จังหวัดหนองบัวลำภู
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,634.52416.0084.2 %5.0385.76142.5063.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู15,326.4512,851.0016.2 %5.0187.5395.0049.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู4,098.781,673.0059.2 %5.0499.85216.1156.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู3,138.111,631.0048.0 %5.0613.9589.2185.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�7,211.539,200.00-27.6 %0.01,460.67333.9877.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู4,562.461,405.0069.2 %5.0236.5851.1378.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�3,719.64490.0086.8 %5.0277.1675.1872.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง3,815.69435.0088.6 %5.0280.4874.3373.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง3,767.22398.0089.4 %5.0268.4983.2869.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�3,778.98245.0093.5 %5.0237.2420.7391.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา3,837.51497.0087.0 %5.0344.60117.7865.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภ�4,459.202,274.0049.0 %5.0937.22619.5033.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู3,758.522,027.0046.1 %5.0842.140.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู3,033.701,177.0061.2 %5.0575.92370.5035.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู3,324.38881.2073.5 %5.0594.93266.0055.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู3,614.182,277.0037.0 %5.0747.061,124.87-50.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู3,614.373,164.0012.5 %5.0772.59628.8518.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู4,683.413,078.0034.3 %5.01,184.43887.3025.1 %5.0
สปก. หนองบัวลำภู4,798.871,527.8768.2 %5.01,051.32190.0081.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู13,157.6310,652.1219.0 %5.02,154.25403.0481.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู3,295.221,604.0051.3 %5.0632.97488.0122.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,767.64239.0086.5 %5.047.5424.3248.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู3,748.99904.0075.9 %5.0671.000.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,712.77622.0077.1 %5.0461.82242.9847.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู3,309.182,812.0015.0 %5.0709.03377.3946.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู5,244.1076,793.10-1,364.4 %0.01,355.572,010.21-48.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู5,046.122,176.0056.9 %5.01,317.54530.7859.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู12,711.222,106.0083.4 %5.0981.83160.2883.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู9,208.8310,396.20-12.9 %0.02,534.57101.3696.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู11,543.102,730.0076.3 %5.0556.90524.545.8 %2.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู3,700.443,642.001.6 %0.5709.03368.1848.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู4,155.183,590.0013.6 %5.0861.16305.3264.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู4,864.002,286.0053.0 %5.0553.65168.7769.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู2,957.962,582.0012.7 %5.0480.8463.0886.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู33,758.322,073.0093.9 %5.0626.36249.2460.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�54,146.8130,488.0543.7 %5.0826.43527.9536.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,640.28943.0064.3 %5.0385.76111.5271.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู3,271.921,826.0044.2 %5.0476.38214.9154.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,579.93644.0075.0 %5.0499.85145.6170.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู5,453.803,258.0040.3 %5.0728.05301.6958.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู3,252.831,710.0047.4 %5.0651.98178.9572.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู3,471.583,043.0512.3 %5.0712.25635.1610.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ไม่ครบ17,728.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ371.20ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 228,482.8212,654.5255.6 %5.01,078.61434.9159.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู2,870.184,320.72-50.5 %0.0275.80237.5013.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู42,590.9825,820.2239.4 %5.0896.83380.0057.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง79,561.9813,416.0083.1 %5.0639.67380.0040.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู7,942.2313,129.44-65.3 %0.01,581.33171.0089.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3,925.222,048.0047.8 %5.0651.98435.5433.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,974.56709.0076.2 %5.0404.77174.1157.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู17,676.1110,460.9940.8 %5.04,062.314,933.81-21.5 %0.0
รวม 469,199 295,325 37.06 % 40,024 20,668 48.36 %