จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์3,826.121,118.6370.8 %5.0603.38279.3953.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์19,163.0510,510.8145.2 %5.080.50263.26-227.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์3,445.462,072.4339.9 %5.0736.4968.5790.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์25,989.297,448.0071.3 %5.02,714.15734.3272.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0348.09118.4666.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง3,717.83771.0079.3 %5.0228.950.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง3,677.37796.0078.4 %5.0237.1816.6193.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง3,975.691,180.0070.3 %5.0423.7467.7384.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่4,354.04624.0085.7 %5.0403.460.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย3,776.86552.0085.4 %5.0437.8834.3292.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย4,455.90781.0082.5 %5.0367.3862.3983.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด3,722.80500.0086.6 %5.0342.0533.4590.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง3,758.29598.0084.1 %5.0293.5539.9586.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ4,742.59841.0082.3 %5.0308.0853.8182.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก4,249.86800.0081.2 %5.0350.6839.9988.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ3,216.77503.0084.4 %5.0268.7753.3880.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์3,580.71546.0084.8 %5.0306.2634.0588.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์4,177.85486.0088.4 %5.0264.9315.0594.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช3,663.09357.0090.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ4,434.42362.0091.8 %5.0177.678.4595.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์3,572.86311.0091.3 %5.0295.570.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง3,867.30398.0089.7 %5.0376.9033.6691.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์3,663.09906.0075.3 %5.0308.436.7697.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์3,621.342,698.0725.5 %5.0945.66606.1035.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์3,275.932,357.0428.0 %5.0580.82148.2074.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง3,016.99694.0077.0 %5.0619.03228.0063.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง3,168.15955.0069.9 %5.0539.88237.5056.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย2,934.34652.0077.8 %5.0482.14264.1045.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์4,575.282,599.5743.2 %5.01,154.84982.0115.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ1,174.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ598.48ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์2,914.821,069.0063.3 %5.0679.42936.33-37.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์5,648.693,998.2029.2 %5.01,325.982,712.78-104.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์2,623.853,317.17-26.4 %0.0616.02403.7734.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์5,011.724,160.0017.0 %5.01,364.02511.6862.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ15,568.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์1,163,234.8076,245.5093.4 %5.07,840.56598.5092.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ1,191.89ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ323.00ประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์2,352.12999.0057.5 %5.083.31118.75-42.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์2,917.88490.0083.2 %5.0831.5761.7592.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์3,209.501,147.0064.3 %5.0660.42165.9574.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์3,665.983,001.0018.1 %5.0926.63283.9569.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ3,377.82ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,921.22ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ2,966.07ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ511.32ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์10,958.0610,878.610.7 %0.51,222.3090.3992.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์12,569.292,412.3480.8 %5.0926.65687.1725.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์6,407.644,776.6825.5 %5.01,554.18216.9386.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์7,303.064,365.8340.2 %5.01,554.17562.2863.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์4,168.883,420.0018.0 %5.01,059.76626.8940.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์3,746.464,528.00-20.9 %0.0717.4783.5888.4 %5.0
สพ.บุรีรัมย์77,771.9811,272.0185.5 %5.0919.19784.3714.7 %5.0
รจจ.บุรีรัมย์ ไม่ครบ36,554.70ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ512.46ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,632.521,378.6647.6 %5.0584.36270.9153.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,555.302,090.0018.2 %5.0641.41316.3850.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์8,400.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,211.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ1,120.03ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ341.49ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์2,793.789,258.16-231.4 %0.01,059.76546.5248.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)33,027.4111,365.3165.6 %5.02,492.97277.3588.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1101,074.3316,964.0083.2 %5.01,106.10373.7566.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 227,940.3513,816.0050.6 %5.01,404.65341.0575.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 317,157.9611,636.8032.2 %5.01,622.87444.5572.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 418,295.097,042.8961.5 %5.02,647.981,223.0053.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมืองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ไม่ครบ47,995.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ940.01ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ไม่ครบ49,780.86ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,114.63ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ไม่ครบ12,681.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก25,452.0720,800.0018.3 %5.0948.91348.0863.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ8,509.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 3,744.963,016.0019.5 %5.0907.65765.8715.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์2,761.34555.7079.9 %5.0603.38479.8420.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,695,563 276,421 0.00 % 50,498 18,665 0.00 %