จังหวัดชัยภูมิ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ4,698.20974.0079.3 %5.0630.88157.8875.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ21,771.897,595.6665.1 %5.0128.45112.8012.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ3,342.775,914.98-76.9 %0.0783.01173.8177.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ4,047.051,790.0055.8 %5.0840.2438.0895.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ15,282.568,241.6046.1 %5.02,874.76592.8079.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ6,027.402,384.5060.4 %5.0375.13136.6663.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส4,002.56541.0086.5 %5.0346.9333.9990.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์4,116.06568.0086.2 %5.0338.7352.3184.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต3,855.89511.0086.7 %5.0463.2170.2184.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว4,715.70919.0080.5 %5.0422.3766.6884.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ4,141.22771.0081.4 %5.0288.5249.7982.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า4,293.31786.0081.7 %5.0203.9839.8180.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น3,898.46507.0087.0 %5.0400.3135.0791.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์4,119.64673.0083.7 %5.0480.9566.3986.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว4,823.54624.0087.1 %5.0334.760.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร4,768.65504.0089.4 %5.0488.4237.0592.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์4,539.09447.0090.2 %5.0260.6139.7984.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง5,244.50537.0089.8 %5.0392.0066.3383.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ4,980.723,577.3428.2 %5.0878.09745.8415.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ3,885.491.00100.0 %5.0550.362.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส3,108.221,070.0065.6 %5.0509.77290.7043.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว3,109.931,267.0059.3 %5.0657.67218.5066.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ4,413.866,319.68-43.2 %0.01,087.26761.4530.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ3,691.362,139.0042.1 %5.0859.07184.9078.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ3,394.031,230.0063.8 %5.0630.88644.10-2.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ9,448.226,319.0033.1 %5.02,950.831,757.5040.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,549.806,077.56-138.4 %0.0625.16913.81-46.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ5,844.564,735.9919.0 %5.01,355.32749.3444.7 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ4,487.624,110.608.4 %4.01,030.2219.9098.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ10,408.129,904.004.8 %2.01,446.00185.1987.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ6,393.082,430.7862.0 %5.01,049.23114.3189.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,850.73778.0058.0 %5.032.8953.43-62.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ3,425.632,152.0037.2 %5.0878.0833.2196.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ2,960.50834.0071.8 %5.0707.13457.4235.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ12,877.503,418.4073.5 %5.0622.34360.0142.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ7,960.9640,794.00-412.4 %0.01,981.022,407.68-21.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,753.98ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ3,639.512,220.0039.0 %5.01,030.22153.0685.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ4,385.4214,042.85-220.2 %0.01,144.3197.1391.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ6,064.973,247.0046.5 %5.0916.12598.6034.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ4,257.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,125.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ6,976.181,294.0081.5 %5.01,524.63319.9079.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ5,155.434,078.0520.9 %5.01,049.20256.3875.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ4,206.103,182.4024.3 %5.0725.967.7998.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ3,583.723,453.003.6 %1.5916.12541.9740.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ50,900.212,343.0095.4 %5.01,125.03669.4140.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,349.081,150.0051.0 %5.0592.8595.1384.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ4,082.992,924.5028.4 %5.0992.18330.0066.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ3,594.281,931.4746.3 %5.0725.96231.5468.1 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ6,076.635,178.1314.8 %5.01,220.37334.9972.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ3,331.493,724.00-11.8 %0.01,030.21551.6746.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ7,279.547,319.00-0.5 %0.01,315.45239.4081.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 153,076.0922,328.0057.9 %5.01,861.78164.3591.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 28,082.8911,999.79-48.5 %0.01,770.08803.6354.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 337,462.2112,633.3166.3 %5.01,557.66477.1769.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ2,833.233,803.29-34.2 %0.0221.42120.4045.6 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ79,613.5852,957.0033.5 %5.01,675.001,182.6529.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ48,420.0512,394.9974.4 %5.01,029.84570.0044.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ29,027.7011,880.0059.1 %5.0989.20371.6062.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ86,688.651,169.0698.7 %5.0948.22728.6523.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์31,176.7514,046.4054.9 %5.0923.9353.0194.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ7,502.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,524.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 4,004.362,054.0048.7 %5.0859.07133.0084.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ3,141.87959.0069.5 %5.0451.18103.1777.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ52,314.4136,234.9930.7 %5.05,119.941,037.4079.7 %5.0
รวม 749,946 369,994 50.66 % 59,621 21,843 63.36 %