จังหวัดสุรินทร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์679.330.00100.0 %5.0203.02181.2910.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์35,138.3820,058.0042.9 %5.099.14245.95-148.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์9,356.297,682.0017.9 %5.076.640.00100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์4,024.524,373.76-8.7 %0.0863.01117.5486.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์3,003.801,155.0061.5 %5.0746.890.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์23,562.869,840.0158.2 %5.02,211.53720.9067.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์5,001.782,201.0056.0 %5.0255.6666.5074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท4,961.35935.0081.2 %5.0307.8017.1594.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง4,542.37689.0084.8 %5.0302.0313.0595.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ4,830.04864.0082.1 %5.0253.7023.9190.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ4,749.19459.0090.3 %5.0246.3810.2695.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม4,789.62754.0084.3 %5.0242.0413.2394.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ4,757.17538.0088.7 %5.0195.189.5595.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม4,789.62625.0087.0 %5.0292.3151.2482.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี4,749.19787.0083.4 %5.0364.5512.7196.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี4,789.621,320.0072.4 %5.0301.5077.1074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน4,789.62796.0083.4 %5.0191.1312.9293.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ4,862.49938.0080.7 %5.0329.7617.9294.6 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม12,556.6511,099.5311.6 %5.0864.99278.2067.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์4,327.065,335.03-23.3 %0.0918.04831.709.4 %4.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0577.18280.1451.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม3,630.71563.0084.5 %5.0602.94470.3822.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท3,258.77802.0075.4 %5.0584.72474.8118.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์4,757.901.00100.0 %5.0754.480.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์3,625.931,542.8057.5 %5.0784.92340.0356.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์3,466.46989.0071.5 %5.0708.869.2298.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์8,340.611.00100.0 %5.02,302.741.8599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์3,289.312,000.0039.2 %5.0692.590.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์6,370.314,226.3733.7 %5.01,868.841,338.5528.4 %5.0
ส.ป.ก. สุรินทร์5,054.823,960.6021.6 %5.01,355.404.8899.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์7,114.3614,767.00-107.6 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์3,778.841,933.8048.8 %5.0918.04238.2674.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.067.4549.4326.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.1016.4374.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.071.8952.3027.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์3,495.41963.0072.4 %5.0819.7767.4591.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์3,108.80419.0086.5 %5.0651.81337.7348.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์4,073.354,028.491.1 %0.5899.02512.1243.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์7,250.1518,175.27-150.7 %0.01,673.812,398.34-43.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์3,915.884,126.00-5.4 %0.0570.48423.2225.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์4,578.052,381.0048.0 %5.0956.07174.5381.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์13,367.5412,233.488.5 %4.03,751.42332.8191.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์12,143.113,684.0069.7 %5.01,577.551,090.6030.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์5,785.692,207.1761.9 %5.0956.07639.8533.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์3,078.474,835.00-57.1 %0.0203.02323.28-59.2 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์6,464.748,079.00-25.0 %0.01,735.72661.8861.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์3,702.254,050.00-9.4 %0.0626.8461.2790.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์12,266.593,600.0070.7 %5.0822.96714.4413.2 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์58,351.741.00100.0 %5.0976.041.8599.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์658.461,125.00-70.9 %0.0211.66221.42-4.6 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์4,391.952,816.2235.9 %5.0880.00430.5151.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์3,220.60893.0072.3 %5.0272.74174.0436.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์5,834.896,034.32-3.4 %0.0670.95345.7948.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์3,962.712,662.2032.8 %5.0956.0713.5098.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์7,235.355,573.3123.0 %5.0975.08205.0479.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์11,930.333,421.0071.3 %5.01,373.22118.7591.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 140,917.9818,136.0055.7 %5.01,293.07317.8575.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 223,214.579,810.6157.7 %5.01,256.31215.6182.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 311,156.207,005.0037.2 %5.01,597.44129.2991.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร์)13,784.5613,359.563.1 %1.52,216.70971.7156.2 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์13,381.371.00100.0 %5.0392.992.8599.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์7,275.106,356.0012.6 %5.0358.14339.075.3 %2.5
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์113,690.9955,235.0051.4 %5.01,729.48472.8872.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์169,878.0522,232.0086.9 %5.01,280.00786.6438.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์57,384.7613,749.0076.0 %5.0699.1250.5892.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม97,473.2815,187.0084.4 %5.0943.50219.0976.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท74,273.8815,098.0079.7 %5.0807.13413.5948.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ108,100.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5854.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ109,281.691.00100.0 %5.0907.111.9599.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์14,654.7833,223.76-126.7 %0.02,558.653,892.86-52.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 3,856.412,659.0031.0 %5.0765.91225.1570.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์3,771.042,133.0043.4 %5.0632.80235.1862.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์37,906.4415,435.0159.3 %5.09,393.535,954.7436.6 %5.0
รวม 1,172,987 422,164 64.01 % 68,934 29,458 57.27 %