จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ3,100.37505.0083.7 %5.0262.0490.3565.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ6,058.684,687.0022.6 %5.0718.3790.5587.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ3,495.311,405.0059.8 %5.0471.150.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 142,782.6733,116.6022.6 %5.05,358.27653.6087.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 229,912.0525,883.8013.5 %5.03,757.19642.0682.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 325,176.4224,865.701.2 %0.53,320.501,116.6466.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 25,735.021.00100.0 %5.0300.0252.1282.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี5,212.964,289.7017.7 %5.0452.14101.1277.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง6,448.842,854.0055.7 %5.0338.05120.0964.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ4,356.211,691.0061.2 %5.0396.5799.3375.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 16,191.292,438.0060.6 %5.0444.6091.7379.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์5,552.992,158.0061.1 %5.0284.2990.4368.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 17,452.325,365.0028.0 %5.0490.1895.0080.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 24,929.242,940.0040.4 %5.0395.10126.3568.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 17,492.307,229.003.5 %1.51,136.82413.5363.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 25,611.606,888.00-22.7 %0.0837.63597.6628.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ4,848.094,023.0017.0 %5.0813.45285.0065.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ2,674.922,177.0018.6 %5.0281.00175.7537.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ3,077.112,191.0028.8 %5.0414.11312.5524.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ6,478.114,988.9523.0 %5.0634.76242.2561.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,915.032,682.00-40.1 %0.0344.503.7398.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ5,766.694,633.0019.7 %5.01,117.70601.3546.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ7,960.5421,306.00-167.6 %0.01,555.12267.6282.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,789.741,714.0054.8 %5.0680.39209.9569.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ4,442.791,498.0066.3 %5.0737.3854.0292.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ4,176.192,156.0048.4 %5.0376.08151.0559.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ5,818.824,500.0022.7 %5.0794.43202.1574.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ9,505.2820,618.00-116.9 %0.01,992.441,045.9747.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ7,016.235,193.0026.0 %5.0794.43732.947.7 %3.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ10,684.533,426.0067.9 %5.01,003.61171.0083.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ7,403.9916,211.00-118.9 %0.01,459.99146.9789.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ12,171.854,990.0059.0 %5.0471.16327.3430.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ4,881.344,010.0017.9 %5.0642.30101.3684.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ5,913.253,684.0037.7 %5.0851.48228.9873.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ15,054.376,280.0058.3 %5.01,364.91402.9070.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ5,862.7716,530.00-181.9 %0.01,212.78111.9590.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา34,692.6126,699.0023.0 %5.01,117.831,032.787.6 %3.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ52,684.3915,934.0069.8 %5.0832.73398.5752.1 %5.0
รจก.สมุทรปราการ 159,109.78151,000.005.1 %2.52,049.432,093.94-2.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ2,889.211,581.0045.3 %5.0357.06244.3231.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ7,926.6610,966.00-38.3 %0.01,459.99356.2575.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ36,185.5545,000.00-24.4 %0.02,322.74415.5282.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ8,078.4310,268.00-27.1 %0.01,079.67490.2054.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ74,959.5851,478.0031.3 %5.05,871.701,237.5278.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ3,882.902,108.0045.7 %5.0509.19237.5053.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ8,498.955,341.0037.2 %5.0623.29504.7419.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 122,840.7021,338.006.6 %3.0856.48650.3524.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 25,579.2011,617.00-108.2 %0.0864.18302.9464.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ11,553.237,640.0033.9 %5.0282.49229.7018.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ101,954.6168,230.0033.1 %5.01,427.29598.6758.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ37,972.5212,000.0068.4 %5.0648.181,355.21-109.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ78,215.7915,365.0080.4 %5.0451.73575.46-27.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์32,150.3614,000.0056.5 %5.0399.93399.670.1 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ59,535.3820,727.0065.2 %5.016,387.111,839.2388.8 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย416,348.75400,000.003.9 %1.56,948.511,600.4577.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 4,184.365,000.00-19.5 %0.0832.46447.3146.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ2,989.65679.0077.3 %5.0300.02142.0352.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ51,446.8129,451.0042.8 %5.03,064.625,554.20-81.2 %0.0
รวม 1,512,629 1,185,550 21.62 % 85,192 30,863 63.77 %