จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี5,915.45468.0092.1 %5.0420.8368.4783.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี11,693.316,716.0042.6 %5.054.50120.26-120.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี5,637.426,246.48-10.8 %0.0689.05139.6479.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี3,627.031,519.0058.1 %5.0350.4243.4887.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 547,784.1753,547.00-12.1 %0.09,801.22803.2891.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,173.35736.7585.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 223,370.2211,658.6950.1 %5.03,586.24660.2581.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 327,719.6631,820.40-14.8 %0.04,267.15839.6980.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 16,074.932,460.0059.5 %5.0366.8857.0084.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 26,649.341,164.0082.5 %5.0376.9195.0074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง1,093.21264.0075.9 %5.0346.210.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์7,627.981,080.0085.8 %5.0222.9585.8961.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง11,224.301,921.0082.9 %5.0398.51138.3765.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม4,818.081,348.0072.0 %5.0315.6123.2892.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 15,228.731,708.0067.3 %5.0392.5857.8285.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 27,099.491.00100.0 %5.0423.6557.0086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ4,654.761,763.0062.1 %5.01,102.9095.0091.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0327.7334.1689.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0266.36107.8359.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง5,396.421,134.0079.0 %5.0291.1049.4083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่8,266.58505.0093.9 %5.0352.2956.5683.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง3,756.65245.0093.5 %5.0313.0468.2578.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 25,975.607,988.64-33.7 %0.02,082.791,312.6137.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,431.022,636.0040.5 %5.01,027.87689.7032.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 28,283.508,097.202.2 %1.02,246.13511.8577.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี5,219.524,376.0016.2 %5.01,314.52294.0977.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี5,068.232,122.0058.1 %5.0765.41590.9622.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 36,321.593,727.4041.0 %5.0857.10540.9836.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี3,270.451,422.0056.5 %5.0625.73433.4130.7 %5.0
สำนักชลประทานที่ 917,138.9244,194.00-157.9 %0.05,562.477,449.00-33.9 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 23,334.661,516.0054.5 %5.01,457.30501.6065.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี3,455.331,857.0046.3 %5.0460.88531.84-15.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,600.722,658.0042.2 %5.01,086.33680.9837.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 28,762.106,146.5829.9 %5.01,822.9347.5097.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี2,122.643,916.00-84.5 %0.0459.576.1298.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี6,086.953,055.0049.8 %5.01,124.361,036.997.8 %3.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี3,735.782,937.0021.4 %5.0442.0083.0881.2 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 65,676.153,004.0047.1 %5.01,932.532,422.10-25.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี21,836.2226,828.00-22.9 %0.01,885.00269.9085.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 22,296.8711,780.3647.2 %5.03,465.323,937.76-13.6 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)6,830.698,069.50-18.1 %0.01,602.66850.2546.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี3,952.732,702.2731.6 %5.0857.95448.0747.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)5,590.669,075.01-62.3 %0.01,458.46804.8144.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)8,495.7911,978.89-41.0 %0.02,713.351,424.4947.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี5,073.362,685.9547.1 %5.0782.0770.4091.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี4,108.592,641.6035.7 %5.0596.09230.1761.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี6,072.5311,416.90-88.0 %0.01,312.57438.8066.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี6,195.3833,764.50-445.0 %0.01,312.24441.6666.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี4,602.105,309.00-15.4 %0.0698.10550.0521.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี4,551.041,103.0075.8 %5.0603.08133.1077.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี7,473.9923,780.68-218.2 %0.01,840.00164.8891.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี4,220.942,346.0044.4 %5.0991.25433.4056.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี5,362.346,970.68-30.0 %0.01,318.70270.7579.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 7,770.989,141.24-17.6 %0.01,999.09848.8757.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี4,115.147,770.00-88.8 %0.0839.1234.7895.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 93,702.5914,712.0084.3 %5.0760.65436.9242.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี19,350.249,782.0049.4 %5.0827.41401.8551.4 %5.0
รจก.ชลบุรี 264,660.34233,035.0011.9 %5.02,265.692,446.96-8.0 %0.0
เรือนจำพิเศษพัทยา97,711.0575,840.9922.4 %5.01,445.812,107.00-45.7 %0.0
ทสญ.ชลบุรี 51,318.6339,888.0022.3 %5.0719.80359.2950.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 216,191.9714,912.007.9 %3.52,071.242,108.28-1.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี2,955.47856.0071.0 %5.0496.8393.9781.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี6,659.477,103.28-6.7 %0.01,645.32859.9347.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี25,681.5934,559.00-34.6 %0.01,508.80559.0362.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4,442.223,687.0017.0 %5.01,116.87446.5060.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี10,518.7711,756.52-11.8 %0.01,904.01528.5972.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี1,467.752,869.00-95.5 %0.0529.35502.555.1 %2.5
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี9,933.397,084.3928.7 %5.0824.30267.9067.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ11,138.896,456.1942.0 %5.0879.34255.0071.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)12,941.0212,876.480.5 %0.52,800.9990.7496.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 186,860.6317,512.5479.8 %5.0929.17350.1362.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 227,329.1210,400.0061.9 %5.01,160.24464.8359.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 321,677.609,643.4955.5 %5.0615.19280.7254.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี33,197.9010,290.6069.0 %5.0327.45141.5556.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี2,984.465,962.99-99.8 %0.0291.86264.109.5 %4.5
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี73,107.2633,352.0054.4 %5.01,382.601,122.4018.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ73,154.5863,015.9113.9 %5.0900.201,886.26-109.5 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี105,808.6733,626.0068.2 %5.0764.24885.59-15.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี25,653.4833,832.74-31.9 %0.0834.161,034.55-24.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน97,459.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา36,234.571.00100.0 %5.0796.261.9099.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม29,463.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5624.34647.80-3.8 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)27,084.061.00100.0 %5.0570.760.9599.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี28,186.3233,539.39-19.0 %0.01,902.082,145.48-12.8 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี9,846.726,375.6035.3 %5.03,318.442,382.1528.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี22,647.5535,344.00-56.1 %0.0549.8254.4690.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 63,194.571,803.0043.6 %5.01,642.67477.9670.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี23,280.6816,776.0027.9 %5.0841.26149.7182.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 6,942.287,003.92-0.9 %0.0991.25901.559.0 %4.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)47,003.6217,778.0062.2 %5.01,570.08411.2373.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 34,157.231,177.0071.7 %5.0936.15267.9071.4 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)5,333.904,508.0015.5 %5.01,200.6940.4196.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี3,146.311,778.0043.5 %5.0447.38216.1051.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 242,643.67295,255.50-592.4 %0.010,259.366,626.5035.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี61,037.0132,298.3747.1 %5.06,884.135,542.3719.5 %5.0
รวม 1,818,856 1,549,278 14.82 % 136,572 70,583 48.32 %