จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,872.57260.0090.9 %5.0407.32106.4073.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี14,288.908,721.6039.0 %5.078.7334.2756.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี3,183.731,538.0051.7 %5.0521.42210.0559.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี3,199.222,158.0032.5 %5.0521.420.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี22,530.7015,992.2029.0 %5.02,270.91281.2087.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี5,419.461,366.0074.8 %5.0249.2351.3079.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,962.85445.0088.8 %5.0257.44166.2535.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง3,989.98720.0082.0 %5.0169.3414.2591.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์4,043.00826.0079.6 %5.0217.0650.3576.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก4,001.56507.0087.3 %5.0158.2857.0064.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง3,868.75447.0088.4 %5.0149.6885.5042.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ4,185.37395.0090.6 %5.0215.1257.0073.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ4,416.88344.0092.2 %5.0190.530.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง3,787.68423.0088.8 %5.0195.89168.1514.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,795.81226.0094.0 %5.0233.41199.5014.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน4,425.31372.0091.6 %5.0172.2947.5072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,839.83287.0092.5 %5.0250.21152.0039.3 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี10,964.154,628.6057.8 %5.0491.8299.7579.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี6,553.331,632.0075.1 %5.0768.64376.2051.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ3,711.20848.0077.2 %5.0449.47213.7552.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี5,312.311,640.0069.1 %5.01,377.161,482.00-7.6 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี3,145.831,628.0048.2 %5.0559.47489.2512.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี3,714.82811.0078.2 %5.0559.47843.60-50.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี4,608.991,986.0056.9 %5.0787.64477.5739.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี3,605.932,642.0026.7 %5.0537.50484.509.9 %4.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี5,560.374,009.0427.9 %5.01,472.241,218.8517.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,544.602,388.0232.6 %5.0673.55141.5579.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี14,741.6012,219.9917.1 %5.01,301.0979.3293.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี4,295.302,918.2032.1 %5.0977.80203.8679.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี2,871.661,442.0049.8 %5.047.5450.68-6.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,389.02920.0072.9 %5.0616.5248.4592.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,962.36238.0092.0 %5.0445.37159.6064.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี4,232.613,658.0913.6 %5.0806.68167.3579.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี7,512.17945.0087.4 %5.01,890.594,345.15-129.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี8,903.025,187.0041.7 %5.01,890.59365.9780.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี3,810.171,360.0064.3 %5.0825.68366.1755.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี9,625.126,680.0030.6 %5.01,320.11114.9591.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี11,239.251,778.0084.2 %5.0597.50688.61-15.2 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี3,918.081.00100.0 %5.0825.690.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี6,858.931,120.0083.7 %5.0996.8254.1594.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี5,084.322,150.0057.7 %5.01,110.93427.1361.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี2,947.352,070.0029.8 %5.0426.36134.4668.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี43,465.3911,132.0074.4 %5.0696.38228.0067.3 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี66,493.3738,696.7441.8 %5.0904.771,029.70-13.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี3,208.741.00100.0 %5.0540.440.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี5,417.773,101.5742.8 %5.01,129.95403.7564.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,900.191,852.5052.5 %5.0692.56389.5043.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี12,964.476,582.0649.2 %5.01,244.04449.3563.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี4,204.762,500.0040.5 %5.0939.79321.0065.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี7,404.88734.6390.1 %5.01,072.90582.5545.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี7,808.621,553.0080.1 %5.0992.15340.0165.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 183,318.1911,651.4686.0 %5.0718.10549.0023.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 230,108.4011,669.5361.2 %5.0854.101,169.31-36.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 333,321.948,732.0173.8 %5.0720.71749.80-4.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี6,313.255,731.159.2 %4.5338.08247.0026.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี51,414.7842,160.0018.0 %5.0922.541,597.90-73.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี39,174.2325,550.0034.8 %5.0655.58617.505.8 %2.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี59,585.1120,955.0064.8 %5.0566.99495.9012.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี78,878.7218,866.9476.1 %5.0616.61408.5033.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี49,775.7413,750.0072.4 %5.0570.13820.81-44.0 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี94,053.531.00100.0 %5.0604.781.9599.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี13,371.8514,155.97-5.9 %0.01,379.112,300.29-66.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 3,257.542,013.5938.2 %5.0559.47208.2362.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี3,030.77763.0074.8 %5.0350.28492.66-40.6 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี46,933.5910,800.0077.0 %5.06,743.8311,378.04-68.7 %0.0
รวม 986,330 352,881 64.22 % 51,828 38,470 25.77 %