จังหวัดนครนายก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,678.991,226.0054.2 %5.0347.10114.0067.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก3,590.133,836.22-6.9 %0.0632.34134.8078.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,635.7558.0098.4 %5.0499.1885.4182.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก15,307.578,200.8046.4 %5.01,647.02609.1263.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา4,544.58944.0079.2 %5.0237.4598.2058.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์4,468.131,368.0069.4 %5.0266.0860.6277.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี4,211.03567.0086.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0231.4656.3275.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,555.562,056.4042.2 %5.0651.27392.8139.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก3,636.171,312.0063.9 %5.0537.26136.8074.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก4,340.211,995.0054.0 %5.0784.47661.1815.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก3,400.792,110.0038.0 %5.0556.27143.3674.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก4,094.441,375.0066.4 %5.0480.21251.9047.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก13,977.412,349.0083.2 %5.01,012.66839.0217.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก2,404.624,405.84-83.2 %0.0481.63374.7922.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,691.852,994.0036.2 %5.0993.64439.5255.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก4,045.792,450.0439.4 %5.0651.35137.5678.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก7,944.1412,564.80-58.2 %0.01,564.1271.4595.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,992.281,400.0064.9 %5.0632.34222.8264.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,923.49601.0084.7 %5.0613.3286.1386.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก3,007.281,019.0066.1 %5.0461.19364.7920.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,617.212,088.0042.3 %5.0670.37163.0575.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก5,315.7815,721.00-195.7 %0.01,183.802,088.68-76.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก5,666.756,553.00-15.6 %0.01,354.95771.9043.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก4,927.311,542.0068.7 %5.01,050.69305.9570.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก19,524.7815,037.8623.0 %5.01,944.44103.0194.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก3,478.382,464.0029.2 %5.0499.23417.3516.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,733.362,206.0040.9 %5.0670.33193.6571.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,699.231,805.0051.2 %5.0594.31171.4471.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก5,490.241,933.0064.8 %5.0860.53408.5052.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก3,488.802,750.0021.2 %5.0470.5333.9392.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก3,387.821,427.0057.9 %5.0594.31336.7343.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก809,498.4419,680.0097.6 %5.06,563.831,300.5380.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก2,687.431,774.0034.0 %5.0347.10131.0262.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก3,367.791,341.0060.2 %5.0575.29253.6155.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก3,322.211,324.0060.1 %5.0404.1534.5491.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก5,153.994,408.8514.5 %5.0803.48245.2569.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก5,161.491,157.0077.6 %5.0689.39399.1042.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก3,306.753,456.60-4.5 %0.0499.2332.7693.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก33,870.5116,224.6452.1 %5.01,182.66919.0222.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก447.183,361.00-651.6 %0.0257.30368.55-43.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก70,323.7543,212.0038.6 %5.01,146.78106.9790.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก50,256.3514,038.0072.1 %5.0469.07478.80-2.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์33,836.147,416.0078.1 %5.0488.99206.0157.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก9,767.5715,096.62-54.6 %0.01,239.381,224.121.2 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 3,667.052,137.0041.7 %5.0594.31319.3246.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก2,806.99756.0073.1 %5.0347.10334.763.6 %1.5
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก40,513.1812,133.0070.1 %5.02,351.724,866.08-106.9 %0.0
รวม 1,241,767 253,875 79.56 % 41,134 21,495 47.74 %