จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,921.05763.0073.9 %5.0380.7996.6374.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ28,460.4716,457.8742.2 %5.0159.85198.61-24.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ3,263.651,488.0054.4 %5.0494.8890.7681.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ3,231.582,575.0020.3 %5.0570.9583.9385.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ16,583.9613,639.6017.8 %5.01,902.07488.4074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ7,027.461.00100.0 %5.0212.8030.6585.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน4,618.34743.0083.9 %5.0258.8959.3977.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม4,430.63678.0084.7 %5.0356.1450.3785.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา4,013.66738.0081.6 %5.0231.1067.4270.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ3,706.14525.0085.8 %5.0215.9967.4168.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ4,321.071,465.5266.1 %5.0894.23737.9717.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ4,157.601,225.0070.5 %5.0818.16960.05-17.3 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,607.541,594.0055.8 %5.0608.99331.0245.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ3,779.901,302.0065.6 %5.0589.97370.0637.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ4,949.823,606.5027.1 %5.01,179.47623.9547.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ2,727.523,497.26-28.2 %0.0526.49898.27-70.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,859.371,081.0072.0 %5.0666.03482.0827.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ4,612.743,017.1634.6 %5.0799.15215.1873.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ9,876.818,372.4015.2 %5.01,673.8887.9394.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,673.672,232.0039.2 %5.0685.05171.0075.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,538.601,760.0050.3 %5.0628.0017.0297.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,948.20747.0074.7 %5.0475.87231.5451.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,235.792,180.0032.6 %5.0570.95168.4470.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ6,234.642,184.2865.0 %5.01,502.742,262.14-50.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ8,484.661,032.8287.8 %5.01,198.48576.2351.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ5,483.612,311.0057.9 %5.0647.02270.1558.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ18,584.0514,162.1923.8 %5.01,845.0356.8796.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,373.712,462.0027.0 %5.0475.87436.898.2 %4.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,882.033,608.007.1 %3.5799.15281.3564.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ3,662.192,379.0035.0 %5.0723.08296.5959.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ3,317.812,330.0029.8 %5.0818.16185.4277.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ4,384.622,888.6434.1 %5.0723.0862.3191.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ12,663.911,894.0085.0 %5.0662.59488.8126.2 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 47,602.1624,167.7749.2 %5.0784.13595.6324.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,930.12825.0071.8 %5.0380.7979.1679.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ3,212.972,057.7036.0 %5.0494.89248.8649.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,857.28616.0078.4 %5.0437.84226.1948.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ6,462.304,960.4623.2 %5.0834.63485.7441.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ5,501.161,027.0081.3 %5.0513.9182.7583.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ4,891.303,507.0028.3 %5.0856.19211.8575.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ71,998.9120,912.0071.0 %5.01,445.92660.1254.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ10,843.242,288.0078.9 %5.0279.15149.5046.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ129,568.3143,959.0066.1 %5.0745.37144.4080.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน48,713.463,760.0092.3 %5.0575.35787.68-36.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ13,428.4118,818.40-40.1 %0.01,438.502,173.72-51.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 3,286.592,363.0028.1 %5.0589.96367.5537.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ3,228.85997.0069.1 %5.0437.87307.8429.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ18,796.4013,041.6030.6 %5.04,521.172,070.9054.2 %5.0
รวม 576,938 248,240 56.97 % 38,631 20,037 48.13 %