จังหวัดระนอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,570.31833.8067.6 %5.0347.66325.366.4 %3.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง4,639.11670.0085.6 %5.0102.48104.50-2.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง133,120.4142,361.0268.2 %5.0835.52156.9181.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง3,175.001,970.6037.9 %5.0537.82108.4179.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง3,204.881,504.2053.1 %5.0537.8353.9790.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง16,812.0412,708.0024.4 %5.01,716.81576.6166.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง4,251.83708.0083.3 %5.0241.7636.2985.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี4,461.35659.0085.2 %5.0337.2576.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์4,297.36560.0087.0 %5.0321.1495.0070.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น4,199.32703.0083.3 %5.0239.550.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง4,865.526,975.00-43.4 %0.0994.20550.3644.6 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง4,034.684,449.75-10.3 %0.0842.07716.9514.9 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,730.91422.0084.5 %5.0439.65178.6059.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง4,201.622,805.2033.2 %5.0651.93317.1551.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง3,368.931,926.5042.8 %5.0613.92486.9920.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง3,174.361,567.2050.6 %5.0537.83379.1529.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง3,270.321,369.0058.1 %5.0575.851,049.26-82.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,332.753,048.00-30.7 %0.0389.20620.65-59.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง4,052.471,635.0059.7 %5.0880.14638.3427.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)3,429.691,761.0048.7 %5.0632.91117.0181.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง13,586.119,175.9332.5 %5.0900.35260.5871.1 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง68,974.7659,137.5014.3 %5.0399.05577.50-44.7 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,560.741,550.0056.5 %5.0491.61366.7625.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 5,032.853,537.5029.7 %5.071.0097.91-37.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง3,366.031,218.9063.8 %5.0613.880.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,975.99830.0072.1 %5.0461.75314.6731.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง3,909.552,960.0024.3 %5.0651.91285.9556.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง6,812.8030,404.60-346.3 %0.01,190.58714.8940.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง4,686.945,951.80-27.0 %0.01,070.27277.3474.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง3,266.121,661.0049.1 %5.0575.85182.6568.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง4,815.866,630.00-37.7 %0.0880.10113.1387.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง3,339.872,362.0029.3 %5.0594.86629.85-5.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง3,312.954,526.20-36.6 %0.0575.85395.9431.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง3,319.703,117.606.1 %3.0442.64150.1266.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง4,652.931,570.0066.3 %5.0746.9993.9487.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง3,045.572,236.2526.6 %5.0442.74160.4163.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง48,140.522,619.0094.6 %5.014,875.88386.9297.4 %5.0
รจจ.ระนอง 1,036,410.8025,339.9097.6 %5.09,204.01484.0094.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,735.04779.4071.5 %5.0366.6754.7385.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง5,903.105,783.002.0 %1.01,374.52500.8263.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง3,523.721,460.0058.6 %5.0670.95291.3356.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง3,466.554,290.00-23.8 %0.0632.90160.7874.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง3,396.622,412.9429.0 %5.0434.88436.52-0.4 %0.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง3,481.272,295.0034.1 %5.0575.85476.9017.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง25,847.7315,994.0038.1 %5.02,874.14188.0493.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง4,207.113,465.0017.6 %5.0269.72359.59-33.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง35,044.7824,402.0030.4 %5.0875.61502.9842.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง15,682.8511,696.0025.4 %5.0509.85486.754.5 %2.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี16,230.846,208.0061.8 %5.0584.92110.5481.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง9,906.2120,163.78-103.5 %0.01,369.281,546.60-12.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,725.613,031.0018.6 %5.0746.99709.585.0 %2.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง3,492.651,936.0044.6 %5.0423.72157.5562.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง17,624.3516,795.994.7 %0.03,091.433,349.07-8.3 %0.0
รวม 1,576,047 357,381 77.32 % 57,675 24,624 57.31 %