จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส3,318.121,633.0050.8 %5.0462.22327.6429.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส13,320.3519,023.67-42.8 %0.076.90119.23-55.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส16,576.449,947.0040.0 %5.0101.7015.5384.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส3,223.926,057.78-87.9 %0.0519.28138.7073.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส3,168.082,320.0026.8 %5.0350.4271.3879.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส12,389.8110,968.0011.5 %5.02,839.221,248.7056.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี4,029.01411.0089.8 %5.0252.0074.5570.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ1,908.9213.0099.3 %5.0222.49234.10-5.2 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,838.40368.0090.4 %5.0187.7090.2051.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ3,966.01925.0076.7 %5.0205.6595.1853.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,889.42385.0090.1 %5.0181.4884.4253.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,911.3213.0099.7 %5.0160.3873.1954.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ3,991.06561.0085.9 %5.0201.2247.5076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ3,917.45301.0092.3 %5.0275.6397.5664.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,927.47450.0088.5 %5.0329.2495.3971.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,948.40494.0087.5 %5.0362.7697.7873.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,875.76376.0090.3 %5.0433.7546.7789.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก4,491.761,121.0075.0 %5.0406.6390.7977.7 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก9,928.1524,898.73-150.8 %0.01,063.64455.1057.2 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ11,695.4513,760.00-17.7 %0.0720.091,220.40-69.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส11,268.797,278.0035.4 %5.0709.431,181.80-66.6 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,672.94523.0080.4 %5.0402.7453.2086.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,674.93793.0070.4 %5.0500.83303.0539.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,962.031.00100.0 %5.0390.27107.3572.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,956.15877.6070.3 %5.0519.22150.5071.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาส13,341.194,527.0066.1 %5.01,679.251,252.1025.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,480.561,329.0061.8 %5.0747.46620.0517.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส6,864.981,060.3084.6 %5.0667.14650.602.5 %1.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส4,235.812,515.0040.6 %5.01,051.721,378.45-31.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส2,131.952,756.20-29.3 %0.0502.14830.10-65.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส4,318.192,294.0046.9 %5.01,127.80605.1046.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,427.081,360.0060.3 %5.0728.45384.5247.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส9,817.1711,164.00-13.7 %0.01,298.93257.1480.2 %5.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส91,196.59105,046.00-15.2 %0.0644.29184.2771.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,478.132,315.0033.4 %5.0747.46548.6126.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส11,573.333,655.0068.4 %5.071.9292.32-28.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส3,139.641,398.0055.5 %5.0728.4535.4795.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส2,959.10988.0066.6 %5.0538.29220.7059.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส26,377.493,173.4088.0 %5.010,046.29226.1097.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส16,314.9828,017.00-71.7 %0.03,504.783,238.707.6 %3.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส5,378.275,676.00-5.5 %0.01,508.102,280.00-51.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส4,780.352,062.0056.9 %5.0652.4084.7787.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส5,956.727,041.00-18.2 %0.01,650.19251.4884.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส7,861.061,071.0086.4 %5.0709.431,111.50-56.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส4,058.104,549.00-12.1 %0.0994.67756.2024.0 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส4,213.882,571.0039.0 %5.0842.54208.4475.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส4,909.492,920.0040.5 %5.01,279.91306.6976.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,984.862,447.0018.0 %5.0538.2963.6288.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส13,641.856,972.0048.9 %5.0582.56540.757.2 %3.5
รจจ.นราธิวาส 48,275.9234,146.0029.3 %5.0828.871,132.11-36.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,486.624,466.99-28.1 %0.0614.35254.4358.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส4,269.134,203.001.5 %0.51,032.70460.7555.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,382.962,541.0024.9 %5.0614.35295.4551.9 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส6,339.114,941.8022.0 %5.01,317.91817.0038.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส5,574.823,545.0036.4 %5.0956.64749.6721.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส5,088.283,312.4834.9 %5.0994.67910.108.5 %4.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)9,925.449,104.008.3 %4.02,574.08251.3690.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1106,750.2714,266.9686.6 %5.01,276.68667.5747.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 247,607.7813,469.1771.7 %5.01,850.031,175.1536.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 311,494.407,511.6934.6 %5.0962.20683.0529.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส1,257.122,983.00-137.3 %0.0275.18394.53-43.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส30,150.4110,080.0066.6 %5.0816.91712.9212.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก73,938.6617,595.6376.2 %5.0864.72602.3030.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส11,122.1616,188.00-45.5 %0.01,935.372,521.71-30.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,631.942,234.1538.5 %5.0785.50345.8056.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,746.521,764.0035.8 %5.0443.22322.4827.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส65,236.8918,904.0071.0 %5.06,072.2214,069.00-131.7 %0.0
รวม 838,569 481,663 42.56 % 68,933 49,013 28.90 %