จังหวัดศรีสะเกษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ4,175.781,171.0072.0 %5.0525.76244.2953.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ32,452.5845,831.50-41.2 %0.0245.87251.02-2.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ1,817.561,969.00-8.3 %0.0933.85207.5377.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ3,382.712,542.0024.9 %5.0819.7558.0092.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ17,423.5310,360.0040.5 %5.03,158.72621.3080.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์4,546.10625.0086.3 %5.0246.9581.8766.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์4,371.36359.0091.8 %5.0195.080.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่4,346.55205.0095.3 %5.0278.2281.4770.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์4,305.22453.0089.5 %5.0152.460.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง4,346.55348.0092.0 %5.0227.930.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์4,346.55465.0089.3 %5.0252.8940.9883.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย4,433.96426.0090.4 %5.0178.220.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล4,454.59633.0085.8 %5.0264.0026.8989.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน4,330.04384.0091.1 %5.0189.660.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ4,305.22423.0090.2 %5.0194.627.4296.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน4,400.85302.0093.1 %5.0207.809.1495.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย4,458.701,161.0074.0 %5.0256.9170.6872.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ4,910.972,762.0043.8 %5.0268.7880.8169.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์4,628.76885.0080.9 %5.0435.2281.4581.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์4,479.40887.0080.2 %5.0323.5523.8392.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ4,637.05864.0081.4 %5.0356.9056.9384.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง4,347.47371.0091.5 %5.0215.140.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ4,425.66384.0091.3 %5.0264.520.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ12,871.442,846.0077.9 %5.0952.84481.6549.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมือง2,698.88948.6764.8 %5.0341.63121.6064.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,788.70678.0075.7 %5.0539.73262.2051.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,937.92684.0076.7 %5.0505.95169.1066.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,765.05921.0066.7 %5.0389.42132.0566.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ6,691.062,412.5663.9 %5.01,295.151,133.3612.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ3,575.85950.0073.4 %5.0762.70223.2570.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ3,547.171,250.0064.8 %5.0648.61261.2559.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ19,578.919,288.2052.6 %5.03,177.741,773.0944.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ2,759.038,968.60-225.1 %0.0602.851,380.94-129.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ6,773.938,072.09-19.2 %0.01,561.401,247.4620.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ5,489.744,544.1017.2 %5.01,466.3078.2394.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ16,626.9913,156.1020.9 %5.01,333.18237.6382.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ5,204.342,600.0050.0 %5.0971.88605.6237.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,948.201,450.0025.6 %5.065.2776.00-16.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ4,456.321,124.0074.8 %5.0849.0326.4696.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ3,239.83698.0078.5 %5.0686.64264.1661.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ4,584.744,612.03-0.6 %0.0685.68235.6065.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ5,378.823,438.4636.1 %5.01,400.50545.0061.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ5,876.624,756.0019.1 %5.01,523.3426.4698.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ4,629.402,582.0044.2 %5.01,181.06251.7578.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ32,284.9312,474.6061.4 %5.010,383.67150.7998.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ4,669.311,746.0062.6 %5.0686.641,064.79-55.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ4,197.141,370.9667.3 %5.0748.45331.9355.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ4,254.543,260.3423.4 %5.01,181.06779.0034.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ9,711.953,596.8663.0 %5.0438.57373.3514.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ6,108.784,114.5132.6 %5.0762.7068.2391.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ12,761.673,392.3173.4 %5.0895.82398.6755.5 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 50,250.5426,064.3048.1 %5.0960.68460.9052.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,956.211,174.0060.3 %5.0572.5458.2589.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,810.383,386.4011.1 %5.0819.75369.8854.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ3,045.67965.0068.3 %5.0648.61199.5069.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ5,912.673,390.0042.7 %5.01,123.99400.4964.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ4,583.123,989.0013.0 %5.01,181.08334.6071.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ2,729.6511,374.38-316.7 %0.01,219.09499.6759.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร)92,118.0115,270.1083.4 %5.02,789.45416.4485.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 152,668.5718,946.7864.0 %5.02,260.8381.0096.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 255,432.628,893.5984.0 %5.01,088.17603.9044.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3173,293.411,432.0899.2 %5.09,683.04419.5895.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 424,487.0112,031.9250.9 %5.01,465.13272.3881.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ3,929.538,057.26-105.0 %0.0412.21380.007.8 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ218,863.8671,704.0067.2 %5.02,457.392,547.00-3.6 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ49,442.9182,684.50-67.2 %0.01,243.271,732.25-39.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ29,146.3714,752.9949.4 %5.0897.83209.2376.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์101,134.0111,228.0388.9 %5.01,039.05960.477.6 %3.5
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ49,028.9314,456.0070.5 %5.0882.99147.3883.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ122,291.6732,670.0073.3 %5.0852.95166.6980.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ22,655.3134,164.00-50.8 %0.02,089.541,557.4225.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 3,293.892,446.0025.7 %5.0743.69272.7163.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ3,464.271,576.0054.5 %5.0724.67506.8530.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ37,440.2926,440.0029.4 %5.09,861.202,982.1069.8 %5.0
รวม 1,449,717 586,842 59.52 % 91,248 30,229 66.87 %