จังหวัดจันทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 791,355.7337,392.0059.1 %5.0350.62123.0464.9 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,477.351.00100.0 %5.0456.89136.2670.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี25,908.8518,409.0028.9 %5.061.4569.07-12.4 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0193.54208.67-7.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี3,029.631,860.0038.6 %5.0666.07106.7284.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี2,881.462,083.0027.7 %5.0609.0234.5894.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี36,046.019,017.6075.0 %5.02,814.88842.9070.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี6,171.761,444.0076.6 %5.0280.6581.7970.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่3,946.60706.0082.1 %5.0223.7327.7487.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง3,778.86581.0084.6 %5.0286.9051.9281.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์3,785.25615.0083.8 %5.0189.4651.8772.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม3,764.48450.0088.0 %5.0176.6550.2571.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน3,766.00411.0089.1 %5.0306.6153.7482.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว4,405.20509.0088.4 %5.0369.1951.7686.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,486.24517.0085.2 %5.0380.2651.0886.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม3,631.36786.0078.4 %5.0253.2347.0881.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ3,768.60303.0092.0 %5.0215.6851.9175.9 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี7,606.006,330.2216.8 %5.01,190.98586.2450.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี3,648.462,275.6237.6 %5.0932.29658.7429.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,528.48905.0064.2 %5.0470.96236.0749.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,465.19522.0078.8 %5.0363.66322.1111.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี4,925.462,813.0042.9 %5.0970.32510.4447.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี3,228.601,387.0057.0 %5.0704.10214.4669.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี2,742.751,818.0033.7 %5.0494.92536.76-8.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี4,222.012,902.0031.3 %5.01,122.45904.6919.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี3,878.464,392.20-13.2 %0.0989.34285.6671.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี5,379.712,923.0045.7 %5.01,438.55560.7561.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,644.412,012.0044.8 %5.0856.23221.6874.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี9,336.9711,438.86-22.5 %0.01,597.85436.9872.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,516.291,586.0054.9 %5.0799.18857.59-7.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,049.07818.0073.2 %5.0780.1667.8391.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี2,755.09430.0084.4 %5.0570.99255.3255.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี3,890.464,223.00-8.5 %0.0970.32418.0056.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ18,246.6428,580.00-56.6 %0.03,176.181,965.7538.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,898.925,270.00-7.6 %0.01,141.4769.6593.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี3,763.581,674.0055.5 %5.0761.15288.2662.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี4,979.258,019.52-61.1 %0.01,160.48245.5878.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี6,154.962,754.0055.3 %5.0609.02306.7349.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,608.502,571.0028.8 %5.0875.14341.5561.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี6,161.101,373.0077.7 %5.0894.26600.0232.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี4,452.542,443.0045.1 %5.01,141.47438.0461.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี2,934.882,569.0012.5 %5.0609.020.9599.8 %5.0
สพ.จันทบุรี12,497.218,845.0029.2 %5.0427.89197.6053.8 %5.0
รจจ.จันทบุรี 68,331.1378,724.00-15.2 %0.0925.99717.3722.5 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 12,813.9413,124.88-2.4 %0.0475.80333.4929.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี2,893.592,905.00-0.4 %0.0551.9747.0391.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี4,342.043,235.0025.5 %5.01,028.65370.5864.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,187.242,010.0036.9 %5.0723.12129.7782.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)5,619.673,243.0042.3 %5.01,046.39481.8953.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี5,362.862,664.0050.3 %5.0685.08555.5118.9 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี3,382.693,077.509.0 %4.5628.04315.0049.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 115,949.428,961.7243.8 %5.01,001.1299.7590.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 220,344.809,793.0251.9 %5.01,513.37358.0376.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)6,821.606,152.649.8 %4.51,960.65395.8779.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี4,299.844,646.63-8.1 %0.0300.72386.48-28.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี73,687.8133,930.0054.0 %5.01,421.58946.6333.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี23,003.867,696.0066.5 %5.0725.62253.6565.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม28,506.798,560.0070.0 %5.0698.14252.3563.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว27,330.278,406.0069.2 %5.0761.33137.7881.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี47,605.3827,399.0042.4 %5.01,708.492,096.85-22.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 3,132.722,413.0023.0 %5.0704.1045.8693.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี2,839.37945.0066.7 %5.0513.94215.9458.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี138,837.3620,180.9785.5 %5.053,072.102,667.0995.0 %5.0
รวม 835,011 434,026 48.02 % 103,329 24,375 76.41 %