จังหวัดตรัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง2,619.27929.0064.5 %5.0380.29144.1162.1 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง9,102.335,208.8042.8 %5.0125.1693.6625.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง20,710.488,464.9159.1 %5.071.29229.61-222.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง3,154.151,240.0060.7 %5.0589.45117.8080.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง3,284.183,037.007.5 %3.5589.4550.0691.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง13,661.7410,478.2623.3 %5.02,586.12741.9571.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง4,105.66288.0093.0 %5.0139.7870.2449.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง7,082.237,667.31-8.3 %0.0398.1570.3982.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง4,308.961,370.0068.2 %5.0275.5081.6370.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด4,343.281,078.0075.2 %5.0315.4289.6571.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว4,823.31838.0082.6 %5.0274.0882.1070.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา4,089.29418.0089.8 %5.0253.0198.2861.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน4,238.63922.0078.2 %5.0314.7481.4374.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา4,247.50309.0092.7 %5.0263.8368.4874.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ4,010.82664.0083.4 %5.0298.3490.0069.8 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง11,760.175,022.0057.3 %5.0764.88410.4046.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,525.036,354.38-40.4 %0.01,102.89712.7835.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง3,147.562,404.0023.6 %5.0570.4440.2892.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง4,177.332,421.0042.0 %5.0988.78489.1450.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง3,237.121,343.0058.5 %5.0665.52279.3058.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง3,153.121,018.0067.7 %5.0589.45455.0022.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง4,624.802,432.0047.4 %5.01,140.92874.0023.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง2,341.543,473.00-48.3 %0.0550.62356.2535.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง6,031.535,467.309.4 %4.51,255.001,288.20-2.6 %0.0
ส.ป.ก.ตรัง3,779.352,458.5034.9 %5.0836.66171.0079.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง7,511.0514,782.27-96.8 %0.01,426.16211.2085.2 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง162,380.75116,773.0028.1 %5.0418.87569.95-36.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,719.012,742.0026.3 %5.0798.63643.0019.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง6,171.114,936.0120.0 %5.04,009.231,503.5062.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 4,866.762,434.0050.0 %5.073.71102.64-39.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง3,095.25930.0070.0 %5.0684.530.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง3,108.261,089.0065.0 %5.0570.4440.6192.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,738.993,877.00-3.7 %0.0798.63306.9561.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง6,319.6225,507.12-303.6 %0.01,654.352,015.80-21.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง5,047.005,700.00-12.9 %0.01,331.08364.8972.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง4,969.361,888.0062.0 %5.0760.60475.9537.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง10,056.3514,206.57-41.3 %0.01,312.74172.9086.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง4,261.562,759.0035.3 %5.01,026.81446.5056.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง4,185.814,360.65-4.2 %0.0931.74585.5537.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,589.412,489.0030.7 %5.0760.60323.0057.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง4,234.142,153.0049.2 %5.0988.79475.9751.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง3,370.644,099.00-21.6 %0.0627.4951.3091.8 %5.0
สพ.ตรัง12,798.2511,534.009.9 %4.5966.19400.9058.5 %5.0
รจจ.ตรัง 159,759.3853,428.0066.6 %5.01,038.97978.455.8 %2.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง2,919.35784.0073.1 %5.0437.33110.2074.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง4,057.373,781.006.8 %3.0912.73489.2546.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง3,208.381,402.0056.3 %5.0608.47266.0056.3 %5.0
สปส.จ.ตรัง5,780.355,444.765.8 %2.51,007.79456.9554.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง3,340.781,383.0058.6 %5.0665.52161.5075.7 %5.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,864.096,637.42-36.5 %0.0798.62807.50-1.1 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง16,143.448,116.1449.7 %5.0717.44338.8252.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 127,026.0714,700.2445.6 %5.01,227.10453.1563.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 233,747.0812,700.2362.4 %5.01,353.51928.1531.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง และกระบี่)33,223.479,276.2972.1 %5.02,398.41823.6665.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 47,001.645,441.4922.3 %5.0321.67893.00-177.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง65,672.1751,288.0021.9 %5.01,048.37431.3058.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง25,105.7837,127.00-47.9 %0.0713.09927.65-30.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง17,968.3919,207.16-6.9 %0.0626.7393.1085.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง15,770.2414,375.478.8 %4.0573.87185.2067.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตรัง56,023.9717,895.9368.1 %5.0668.10438.3234.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน12,406.428,893.0028.3 %5.0615.99261.2557.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด23,533.7021,076.0010.4 %5.0755.68177.1376.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง10,616.9620,894.00-96.8 %0.01,751.03766.8656.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง40,257.7022,076.0145.2 %5.0760.77643.1315.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 3,717.572,757.0025.8 %5.0855.66380.9555.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง2,919.541,065.0063.5 %5.0475.36207.1556.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง38,782.5813,286.0165.7 %5.03,989.868,879.82-122.6 %0.0
รวม 1,007,829 650,600 35.45 % 58,802 35,976 38.82 %