จังหวัดสระบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี3,348.8341.0098.8 %5.0452.3855.1087.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี3,758.954,696.59-24.9 %0.0719.93160.7577.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี3,433.402,147.0037.5 %5.0604.540.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี27,039.8622,912.6015.3 %5.04,104.83665.2783.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี8,378.783,092.6463.1 %5.0355.800.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย4,438.421,464.0067.0 %5.0362.5458.9083.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค4,683.771,937.0058.6 %5.0233.6670.4469.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท4,542.421,461.0067.8 %5.0246.2833.5486.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ4,462.381,518.0066.0 %5.0267.2950.8981.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง3,893.93905.0076.8 %5.0186.3633.6382.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก4,382.561,377.0068.6 %5.0316.8274.1976.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้3,902.541,041.0073.3 %5.0139.4034.0475.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง3,826.651,651.0056.9 %5.0158.720.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน4,415.78614.0086.1 %5.0191.775.1197.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด3,754.91134.0096.4 %5.0194.740.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง3,804.61550.0085.5 %5.0294.6667.0277.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ5,788.291,392.0076.0 %5.0165.3163.8761.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี5,912.287,884.21-33.4 %0.01,138.30818.9028.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี4,562.412,056.0054.9 %5.0851.75542.4536.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี5,186.80978.0081.1 %5.0623.56415.4633.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี2,994.49101.0096.6 %5.0509.50251.8150.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี4,442.223,317.0025.3 %5.0832.721,566.85-88.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี2,495.154,610.32-84.8 %0.0479.09780.17-62.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี5,468.014,104.0024.9 %5.01,346.131,040.5022.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)4,223.033,299.0021.9 %5.0813.69444.8045.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี10,995.4419,982.00-81.7 %0.01,365.22683.9049.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)10,573.7210,983.36-3.9 %0.02,746.85294.5089.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี3,373.60173.0094.9 %5.0763.27535.3529.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที 7 (สระบุรี)5,956.866,536.44-9.7 %0.01,440.93259.1982.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 29,494.5010,305.72-8.5 %0.03,205.25826.5074.2 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี10,041.099,217.688.2 %4.02,898.6728.5099.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี4,458.661,199.0073.1 %5.0604.51116.0680.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,623.022,553.6029.5 %5.0490.41388.5520.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,746.272,561.0031.6 %5.0775.72451.4041.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี8,638.064,600.0046.7 %5.01,251.05859.5031.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี13,140.964,153.0068.4 %5.01,422.20756.1546.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี4,452.00413.0490.7 %5.0718.61190.0073.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี13,418.6611,814.1512.0 %5.02,030.93102.1595.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี3,394.273,679.00-8.4 %0.0604.54196.3567.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,874.934,278.00-10.4 %0.0781.72630.8019.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี5,029.673,222.0035.9 %5.0908.77415.6954.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,847.034,188.0013.6 %5.01,041.88375.4164.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี7,600.714,759.0037.4 %5.0680.570.9599.9 %5.0
สพ.สระบุรี16,614.8310,367.9937.6 %5.0591.85437.9526.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี77,777.9162,027.9920.2 %5.01,057.15508.2551.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี2,863.951.00100.0 %5.0420.40204.0551.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี5,915.045,271.4610.9 %5.0813.69589.9527.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี4,136.082,054.0050.3 %5.0699.59321.0154.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี8,140.288,981.61-10.3 %0.01,517.31407.5573.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี3,981.97979.0075.4 %5.0813.72346.3057.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี5,672.174,460.5521.4 %5.0699.59441.8536.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 134,935.7719,830.2143.2 %5.0960.05358.1062.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒43,230.9516,169.7762.6 %5.01,516.69329.8878.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี12,254.583,380.3372.4 %5.0335.25405.30-20.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี98,118.1063,187.0035.6 %5.01,473.12678.3054.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก35,516.6914,280.0059.8 %5.0760.05267.9764.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์48,432.7537,484.0022.6 %5.01,072.731,615.03-50.6 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี103,820.5637,655.0063.7 %5.0731.03453.2238.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี33,897.9018,629.0045.0 %5.0716.20599.6716.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี47,412.9514,306.0069.8 %5.0596.7737.0093.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค53,302.9417,184.0067.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี11,857.5121,777.47-83.7 %0.01,506.631,466.652.7 %1.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี11,315.1111,523.11-1.8 %0.03,037.771,570.5648.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี27,999.6921,401.0023.6 %5.01,057.16334.4068.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 6,134.515,008.0018.4 %5.01,003.88811.0219.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี2,675.952,207.0017.5 %5.0490.43216.6655.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี42,451.5614,098.0066.8 %5.03,494.493,485.100.3 %0.5
รวม 998,260 590,165 40.88 % 64,686 30,234 53.26 %