จังหวัดนครราชสีมา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา2,834.65876.0069.1 %5.0791.40290.0463.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา17,830.3125,679.00-44.0 %0.084.16136.58-62.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา11,218.10745.2093.4 %5.0109.4958.5346.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา8,314.215,468.0034.2 %5.01,456.96167.2188.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต 33,469.252,274.0034.5 %5.01,556.410.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา7,926.342,004.0074.7 %5.0398.5147.7188.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 918,347.477,904.9056.9 %5.03,439.01276.4592.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 130,582.1960,504.00-97.8 %0.06,888.281,223.4582.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 214,802.4912,387.9016.3 %5.02,621.561,093.8858.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 17,830.976,359.0918.8 %5.0629.8947.5092.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0345.3037.0589.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ4,015.76193.0095.2 %5.0200.2342.2878.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย4,298.871,325.0069.2 %5.0357.7378.8977.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย5,351.24966.0081.9 %5.0243.5957.4276.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย4,465.19495.0088.9 %5.0241.892.8598.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง3,807.91648.0083.0 %5.0449.5625.4794.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง4,422.57689.0084.4 %5.0259.4353.7479.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี4,073.84955.0076.6 %5.0393.4837.8790.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช4,381.89676.0084.6 %5.0249.7870.5471.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง3,662.34592.0083.8 %5.0278.7275.9772.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ4,002.69928.0076.8 %5.0171.0415.9590.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง4,125.09447.0089.2 %5.0234.6414.8193.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง4,178.91480.0088.5 %5.0440.3866.4884.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก4,301.13888.0079.4 %5.0281.0384.1470.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ3,715.49568.0084.7 %5.0267.4716.7093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว3,946.86515.0087.0 %5.0278.1545.6083.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว3,953.24960.0075.7 %5.0332.7567.9679.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง5,294.671,391.0073.7 %5.0560.8761.3889.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน4,220.54808.0080.9 %5.0318.3267.1878.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด4,688.821.00100.0 %5.0519.2692.6282.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่4,033.261,296.0067.9 %5.0469.1585.0481.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย4,602.701,140.0075.2 %5.0388.36100.0474.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย4,308.911,107.0074.3 %5.0403.2082.5279.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง3,604.4058.6298.4 %5.0365.8132.6791.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม3,858.00340.0091.2 %5.0314.0714.5895.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง3,898.99457.0088.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 36,947.837,660.60-10.3 %0.02,509.62523.0879.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา8,688.234,601.6347.0 %5.02,731.03592.0078.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่2,906.151,033.0064.5 %5.0976.28342.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,695.77979.0063.7 %5.0507.80361.0028.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว3,010.092,307.9023.3 %5.0647.99313.5051.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา3,315.002,084.7037.1 %5.01,000.57252.7074.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง2,922.11788.0073.0 %5.0390.00340.1012.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย2,848.32793.0072.2 %5.0616.21332.5046.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา3,842.214,787.00-24.6 %0.01,038.60367.7264.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา6,021.314,627.0023.2 %5.01,780.23687.8061.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 53,464.281,449.8858.1 %5.01,514.74149.1290.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา3,717.951,068.0071.3 %5.0981.56469.7152.1 %5.0
สำนักชลประทานที่ 873,446.2974,279.00-1.1 %0.025,799.968,603.0066.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 34,037.701,904.0052.8 %5.0896.57360.5259.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา3,202.33980.0069.4 %5.0924.51528.2042.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา15,863.743,798.0176.1 %5.04,765.743,166.6833.6 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์108,195.91632,366.94-484.5 %0.03,814.662,455.3035.6 %5.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 35,664.515,886.00-3.9 %0.02,355.121,674.7528.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 314,863.4313,592.008.6 %4.01,754.753,415.51-94.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,860.117,809.64-173.1 %0.0731.07984.94-34.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา7,413.125,328.4028.1 %5.02,540.87855.1766.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)9,228.689,534.06-3.3 %0.02,331.69581.4075.1 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 54,381.573,208.7026.8 %5.01,441.621,767.65-22.6 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา14,815.2432,979.66-122.6 %0.03,244.460.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 480,074.5313,706.1897.1 %5.0406.15488.50-20.3 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)14,887.4129,642.60-99.1 %0.04,397.126,133.20-39.5 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)11,208.599,220.0017.7 %5.02,726.60893.9567.2 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา4,817.482,595.0046.1 %5.01,445.19262.2081.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)4,375.735,264.00-20.3 %0.01,304.832,070.52-58.7 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)8,113.4714,197.24-75.0 %0.02,578.901,745.8732.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 511,732.8412,466.00-6.2 %0.03,651.353,440.605.8 %2.5
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา9,736.881.00100.0 %5.03,530.100.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา3,693.29897.0075.7 %5.0105.6038.0064.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,963.11567.0071.1 %5.051.1264.43-26.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,808.13900.0050.2 %5.030.5623.5023.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา5,563.67895.0083.9 %5.01,133.68201.4682.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา3,818.481,686.0055.8 %5.01,095.65158.9085.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา4,348.823,671.0015.6 %5.01,228.78678.0044.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา7,989.2813,138.00-64.4 %0.01,894.322,769.16-46.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา6,470.506,621.00-2.3 %0.02,046.45808.3460.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา5,469.913,090.0043.5 %5.01,209.75237.5680.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา17,682.6519,810.03-12.0 %0.02,769.06210.9092.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา8,506.3413,150.00-54.6 %0.03,140.781,105.8064.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา12,925.362,976.0077.0 %5.01,209.75860.7028.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา4,139.763,180.0023.2 %5.01,209.75505.3058.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา5,877.953,689.0037.2 %5.01,799.24458.9474.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา6,056.186,201.00-2.4 %0.01,837.28623.2066.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา5,442.475,629.00-3.4 %0.01,418.92185.0487.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา102,093.5324,812.0075.7 %5.0880.63601.6831.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา64,236.503,540.7394.5 %5.0986.11602.4838.9 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 66,889.6077,145.00-15.3 %0.01,653.33951.7142.4 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 100,525.53119,393.65-18.8 %0.02,073.11952.2654.1 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 84,658.91122,663.36-44.9 %0.01,808.23836.0053.8 %5.0
ทสญ.นครราชสีมา83,805.2352,273.0037.6 %5.01,865.98943.1549.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 312,275.1221,272.00-73.3 %0.02,795.031,372.1550.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา2,960.041.00100.0 %5.0791.400.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา6,749.396,728.000.3 %0.51,554.191,016.5034.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา392,472.7816,232.0095.9 %5.016,864.49598.0696.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา4,225.311,533.0063.7 %5.01,190.73618.8648.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา8,027.0410,631.37-32.4 %0.02,312.691,095.2852.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา4,930.833,603.1526.9 %5.01,342.86365.6072.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา8,236.607,087.0014.0 %5.02,485.511,467.3941.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา6,437.4610,404.00-61.6 %0.01,437.94703.9551.0 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร4,905.052,796.9443.0 %5.0865.6134.5296.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา11,082.145,640.0049.1 %5.02,289.00263.1588.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา)41,900.9811,275.5973.1 %5.01,041.70245.9976.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 145,954.2016,878.0063.3 %5.01,001.90236.8976.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 237,498.1914,451.3661.5 %5.0647.15292.5754.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 310,285.4110,451.63-1.6 %0.01,981.87241.5787.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 470,823.1115,304.0078.4 %5.01,685.18819.9251.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 532,981.5913,746.2058.3 %5.01,596.54338.4378.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 646,528.0814,667.2968.5 %5.01,293.03359.4472.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 735,264.6314,959.4057.6 %5.01,587.28317.4180.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา9,752.038,334.9314.5 %5.0575.97511.6311.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่96,411.9219,381.6379.9 %5.01,350.012,281.41-69.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา83,918.02432,211.00-415.0 %0.01,274.1172.9594.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง132,990.3920,460.0084.6 %5.01,285.381,678.05-30.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา290,635.1362,712.0078.4 %5.02,326.401,377.5040.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย31,177.8713,652.8056.2 %5.01,195.631,100.687.9 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี52,572.6021.84100.0 %5.01,423.09892.0237.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ57,516.2523,540.0059.1 %5.01,481.66659.4355.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา185,811.6969,926.0062.4 %5.01,461.02402.5072.5 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา56,306.2113,360.0076.3 %5.01,020.25191.1281.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา52,396.9525,696.0051.0 %5.01,422.16225.0884.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง25,790.908,620.9766.6 %5.01,258.17740.0041.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย47,750.4826,168.0045.2 %5.01,444.34895.4038.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,145.031,563.1550.3 %5.01,937.1535.1298.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา40,205.7144,911.00-11.7 %0.03,071.203,479.80-13.3 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา17,010.4915,200.1210.6 %5.06,021.204,200.5930.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา48,812.1531,781.0034.9 %5.01,413.71675.3152.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,286.6966.6794.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา30,478.8339,998.41-31.2 %0.03,779.702,173.7042.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 4,136.173,502.0015.3 %5.01,209.75772.3936.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน7,455.036,064.0018.7 %5.02,176.73918.2357.8 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)3,220.901,330.0058.7 %5.01,461.3550.6796.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา3,845.151,875.5051.2 %5.01,188.23392.5667.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 355,080.6331,217.0043.3 %5.016,543.937,441.6755.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา14,621.5233,548.00-129.4 %0.05,319.068,607.60-61.8 %0.0
รวม 3,826,213 2,671,729 30.17 % 250,815 112,880 54.99 %