จังหวัดสระแก้ว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,533.84735.0071.0 %5.0459.07285.0037.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว10,611.266,068.0042.8 %5.066.490.9598.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว6,240.58530.4391.5 %5.071.0735.3750.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,320.031,629.0050.9 %5.0725.30112.7784.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว3,241.821,519.0053.1 %5.0706.28148.5379.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว10,467.054,086.8061.0 %5.01,771.18857.3451.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว4,533.881,255.0072.3 %5.0288.1757.4880.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด4,023.25369.0090.8 %5.0305.2661.0880.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา3,964.32627.0084.2 %5.0444.9393.7078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น4,070.52950.0076.7 %5.0276.35108.8960.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร3,844.06761.0080.2 %5.0333.2669.3779.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ5,278.691,704.0067.7 %5.0462.9868.3285.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์3,754.53526.0086.0 %5.0239.1160.1374.9 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ27,177.4020,908.0023.1 %5.01,660.271,137.5731.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว5,405.612,280.0057.8 %5.01,200.701,593.42-32.7 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว2,928.26585.0080.0 %5.0478.09118.2375.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ7,354.632,718.4063.0 %5.0699.82139.5580.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว4,013.971,816.0054.8 %5.0991.52846.1514.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,289.981,249.0062.0 %5.0687.27210.3669.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว2,799.171,132.8059.5 %5.0554.15739.15-33.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว4,043.292,607.4635.5 %5.0934.473,693.67-295.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว2,235.33220.0090.2 %5.0501.111,186.08-136.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,900.871,447.0062.9 %5.0953.49248.2874.0 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว4,625.854,924.56-6.5 %0.01,143.65829.8327.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว8,435.9612,659.17-50.1 %0.01,295.78279.0378.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว5,316.651,173.0077.9 %5.0763.33620.6918.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว3,315.89916.0072.4 %5.0744.31119.6683.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว3,125.39464.0085.2 %5.0573.17218.2361.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว4,264.223,095.4627.4 %5.0934.47225.4375.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว6,672.9954,633.57-718.7 %0.01,409.871,649.41-17.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว6,136.331,551.8874.7 %5.0744.3198.9386.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว4,515.119,100.65-101.6 %0.01,143.65102.3191.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว11,756.581,145.0090.3 %5.0649.23583.8310.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว3,592.612,648.9026.3 %5.0782.34484.4738.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,845.451,650.0010.6 %5.0915.4647.5094.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว4,021.052,072.0048.5 %5.0972.50494.0049.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว3,465.792,209.0036.3 %5.0611.2032.0394.8 %5.0
สพ. สระแก้ว12,577.512,649.0078.9 %5.0763.33781.06-2.3 %0.0
รจจ.สระแก้ว 55,841.8936,274.0035.0 %5.0925.801,056.37-14.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,750.57971.0064.7 %5.0535.7399.5681.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว4,886.751,860.0061.9 %5.0801.36616.5523.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,784.171,293.0053.6 %5.0592.19177.7470.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว8,309.426,698.9819.4 %5.0991.52533.2446.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว3,937.461,140.0071.0 %5.0744.31386.0248.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว12,405.8319,669.45-58.6 %0.03,672.78679.6981.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว17,892.219,221.5048.5 %5.0862.76657.3923.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว12,284.137,347.2040.2 %5.0988.471.9599.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 118,844.5816,934.6010.1 %5.01,502.60806.8446.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 234,855.2617,751.5749.1 %5.01,598.781,119.3830.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว34,529.554,841.0086.0 %5.0286.7410.1796.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว59,769.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,250.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว24,575.3524,270.001.2 %0.5874.371,140.00-30.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นไม่ครบ18,135.34ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,143.28ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว4,538.1415,472.80-241.0 %0.01,774.941,863.41-5.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 4,059.852,466.0039.3 %5.0858.41269.8068.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,696.841,129.0058.1 %5.0497.11234.9152.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 457,892 323,956 29.25 % 45,765 28,091 38.62 %