จังหวัดพัทลุง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,860.78992.0065.3 %5.0428.14170.5660.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง19,459.201,772.7690.9 %5.062.84102.63-63.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง3,607.782,369.0034.3 %5.0672.92171.7574.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง3,958.341,560.0060.6 %5.0618.3242.8093.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง17,026.9514,041.0217.5 %5.02,462.87806.5667.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน4,375.24452.0089.7 %5.0328.4340.6187.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 4,386.31523.0088.1 %5.0243.8525.0089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน4,235.42517.0087.8 %5.0247.5785.5365.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด4,231.67579.0086.3 %5.0241.2879.0167.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต4,135.01386.0090.7 %5.0383.9668.5182.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน4,054.00344.0091.5 %5.0282.4668.7275.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว4,075.00477.0088.3 %5.0145.8442.2171.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม4,061.93610.0085.0 %5.0185.1117.6090.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง4,352.735,486.78-26.1 %0.0848.43532.9537.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,628.13704.0073.2 %5.0400.49370.507.5 %3.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง5,066.652,164.0057.3 %5.0828.46496.8540.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง3,685.841,555.0057.8 %5.0484.89299.3838.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง9,457.561,320.0086.0 %5.0694.36672.603.1 %1.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง5,545.702,762.0050.2 %5.0903.551,021.25-13.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง2,226.913,046.00-36.8 %0.0498.30114.3577.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง5,316.863,479.0034.6 %5.01,359.92933.1331.4 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุง5,682.333,043.0046.4 %5.0702.79576.5418.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง14,859.509,795.7934.1 %5.01,207.81460.1361.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,789.462,188.7742.2 %5.0751.46634.6015.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง1,948.661,285.0034.1 %5.045.5487.02-91.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,917.26524.0082.0 %2.0447.1666.9185.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง2,882.71855.0070.3 %5.0485.20393.7618.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง3,553.263,099.1712.8 %5.0675.35111.1583.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง9,199.9035,878.12-290.0 %0.08,514.951,700.6480.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง5,717.065,146.0010.0 %5.01,530.23287.7381.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง4,545.042,146.0052.8 %5.0561.63229.3459.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง5,779.527,924.48-37.1 %0.01,188.7860.7694.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง3,738.18708.0081.1 %5.0751.43798.00-6.2 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,762.722,817.0025.1 %5.0770.45627.7918.5 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง4,714.551,015.0078.5 %5.0639.14243.7061.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,894.701,273.0074.0 %5.0903.56233.7274.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง6,981.925,302.6824.1 %5.0656.3559.9690.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง11,880.981,751.0085.3 %5.02,919.44443.9084.8 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง 52,210.5728,947.7544.6 %5.0830.67483.0441.8 %5.0
ทสป.บ้านนาวง 10,354.4813,076.77-26.3 %0.0406.64664.75-63.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,817.59913.0067.6 %5.0409.14180.0056.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง2,977.66798.3073.2 %5.0575.56250.7956.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง4,927.194,479.549.1 %4.5884.53436.0850.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง4,342.71279.0093.6 %5.0770.44258.4066.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1118,759.4811,851.0190.0 %5.01,082.31690.6536.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 239,053.9110,226.5273.8 %5.01,167.32711.8039.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง27,133.493,382.2087.5 %5.0308.49322.25-4.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง90,947.8160,600.0033.4 %5.01,542.12419.5572.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม27,403.9711,548.0057.9 %5.0689.30317.7853.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง174,236.8117,774.6189.8 %5.03,345.52436.5087.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง19,252.6610,038.8347.9 %5.0607.40116.8580.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน10,229.94213.9197.9 %5.0513.34427.8516.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 42,342.6413,341.0068.5 %5.0525.74588.86-12.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง19,882.1718,942.004.7 %2.01,636.831,374.9916.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,529.753,265.027.5 %3.5668.29414.6638.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง2,983.22906.0069.6 %5.0443.76267.4339.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง17,077.7813,673.0019.9 %5.04,101.491,909.9953.4 %5.0
รวม 886,060 356,419 59.77 % 55,582 23,450 57.81 %