จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร5,006.03874.0082.5 %5.0490.56111.9777.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร15,854.2616,649.40-5.0 %0.0189.3469.9263.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร3,034.221,578.0048.0 %5.0585.64186.5968.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร3,692.111,278.0065.4 %5.0566.6234.0894.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร16,826.7212,512.0025.6 %5.01,707.57542.2468.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร5,167.481,760.0065.9 %5.0365.85119.5767.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว5,781.88538.0090.7 %5.0220.9767.7169.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา4,433.751,012.0077.2 %5.0360.4451.3085.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย5,902.71565.0090.4 %5.0302.5583.4972.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม4,668.74698.0085.0 %5.0262.2983.3168.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว6,538.72564.0091.4 %5.0218.5972.6766.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง6,145.07426.0093.1 %5.0284.738.8696.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร3,451.373,562.35-3.2 %0.0680.70208.0569.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร2,677.361.00100.0 %5.0290.5958.9079.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ3,040.28568.0081.3 %5.0479.99210.9056.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,697.11589.0078.2 %5.0399.70228.0043.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร4,927.311,945.0060.5 %5.0889.88805.889.4 %4.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร3,535.341,678.0052.5 %5.0497.78686.35-37.9 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร4,793.902,502.0047.8 %5.01,003.981,123.62-11.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร2,707.393,924.96-45.0 %0.0540.87690.51-27.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร5,030.313,133.3737.7 %5.01,308.23873.1033.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร5,305.436,273.00-18.2 %0.0927.91165.6282.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร16,692.7014,940.2610.5 %5.05,016.38243.6195.1 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร5,222.811,762.0066.3 %5.0756.78176.8876.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร4,294.59997.0076.8 %5.0680.7126.4996.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร4,320.001,897.0056.1 %5.0509.56233.2054.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร4,206.263,282.0022.0 %5.0699.71456.7634.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,308.231,814.24-38.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร2,647.382,841.00-7.3 %0.01,118.07502.1255.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร7,469.286,087.0018.5 %5.01,859.70213.9988.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร5,321.3510,153.00-90.8 %0.01,001.4398.2790.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร6,812.102,579.0062.1 %5.0699.74396.1143.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร3,861.322,495.0035.4 %5.0832.8316.5698.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร4,772.355,221.00-9.4 %0.0520.14177.9065.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร6,068.093,507.8242.2 %5.01,022.99559.3745.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร3,053.182,483.6218.7 %5.0490.5633.4893.2 %5.0
สพ.ยโสธร12,370.862,516.0079.7 %5.0661.69485.1826.7 %5.0
รจจ.ยโสธร45,370.5429,507.5235.0 %5.0766.47388.8849.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,999.701,075.0064.2 %5.0395.4857.1485.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร4,042.972,420.0040.1 %5.0661.70388.4341.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร2,947.88628.0078.7 %5.0433.50231.8846.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร4,202.364,688.94-11.6 %0.0813.82344.2857.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร4,177.691,481.0064.5 %5.0537.72162.2169.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร14,364.854,605.7267.9 %5.03,837.32325.6191.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 123,444.6918,256.3722.1 %5.02,692.79454.1483.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 26,654.55105.1598.4 %5.01,306.83252.8780.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร3,675.823,260.9911.3 %5.0318.63180.5043.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร100,735.6713,503.2586.6 %5.01,692.55453.8073.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา37,961.2613,640.0064.1 %5.0789.44447.4543.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร8,617.4022,600.00-162.3 %0.01,555.431,452.926.6 %3.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 3,420.11154.3095.5 %5.0642.67408.8336.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร2,961.14778.0073.7 %5.0433.50228.4747.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร43,010.5917,662.0058.9 %5.04,043.098,246.69-104.0 %0.0
รวม 516,917 257,759 50.14 % 50,674 25,941 48.81 %