จังหวัดระยอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,831.671,167.0058.8 %5.0139.8233.7775.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง8,723.444,460.1048.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล จังหวัดระยอง7,382.0211,677.64-58.2 %0.0150.2369.0454.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง3,276.3481.0097.5 %5.0436.30115.3573.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง4,221.662,448.0042.0 %5.0687.08208.7569.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง40,592.1534,314.0015.5 %5.03,151.841,847.3741.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 14,253.76768.0081.9 %5.0206.3060.8870.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง4,618.441,401.0069.7 %5.0214.9233.4184.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง4,258.431,769.0058.5 %5.0347.73108.6468.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์4,073.48429.0089.5 %5.0137.8851.5962.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย4,173.36774.0081.5 %5.0223.101.0099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง4,758.911,319.4972.3 %5.0351.10153.6556.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา457.72444.003.0 %1.5311.9157.2981.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา4,198.53828.0080.3 %5.0158.8353.9666.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0263.4044.7083.0 %5.0
ด่านศุลกากรมาบตาพุด9,779.217,780.0520.4 %5.01,696.11148.2091.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 15,252.662,055.0060.9 %5.02,044.00625.1069.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 23,008.222,103.0030.1 %5.0729.77425.6041.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง4,089.102,223.0045.6 %5.0427.60300.8529.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง4,884.642,589.0047.0 %5.0982.23315.7267.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง4,275.621,020.0076.1 %5.0584.6193.4284.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง4,416.131,211.0072.6 %5.0641.72626.052.4 %1.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง6,707.473,735.0044.3 %5.01,228.85547.0855.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง6,511.9830.9699.5 %5.01,724.89310.5582.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง4,476.402,786.0037.8 %5.0810.65572.3829.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง38,392.021,812.0095.3 %5.013,553.59620.2295.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง4,294.661,525.0064.5 %5.0468.16191.1659.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง99,507.9713,849.3986.1 %5.035,305.02480.4398.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง4,799.673,083.0035.8 %5.0907.95422.7553.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง3,283.811,103.0066.4 %5.0698.77120.3182.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง3,291.28689.0079.1 %5.0603.69267.1055.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดระยอง62,287.5043,008.9031.0 %5.024,838.012,260.1390.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง12,073.805,160.0057.3 %5.01,227.76435.4264.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง3,944.131,506.0061.8 %5.0497.11101.4679.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง6,182.8410,670.15-72.6 %0.01,477.53171.8588.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง31,520.853,553.0088.7 %5.011,081.51247.0097.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง5,560.012,303.0058.6 %5.0945.98247.7573.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง6,985.854,777.0031.6 %5.01,212.20428.7264.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง4,607.563,485.2424.4 %5.0792.07124.3084.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง102,292.3122,400.6778.1 %5.01,076.19463.3656.9 %5.0
สพ.ระยอง128,856.0013,440.4089.6 %5.0432.94376.2013.1 %5.0
รจก.ระยอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสป.ห้วยโป่ง ไม่ครบ12,197.88ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ519.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง2,582.621,458.0043.5 %5.0394.48207.0547.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง5,095.015,141.58-0.9 %0.01,174.17558.7952.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง4,102.172,673.0034.8 %5.0831.88412.3550.4 %5.0
สปส.จ.ระยอง9,834.1314,864.00-51.1 %0.01,554.49960.6538.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง3,590.571,560.0056.6 %5.0565.6686.3084.7 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง11,902.974,733.1360.2 %5.0641.72316.8650.6 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก3,996.786,354.20-59.0 %0.0816.7958.9792.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 112,113.9116,603.24-37.1 %0.01,539.63814.3147.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 239,877.9010,223.0074.4 %5.01,110.80807.0727.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง3,726.903,663.331.7 %0.5259.09121.0053.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง258,445.2574,260.0071.3 %5.01,217.321,621.34-33.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด59,085.1923,312.0060.5 %5.0563.46556.911.2 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย37,275.8020,448.0045.1 %5.0803.28368.1954.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง30,887.2423,940.0022.5 %5.0659.17158.6575.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง32,279.3312,144.0062.4 %5.0603.20536.2511.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง6,841.3218,269.40-167.0 %0.01,549.171,822.10-17.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 5,119.024,268.0016.6 %5.01,060.08295.1172.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง523.61934.20-78.4 %0.0356.48137.7561.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง32,587.9518,896.4042.0 %5.06,100.547,871.97-29.0 %0.0
รวม 1,228,969 483,524 60.66 % 134,571 31,474 76.61 %