.8 %5.0458.6229.5693.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต3,377.711,631.1051.7 %5.0401.5758.1485.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต3,985.844,304.00-8.0 %0.0686.81291.0157.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต6,112.3730,821.00-404.2 %0.01,352.371,528.09-13.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต5,675.10852.0085.0 %5.01,276.30562.5955.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต4,167.051,956.0053.1 %5.0705.82155.9977.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต6,678.8612,787.40-91.5 %0.01,181.22112.0890.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต3,583.681,976.0044.9 %5.0477.63577.44-20.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต3,996.866,930.00-73.4 %0.0629.76390.2038.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต4,170.981,948.0053.3 %5.0705.82230.1767.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต3,657.261,267.4365.3 %5.0496.65191.1161.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต3,934.164,018.00-2.1 %0.0591.7385.1385.6 %5.0
สพ.ภูเก็ต11,575.185,117.1055.8 %5.0376.03455.70-21.2 %0.0
รจจ.ภูเก็ต 68,497.7436,831.3046.2 %5.0981.06536.0345.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต2,922.101,243.0057.5 %5.0249.44230.197.7 %3.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต4,167.722,922.9029.9 %5.0667.79240.7364.0 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต5,598.518,787.41-57.0 %0.01,048.11356.4066.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต3,916.612,807.5028.3 %5.0591.73408.4031.0 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 3,456.191,401.0059.5 %5.0476.65441.987.3 %3.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต3,555.694,678.00-31.6 %0.0439.60115.7973.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต33,883.3914,905.0056.0 %5.0638.67634.690.6 %0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต3,130.984,576.23-46.2 %0.0271.86105.0061.4 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง25,907.5827,847.72-7.5 %0.0285.36465.50-63.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต46,210.4942,792.207.4 %3.5640.16128.5079.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต111,444.4164,737.0041.9 %5.0344.36431.80-25.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต18,598.0414,464.0022.2 %5.0355.68285.4419.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต14,160.4717,737.75-25.3 %0.01,006.821,187.81-18.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 3,674.743,924.00-6.8 %0.0496.65341.3431.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,989.76462.3384.5 %5.0268.4686.3167.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 ไม่ครบ55,947.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,618.28ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต40,590.6911,256.0072.3 %5.02,540.524,782.00-88.2 %0.0
รวม 635,900 486,597 23.48 % 36,671 22,912 37.52 %