จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,793.56467.0083.3 %5.0399.96202.1349.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 7,287.184,305.0040.9 %5.044.5276.00-70.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ3,397.582,350.4030.8 %5.0383.01288.0424.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ3,300.901,747.0047.1 %5.0609.1343.5092.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ6,745.264,142.7638.6 %5.01,293.71983.8224.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ4,490.05733.0083.7 %5.0418.9731.1292.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ4,096.50421.0089.7 %5.0251.3159.2376.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย4,179.85648.0084.5 %5.0393.05100.8074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา4,255.02586.0086.2 %5.0551.2760.2389.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด4,100.26726.0082.3 %5.0258.0856.9177.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง4,012.73365.0090.9 %5.0338.9273.3678.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล4,092.61455.0088.9 %5.0220.7678.1364.6 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ8,465.608,388.000.9 %0.5735.02166.7277.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ5,062.374,798.085.2 %2.5875.36553.8536.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ3,002.77960.0068.0 %5.0437.99377.8313.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ3,885.872,765.0028.8 %5.0837.3325.5097.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,363.871,239.0063.2 %5.0590.12483.4918.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,921.751,216.0058.4 %5.0457.01501.69-9.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ3,748.21899.0076.0 %5.0742.25714.533.7 %1.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ1,632.671,082.0033.7 %5.0381.97380.000.5 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ4,453.551,525.0765.8 %5.01,008.47813.5919.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)3,668.431,812.0050.6 %5.0685.2084.6787.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ12,134.425,487.0154.8 %5.01,186.18236.0080.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ4,825.302,226.0053.9 %5.0666.18454.9931.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ3,548.03477.0086.6 %5.0666.1867.2889.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ3,159.89828.0073.8 %5.0495.04404.3718.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ3,583.363,616.00-0.9 %0.0647.17151.0476.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ16,060.008,373.0047.9 %5.05,020.85782.8084.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ9,381.735,773.0038.5 %5.01,122.57895.8520.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ5,942.141,745.0070.6 %5.01,521.90480.7068.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ4,366.831,949.0055.4 %5.0685.20253.6563.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ11,466.87269.0097.7 %5.0552.09426.0622.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ3,558.18790.0077.8 %5.0647.17180.5072.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ6,198.283,004.0051.5 %5.0894.37265.3870.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ6,077.561,414.0076.7 %5.0875.36428.1851.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ2,912.021,548.0046.8 %5.0457.01104.2277.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ11,897.931,761.0085.2 %5.0976.66451.1953.8 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 39,127.4728,403.5927.4 %5.0752.55983.17-30.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ3,008.091,184.0060.6 %5.0437.99359.1118.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ4,209.073,503.0016.8 %5.0571.10346.7539.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ5,499.401,009.0081.7 %5.01,407.81105.2292.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ2,401.512,796.00-16.4 %0.0628.15652.44-3.9 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ3,791.261,516.9460.0 %5.0723.23175.7575.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ3,553.122,887.8418.7 %5.0647.17384.4540.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ148,244.0213,804.8990.7 %5.01,631.121,244.1323.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ7,824.752,473.0068.4 %5.0296.75250.1815.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเซกา63,124.495,072.0092.0 %5.0751.08584.2522.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ30,994.2123,171.0025.2 %5.0612.8346.4392.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ11,909.3815,539.99-30.5 %0.01,513.091,674.28-10.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ3,898.91738.0081.1 %5.0609.13673.56-10.6 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ2,863.811,270.0055.7 %5.0380.94290.7023.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ17,213.7210,627.0038.3 %5.03,759.062,043.0045.7 %5.0
รวม 545,732 194,887 64.29 % 43,049 21,551 49.94 %