จังหวัดฉะเชิงเทรา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา890.97612.0031.3 %5.0296.6998.1966.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา3,399.873,231.904.9 %2.0452.24127.4471.8 %5.0
สำนักงานคลังเขต 23,941.003,417.0013.3 %5.0715.86475.0033.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา3,158.351,171.0062.9 %5.0620.7858.3890.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา23,607.9022,738.753.7 %1.54,481.021,381.7369.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง5,261.871,849.0064.9 %5.0335.4785.9974.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว4,210.98903.0078.6 %5.0253.1345.3582.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม4,712.13941.0080.0 %5.0330.7147.5485.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต4,466.99722.0083.8 %5.0369.1268.6081.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า4,695.541,267.0073.0 %5.0219.8852.4476.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์4,075.261,633.0059.9 %5.0190.6576.8859.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว4,579.141,100.0076.0 %5.0265.6469.2273.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น4,305.22499.0088.4 %5.0219.7831.5185.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน4,290.98257.0094.0 %5.0177.580.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ4,389.72202.0095.4 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา4,851.923,636.0025.1 %5.01,210.27648.7546.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา4,660.872,746.0041.1 %5.01,020.11509.5250.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,465.762,988.0013.8 %5.0677.8284.4587.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา3,105.281,723.0044.5 %5.0601.76492.6818.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,418.584,316.002.3 %1.0867.981,491.50-71.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 25,440.345,140.805.5 %2.51,852.54877.5852.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,341.962,432.00-3.8 %0.0513.000.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,838.313,596.0025.7 %5.01,210.301,166.953.6 %1.5
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา4,486.116,171.00-37.6 %0.01,115.20360.8667.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา9,114.2219,548.00-114.5 %0.01,229.29552.2355.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา1,970.522,807.00-42.4 %0.0631.6089.6485.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,084.62861.0072.1 %5.0734.87100.2386.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,388.701,787.0047.3 %5.0563.73187.8066.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,855.214,041.00-4.8 %0.0791.92223.1671.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา5,379.620.00100.0 %5.01,096.181,424.14-29.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา7,963.134,982.0037.4 %5.01,077.16299.4472.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา3,540.831,249.0064.7 %5.0753.89139.2481.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา7,046.7815,916.08-125.9 %0.01,590.5952.0096.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา12,985.504,422.0065.9 %5.0792.45301.3162.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา5,630.143,815.0032.2 %5.0906.02313.1465.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,377.821,173.0065.3 %5.0696.84194.1572.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา5,178.613,064.0040.8 %5.01,611.01346.3078.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา3,474.834,228.00-21.7 %0.0677.8268.2589.9 %5.0
สพ.ฉะเชิงเทรา12,454.542,869.0077.0 %5.0715.86237.5066.8 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 97,392.9362,460.8435.9 %5.01,270.97497.4160.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,112.55957.0076.7 %5.0449.6350.0888.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา7,614.885,088.7833.2 %5.01,024.21420.2359.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,946.951,197.0069.7 %5.0791.92532.0032.8 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา10,785.8920,299.42-88.2 %0.01,742.251,044.1940.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา3,557.281,637.0054.0 %5.0468.16192.0959.0 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา3,863.669,750.21-152.4 %0.0647.34799.90-23.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 124,662.4622,224.529.9 %4.5955.76180.5781.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 223,587.958,999.3261.8 %5.01,663.54351.3878.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)17,921.036,973.0061.1 %5.01,963.77153.8492.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา1,805.873,719.10-105.9 %0.0290.05172.9040.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 36,162.8016,639.0054.0 %5.0878.82452.3348.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา65,908.6634,911.9947.0 %5.01,263.45850.1132.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา34,853.3641,255.00-18.4 %0.0802.35629.4721.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา23,259.8114,620.0037.1 %5.0673.13988.89-46.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา20,071.0612,029.6040.1 %5.0669.09552.0717.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง42,448.6926,352.0037.9 %5.0655.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม87,131.4419,880.0077.2 %5.0753.57968.24-28.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา9,463.7721,566.00-127.9 %0.01,734.591,526.4512.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 4,088.333,646.0010.8 %5.0772.90686.3611.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,962.57730.0075.4 %5.0506.68305.8839.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา16,917.8514,236.0015.9 %5.03,625.085,780.57-59.5 %0.0
รวม 743,180 493,226 33.63 % 55,049 29,917 45.65 %