จังหวัดชัยนาท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท3,049.36518.0083.0 %5.0126.58154.19-21.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท16,072.188,194.7049.0 %5.0127.5679.9637.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท3,623.502,206.0039.1 %5.0563.42222.2760.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท3,680.682,370.0035.6 %5.0582.4455.1590.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท12,180.5211,811.003.0 %1.52,617.12487.2381.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์4,569.71760.0083.4 %5.0225.04116.6048.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา5,251.71773.0085.3 %5.0190.87124.7834.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์4,461.36527.0088.2 %5.0172.7369.2259.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี6,227.31695.0088.8 %5.0259.3151.1580.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา4,663.881,142.0075.5 %5.0318.0151.0084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง4,489.87477.0089.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท4,591.373,658.0020.3 %5.0811.88525.3835.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,819.50559.0080.2 %5.0335.64209.6237.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท4,822.931,915.0060.3 %5.0848.66322.2562.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท4,202.805,849.74-39.2 %0.0787.92118.0185.0 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1255,602.1431,816.9142.8 %5.018,873.772,755.0085.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท3,444.052,804.0018.6 %5.0506.34283.1044.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท6,104.664,538.0025.7 %5.01,438.151,203.0116.3 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท35,182.3920,422.0242.0 %5.01,526.88437.1971.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท4,721.085,508.63-16.7 %0.01,351.7668.5794.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท2,347.2824.7098.9 %5.0440.10573.66-30.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท5,270.813,722.0029.4 %5.01,206.25754.6937.4 %5.0
ส.ป.ก.ชัยนาท4,046.872,580.0036.2 %5.0715.55304.1157.5 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 74,244.302,521.0040.6 %5.01,387.583,477.76-150.6 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท5,113.862,039.5260.1 %5.0886.69471.7046.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท4,295.561,257.0070.7 %5.0810.55315.9161.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,736.281,714.0054.1 %5.0601.450.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท87,603.281,240.0098.6 %5.04,557.37392.5391.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท4,039.424,332.40-7.3 %0.0734.5697.7086.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท6,095.215,520.009.4 %4.51,209.96584.3451.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท15,194.194,004.0073.6 %5.01,533.24312.5279.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท3,838.562,808.5726.8 %5.0438.56205.2753.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท5,651.4511,782.57-108.5 %0.01,095.8757.0094.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท12,812.474,746.0063.0 %5.0658.50669.75-1.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท5,052.733,713.6026.5 %5.0677.49328.0651.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท5,126.264,964.003.2 %1.51,057.81333.4768.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท3,962.362,366.0040.3 %5.01,166.93276.7176.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท3,394.752,659.0021.7 %5.0468.342.8599.4 %5.0
สพ.ชัยนาท12,448.781,056.0091.5 %5.0544.40227.1458.3 %5.0
รจจ.ชัยนาท 41,741.3927,050.0035.2 %5.0612.26551.519.9 %4.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท3,424.633,134.408.5 %4.0449.32105.4976.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท3,734.493,023.0019.1 %5.0612.92238.3861.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท3,317.053,141.005.3 %2.5449.32256.0743.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท6,444.573,914.2539.3 %5.0734.56353.3251.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท3,713.111,743.0053.1 %5.0601.45298.8750.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท3,430.644,238.00-23.5 %5.0783.77176.6177.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท418,390.9410,753.8797.4 %5.01,252.54756.9539.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท5,468.163,613.5033.9 %5.0294.33259.0512.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท79,490.4365,493.0017.6 %5.01,294.55631.0251.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท192,264.1130,105.0084.3 %5.03,348.32855.3574.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม96,889.4910,334.6589.3 %5.0529.79701.67-32.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท62,892.431,219.0098.1 %5.01,310.161,256.384.1 %2.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 3,761.751,179.2468.7 %5.0556.35374.7232.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท5,135.811,311.0074.5 %5.0315.51245.8222.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท55,911.2711,008.7180.3 %5.02,649.043,118.00-17.7 %0.0
รวม 1,370,046 348,577 74.56 % 67,649 26,901 60.23 %