จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา3,999.77138.0096.5 %5.0501.65273.4845.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,044.04233.8177.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา23,197.755,493.6176.3 %5.0381.67244.8935.8 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)60,555.2010,851.0082.1 %5.0983.01640.8234.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา2,865.711,861.0035.1 %5.0293.52119.7059.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา3,425.6483.0097.6 %5.0470.3548.8389.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา24,054.1219,413.0119.3 %5.01,890.86365.0180.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,849.75526.0086.3 %5.0172.92104.5039.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,890.88647.0083.4 %5.0220.37104.5052.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,810.86400.0089.5 %5.0245.06142.5041.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,805.45500.0086.9 %5.0258.15116.8554.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,783.80399.0089.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง4,080.97710.0082.6 %5.0300.3484.5571.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0482.6359.8587.6 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง11,806.989,469.7919.8 %5.0998.36291.6570.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา3,132.201,026.0067.2 %5.0610.14399.0034.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0400.74182.4054.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา5,102.722,288.0055.2 %5.01,401.391,805.95-28.9 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา3,817.521,796.0053.0 %5.0652.38162.4575.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา3,063.591,787.0041.7 %5.0615.75529.4814.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา8,945.323,437.6061.6 %5.01,227.80599.3751.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา7,644.628,175.00-6.9 %0.01,464.32689.3252.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,820.144,445.677.8 %3.51,281.31929.1027.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา3,251.872,306.0029.1 %5.0653.78170.6073.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา13,997.7613,838.431.1 %0.51,376.39402.1870.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา4,106.363,397.0017.3 %5.0996.07191.3480.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.080.8097.19-20.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,549.00848.0066.7 %5.0463.624.7599.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,852.36543.0081.0 %5.0535.81470.7512.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา4,097.684,740.00-15.7 %0.0939.02424.6554.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา9,911.6936,590.00-269.2 %0.01,946.87493.1074.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา10,367.745,361.0848.3 %5.02,137.03341.9084.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,614.241,752.0051.5 %5.0668.97253.6962.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา10,590.109,091.0814.2 %5.01,189.1384.7392.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา11,427.114,706.0058.8 %5.0767.87697.829.1 %4.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา4,136.074,668.03-12.9 %0.0920.00214.6376.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา5,194.122,822.0045.7 %5.0767.92229.5470.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา5,629.683,217.5942.8 %5.0958.03455.0552.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา9,927.373,295.8066.8 %5.0539.6890.2583.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา10,738.963,445.0067.9 %5.0868.61507.5641.6 %5.0
รจก.ยะลา 34,494.0449,126.26-42.4 %0.0797.08682.4014.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา4,541.165,306.07-16.8 %0.0653.78266.0059.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,733.212,894.0022.5 %5.0656.95261.5360.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา2,964.451,996.0032.7 %5.0421.20115.9072.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา4,209.055,349.19-27.1 %0.0977.05466.8052.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา3,703.591,507.0059.3 %5.0843.94430.5149.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา4,048.713,132.0022.6 %5.01,021.43197.9180.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา19,679.925,764.1270.7 %5.0435.784.8198.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 170,294.3418,446.0973.8 %5.0998.79471.9452.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 223,134.4611,316.5651.1 %5.01,121.93360.3567.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต316,903.766,969.1958.8 %5.01,861.82616.9066.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 291,822.123,098.2396.6 %5.0537.35602.30-12.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา62,317.0256,755.008.9 %4.01,265.881,247.351.5 %0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา32,994.0228,696.0113.0 %0.0648.50284.7156.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา20,723.6512,005.0042.1 %5.0613.47213.7565.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน23,789.3212,444.0047.7 %5.0649.55613.705.5 %2.5
วิทยาลัยการอาชีพเบตง31,098.3016,328.0047.5 %5.0937.52423.7054.8 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา11,284.5911,807.04-4.6 %0.02,901.452,509.5013.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา55,071.4156,373.86-2.4 %0.01,045.04300.0871.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 3,747.153,676.001.9 %0.5805.91418.9548.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,116.49142.0093.3 %5.0205.91208.18-1.1 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา80,160.3318,882.0076.4 %5.021,480.7811,616.5145.9 %5.0
รวม 904,876 764,345 15.53 % 72,587 35,572 50.99 %