จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี4,962.2212,132.00-144.5 %0.01,763.79304.6082.7 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,739.06120.0097.5 %5.0235.93130.1544.8 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี71,300.8460,596.6515.0 %5.0299.25734.42-145.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย6,519.533,705.6043.2 %5.067.1471.85-7.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี4,798.742,000.0058.3 %5.01,398.04594.7057.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต 83,971.942,651.0033.3 %5.0766.9352.1093.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,096.511,634.0077.0 %5.0452.130.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1114,325.058,484.5840.8 %5.04,634.88555.1588.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 214,610.798,825.4439.6 %5.01,761.25507.6071.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี10,340.887,890.4623.7 %5.02,738.731,124.8058.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี4,874.012,397.0050.8 %5.0235.5476.0067.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน4,481.401,152.0074.3 %5.0455.03111.7975.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์3,971.56751.0081.1 %5.0242.0137.8384.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง4,364.36372.0091.5 %5.0319.320.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง4,225.69848.0079.9 %5.0378.0483.2678.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ525.03503.004.2 %2.0361.8859.6283.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ4,220.981,159.0072.5 %5.0402.8347.5088.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก3,670.32611.0083.4 %5.0337.3168.5679.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา3,772.01567.0085.0 %5.0491.680.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร4,069.01516.0087.3 %5.0297.77112.1862.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา3,862.89338.0091.3 %5.0310.2584.6872.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี3,853.14244.0093.7 %5.0326.6114.8095.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม3,962.16640.0083.8 %5.0281.0726.8490.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน3,886.97792.0079.6 %5.0253.7350.7780.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม3,801.82370.0090.3 %5.0379.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย4,493.851,565.0065.2 %5.0445.860.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน4,338.96638.0085.3 %5.0398.3295.6476.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม3,858.61317.0091.8 %5.0209.290.9599.5 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน11,765.826,388.0045.7 %5.0768.32105.4586.3 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย8,188.524,194.6148.8 %5.0487.1862.8887.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 85,425.689,815.46-80.9 %0.01,972.641,165.6540.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี31,341.2811,624.5362.9 %5.09,804.97845.5091.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ2,839.311.00100.0 %5.0362.8587.4075.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,699.802,214.0018.0 %5.0410.09288.8029.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ3,152.621,303.0058.7 %5.0608.74545.3010.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,409.842,187.0035.9 %5.0464.61228.0050.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี1,164.261,771.00-52.1 %0.0482.03263.1545.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี4,919.995,800.13-17.9 %0.01,415.12929.6734.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 113,653.402,580.6029.4 %5.08,074.00456.3594.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี3,373.171,124.0066.7 %5.0897.36220.4075.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,389.051,132.0066.6 %5.0891.60419.9052.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,661.383,747.48-2.4 %0.0977.741,012.70-3.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,536.743,900.0014.0 %5.01,886.91984.1547.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 115,304.985,515.60-4.0 %0.02,038.623,227.64-58.3 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี43,892.5511,280.0074.3 %5.01,779.894,146.75-133.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,521.844,983.56-97.6 %0.0584.79654.55-11.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี5,306.443,912.0026.3 %5.01,643.301,884.62-14.7 %0.0
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี5,394.803,289.0039.0 %5.01,393.051,522.85-9.3 %0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 84,548.003,091.8232.0 %5.01,704.653,536.80-107.5 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี18,720.5422,127.00-18.2 %0.01,624.29171.9589.4 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี349,911.13347,217.060.8 %0.5975.431,396.69-43.2 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)9,250.118,692.286.0 %3.02,918.51285.0090.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,522.001,668.0052.6 %5.0943.07596.6036.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)4,050.186,296.40-55.5 %0.01,398.69271.0180.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)8,718.738,893.00-2.0 %0.02,974.43125.9495.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 108,341.4610,529.96-26.2 %0.03,102.743,563.70-14.9 %0.0
สอต.สุราษฎร์ธานี5,735.155,239.008.7 %4.097.5262.1436.3 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,908.21439.0077.0 %5.081.1668.0216.2 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,908.21746.0060.9 %5.089.6174.8116.5 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)3,118.821,275.0059.1 %5.092.310.9599.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,471.511,090.0068.6 %5.0920.690.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,337.201,659.0050.3 %5.01,174.30252.7078.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,984.802,900.0027.2 %5.0669.25508.2524.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี8,488.7350,304.00-492.6 %0.02,502.382,391.354.4 %2.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี9,166.871,406.0084.7 %5.01,320.03861.3034.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,761.0320.0099.7 %5.01,510.20362.9076.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,265.2416,653.00-129.2 %0.01,662.33144.3591.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี15,249.0517,751.00-16.4 %0.02,624.627,253.25-176.4 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี12,736.261,067.0091.6 %5.01,453.142,215.40-52.5 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,424.395,228.00-18.2 %0.01,282.01358.1572.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,372.193,053.0030.2 %5.01,282.00385.3169.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี5,247.423,719.0029.1 %5.01,434.15799.9044.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,580.614,417.733.6 %1.5901.71189.1479.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 28,405.282,581.0090.9 %5.0869.07495.9042.9 %5.0
สพ.สุราษฎร์ธานี8,763.5814,052.00-60.3 %0.0587.80361.0038.6 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี85,987.3475,761.0411.9 %5.01,616.683,111.46-92.5 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 814,659.8414,850.00-1.3 %0.02,429.031,110.4554.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,308.554,601.0037.0 %5.0844.64296.4064.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,937.314,865.0018.1 %5.01,753.08579.5066.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี43,075.5322,221.0048.4 %5.0842.67969.62-15.1 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,552.813,427.0024.7 %5.0996.76244.1575.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานี7,102.458,845.44-24.5 %0.01,548.23532.9565.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,091.27654.0084.0 %5.0939.72174.8081.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,722.804,748.66-27.6 %0.0939.721,178.39-25.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)57,171.4111,472.4579.9 %5.05,118.79507.2090.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 18,588.9710,429.50-21.4 %0.0432.58379.5012.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 240,189.4112,109.9869.9 %5.02,154.18895.7858.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 345,352.9610,666.6376.5 %5.01,697.88685.8759.6 %5.0
สอนคนตาบอดภาคใต้12,291.978,865.0527.9 %5.0387.17206.1946.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,929.852,688.008.3 %4.0298.19328.80-10.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี70,671.5643,320.0038.7 %5.01,643.79844.6548.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์16,494.7214,450.0012.4 %5.0933.63508.2545.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี67,669.1247,471.0129.8 %5.01,105.38603.2545.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี20,517.2525,530.00-24.4 %0.01,045.28805.7722.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี17,502.5616,324.006.7 %3.0886.87289.7567.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา19,395.3217,025.0012.2 %5.01,020.851,591.73-55.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ46,450.6919,080.0058.9 %5.01,000.42409.5459.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี62,227.6831,127.1350.0 %5.021,759.942,862.2386.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี27,774.4721,444.0022.8 %5.01,095.08286.4573.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 113,253.650.10100.0 %5.01,228.25104.4891.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี 3,842.763,615.005.9 %2.5763.56564.3026.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)5,074.1911,798.00-132.5 %0.01,541.311,618.88-5.0 %0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,780.481,491.0046.4 %5.0182.7822.5087.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี2,903.27835.0071.2 %5.0695.86213.0069.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี25,015.6923,539.005.9 %2.57,568.075,610.9325.9 %5.0
รวม 1,649,362 1,218,833 26.10 % 157,855 78,272 50.41 %