จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,830.301,105.0061.0 %5.0505.42142.8371.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร17,488.1711,058.0036.8 %5.064.620.9598.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร3,114.351.00100.0 %5.0657.550.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร3,073.101,503.0051.1 %5.0600.5048.4091.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร21,065.6811,782.8044.1 %5.01,855.56706.8061.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร4,918.361.00100.0 %5.0295.8355.1081.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ5,007.25567.0088.7 %5.0316.5231.7990.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว4,112.20433.0089.5 %5.0257.7562.7075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน10,094.101,049.0089.6 %5.0492.7884.8982.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม4,111.411.00100.0 %5.0387.4567.7482.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,917.52358.0090.9 %5.0478.9824.5494.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี4,198.15648.0084.6 %5.0305.4139.4987.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก4,212.62535.0087.3 %5.0322.0968.0778.9 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร3,673.907,357.00-100.3 %0.0809.93221.8672.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร11,957.755,492.5054.1 %5.01,170.98854.5227.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร4,067.391,211.0070.2 %5.0999.84519.0748.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,215.681,619.0049.7 %5.0657.55316.5151.9 %5.0
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร3,589.862,193.0038.9 %5.0809.68513.0036.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร5,108.471.00100.0 %5.01,456.220.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร2,117.873,275.97-54.7 %0.0509.860.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,808.272,755.0027.7 %5.0942.791,051.98-11.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร4,318.273,157.0026.9 %5.0834.070.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร5,972.528,138.89-36.3 %0.01,266.06297.8276.5 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร82,863.3455,826.0032.6 %5.0607.49567.006.7 %3.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร3,477.511.00100.0 %5.0809.680.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,627.136,760.00-46.1 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.7053.0816.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,539.29591.0083.3 %5.0790.660.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร3,061.56120.0096.1 %5.0600.53503.4216.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร3,483.113,699.00-6.2 %0.0752.63382.8549.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร13,089.0761,891.29-372.8 %0.02,597.211,502.9542.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร5,334.073,096.9041.9 %5.01,570.351,179.8124.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,504.552,126.0039.3 %5.0771.65277.3164.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร6,954.8913,716.14-97.2 %0.01,380.16163.4088.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร11,144.612,124.0080.9 %5.0752.63705.936.2 %3.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร3,176.232,606.2017.9 %5.0771.67197.1074.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร3,587.452,182.0039.2 %5.0809.68193.6376.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,565.511,837.0048.5 %5.0701.57258.5363.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,748.003,676.501.9 %0.5600.500.9599.8 %5.0
สพ.ชุมพร3,640.563,516.003.4 %1.5790.66509.5835.6 %5.0
รจจ.ชุมพร 48,458.3228,246.0041.7 %5.0915.61535.2341.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,777.29849.0069.4 %5.0486.4158.8887.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร5,463.362,814.0048.5 %5.01,247.05512.0058.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร3,341.851,498.0055.2 %5.0695.58261.2562.4 %5.0
สปส.จ.ชุมพร4,725.784,949.00-4.7 %0.01,094.92486.4055.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร3,541.061,784.0049.6 %5.0790.69102.2687.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร3,338.517,707.83-130.9 %0.0752.63351.7753.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร10,997.074,028.0063.4 %5.0782.19408.3047.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 132,602.667,856.0075.9 %5.01,347.82443.0967.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 218,043.0511,062.1138.7 %5.01,385.47306.8577.9 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูล62,525.0111,160.5782.2 %5.0475.73341.2928.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร3,233.321.00100.0 %5.0310.420.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร51,507.3834,583.0032.9 %0.51,049.17288.8072.5 %0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร32,867.0823,092.0029.7 %5.01,003.341,666.00-66.0 %0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์4,125.4016,486.00-299.6 %0.0617.24518.9115.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร16,238.9613,665.9115.8 %5.0713.89442.8138.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ3,272.231.00100.0 %0.0539.460.9599.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน44,638.5419,256.0056.9 %5.0820.11266.8667.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร19,370.5020,863.00-7.7 %0.02,617.67800.0069.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 5,031.043,014.0040.1 %5.0752.63538.6528.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,666.18620.0076.7 %5.0486.41238.4951.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร25,938.9212,848.0050.5 %5.04,154.153,844.657.5 %3.5
รวม 644,728 417,058 35.31 % 51,818 22,683 56.23 %