จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล2,031.181,305.0035.8 %5.0392.65289.7526.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล31,676.9814,395.0054.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล3,367.485,233.11-55.4 %0.0563.80240.3557.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล3,179.271,273.0060.0 %5.0506.7553.1689.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล9,384.017,830.0016.6 %5.01,818.851,132.4037.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล5,965.37521.0091.3 %5.0234.7428.5087.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน4,148.11609.0085.3 %5.0167.7873.1556.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง4,072.64766.0081.2 %5.0258.6495.0063.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ4,585.29684.0085.1 %5.0179.7576.0057.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู4,298.20869.0079.8 %5.0295.3476.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า4,163.18876.0079.0 %5.0355.6576.0078.6 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล12,400.519,782.2621.1 %5.0859.761,034.00-20.3 %0.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,606.345,959.00-29.4 %0.0529.09151.0571.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,760.951,553.0058.7 %5.0734.94585.2020.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล2,999.371,229.1059.0 %5.0430.69189.0556.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล5,202.791,983.0061.9 %5.01,286.41679.2547.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล3,330.691,839.0044.8 %5.0563.80211.8762.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล3,308.351,496.0054.8 %5.0544.78577.60-6.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,895.972,035.0029.7 %5.0392.65953.49-142.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,454.086,088.50-36.7 %0.0960.72371.4561.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล4,493.362,770.0038.4 %5.01,001.17555.7544.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล3,512.601,532.0056.4 %5.0639.86572.8510.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,671.2310,179.34-117.9 %0.0960.26240.3575.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,609.243,019.0016.4 %5.0658.8864.6090.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,279.50804.0064.7 %5.045.0469.80-55.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล3,459.54798.0076.9 %5.0620.8434.2094.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล3,094.221,668.5046.1 %5.0468.72156.8666.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล4,385.124,574.00-4.3 %0.0791.99182.4077.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,058.211,635.25-54.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,749.154,223.0011.1 %5.01,058.21404.2561.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล3,514.471,503.0057.2 %5.0639.86467.5426.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล5,080.839,006.44-77.3 %0.01,096.2596.0591.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล11,543.451,297.0088.8 %5.0582.81176.7069.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,676.263,142.0014.5 %5.0696.91359.1048.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล3,359.101,738.0048.3 %5.0582.81282.6351.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,905.901,802.0053.9 %5.0776.18371.1652.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล2,990.281,923.0035.7 %5.0411.67104.6774.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล9,475.169,412.000.7 %0.5369.47304.3817.6 %5.0
รจจ.สตูล 33,185.2332,114.993.2 %1.5602.61789.37-31.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,834.11514.0081.9 %5.0373.64144.0061.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,951.421,392.0064.8 %5.0791.99136.8582.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล2,726.901,749.0035.9 %5.0525.77245.1053.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล4,716.835,798.70-22.9 %0.0715.93416.1041.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,551.783,121.0431.4 %5.0601.832.8599.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล5,653.905,669.10-0.3 %0.0770.65724.855.9 %2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล21,923.3211,999.7945.3 %5.01,277.84668.8047.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,405.824,171.285.3 %2.5280.96371.57-32.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล54,331.2440,194.0026.0 %5.0959.79977.60-1.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล26,110.0215,681.6039.9 %5.0664.11817.39-23.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู37,117.7313,857.0062.7 %5.0577.04213.7763.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล10,379.7817,245.24-66.1 %0.01,288.801,325.25-2.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,518.242,217.6037.0 %5.0620.85328.8747.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล2,780.54683.0075.4 %5.0354.62132.0562.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล35,191.9213,671.0961.2 %5.02,486.512,612.80-5.1 %0.0
รวม 451,009 292,844 35.07 % 36,429 22,879 37.20 %