จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,400.052,705.0520.4 %5.02,070.5448.4997.7 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 17,968.577,323.208.1 %4.01,279.70653.7348.9 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น4,222.88459.0089.1 %5.0576.46108.1781.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น31,934.2623,324.6027.0 %5.0166.07136.3317.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 9,122.226,276.0031.2 %5.059.7651.1714.4 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 130,455.0748,185.0063.1 %5.01,887.56623.7267.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น5,875.8116,850.00-186.8 %0.01,660.37286.2982.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น3,365.652,519.0025.2 %5.0823.6741.0895.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น29,513.7025,821.0012.5 %5.05,180.511,117.0478.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 15,956.881,677.0071.8 %5.0429.8134.2492.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 25,688.561,717.0069.8 %5.0314.47107.9165.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง5,131.35742.0085.5 %5.0168.269.0094.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน5,452.26320.0094.1 %5.0167.609.0094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ5,221.86535.0089.8 %5.0295.9876.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ5,182.401,223.0076.4 %5.0490.4597.0680.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู5,090.83384.0092.5 %5.0421.259.0097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง5,434.921,212.0077.7 %5.0340.3995.0072.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์5,110.84713.0086.0 %5.0273.9276.0072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน4,761.98575.0087.9 %5.0300.8476.0074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่5,481.551,517.0072.3 %5.0371.84102.9572.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล5,516.801,345.0075.6 %5.0460.3243.3190.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย5,106.28535.0089.5 %5.0350.469.0097.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง5,160.00673.0087.0 %5.0411.299.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง5,135.42599.0088.3 %5.0330.6976.0077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี4,744.49479.0089.9 %5.0333.7585.5074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท4,638.04447.0090.4 %5.0259.569.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง4,671.60470.0089.9 %5.0255.429.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน4,698.01592.0087.4 %5.0402.569.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด4,719.92515.0089.1 %5.0180.0676.0057.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น4,089.392,265.2444.6 %5.01,070.88644.7739.8 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นสาขาน้ำพอง2,613.43480.0081.6 %5.0428.08103.4175.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,708.01648.0076.1 %5.0467.61101.0978.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,674.76637.0076.2 %5.0414.38152.6163.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,676.03909.0066.0 %5.0531.58136.4474.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น3,326.043,148.005.4 %2.5671.54529.9921.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น5,421.823,338.0038.4 %5.01,451.20792.8345.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 64,005.442,300.0042.6 %5.01,759.56211.3788.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น4,244.971,959.0053.9 %5.01,255.41114.3190.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 630,307.6757,503.84-89.7 %0.09,963.728,501.1514.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น3,281.381,125.0065.7 %5.0747.61335.3055.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น10,785.333,773.0065.0 %5.03,485.911,954.3243.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 45,871.535,046.3014.1 %5.01,622.342,203.15-35.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 523,422.2025,369.20-8.3 %0.02,784.961,629.0241.5 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น28,642.4918,186.8836.5 %5.0972.54440.8854.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 5,664.447,699.95-35.9 %0.02,602.99437.3583.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น7,473.474,711.3537.0 %5.02,287.90888.7361.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)4,894.316,644.18-35.8 %0.01,318.09414.2668.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 43,851.762,622.0031.9 %5.01,337.692,183.86-63.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่น369,898.38279,528.0024.4 %5.01,929.921,054.2745.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)14,969.7619,792.47-32.2 %0.03,809.183,900.65-2.4 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)18,347.639,790.9846.6 %5.02,424.99228.9590.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น12,936.132,748.0078.8 %5.01,070.8864.3494.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)4,572.017,441.78-62.8 %0.01,552.602,581.22-66.3 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)13,743.0512,088.1312.0 %5.04,644.87741.0084.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 410,760.9214,939.89-38.8 %0.03,784.842,022.6746.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น8,739.302,484.0071.6 %5.03,115.962,447.0021.5 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.24,186.8216,657.0031.1 %5.0323.080.9599.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,810.15819.0054.8 %5.071.0050.8328.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น3,855.271,750.0054.6 %5.0918.75135.3785.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น3,116.182,119.0032.0 %5.0728.59268.1063.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น4,375.065,242.29-19.8 %0.01,184.97205.6882.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น9,307.4344,808.00-381.4 %0.02,192.822,274.80-3.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น6,420.1010,704.50-66.7 %0.01,850.530.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น12,266.6324,106.00-96.5 %0.02,516.15146.1894.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น8,226.743,047.0063.0 %5.02,516.097,879.35-213.2 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น4,013.733,491.0013.0 %5.01,051.86262.1875.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น5,565.257,109.96-27.8 %0.01,337.10442.5866.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น5,843.724,693.1219.7 %5.01,396.10914.7734.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น3,754.045,704.00-51.9 %0.012,036.4972.8699.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น17,579.081,762.0090.0 %5.0814.46405.9250.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น19,732.8414,760.0025.2 %5.0539.04302.7943.8 %5.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสบ.ขอนแก่น 48,615.907,319.0084.9 %5.0972.18422.5756.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 411,700.299,789.5516.3 %5.03,203.351,030.5267.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,878.901,519.0047.2 %5.0652.53187.9571.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น30,494.6620,079.0034.2 %5.01,742.65423.4275.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,667.742,943.0019.8 %5.0937.77449.6252.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น (ชั่วคราว)8,817.663,981.0054.9 %5.01,451.20440.0969.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น4,375.983,024.0030.9 %5.01,146.94243.2478.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น5,001.513,781.0024.4 %5.01,741.83462.1873.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น4,813.037,784.66-61.7 %0.01,184.97792.7533.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น33,055.927,533.3177.2 %5.0104,742.93522.5999.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)30,046.647,999.2573.4 %5.02,570.701,022.3660.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 136,427.9022,733.0037.6 %5.01,004.39724.8527.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 210,939.1514,949.94-36.7 %0.0734.99706.033.9 %1.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 327,350.3714,632.4146.5 %5.01,369.61429.4068.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 497,691.728,513.7391.3 %5.01,675.82589.6264.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5100,192.8125,887.0074.2 %5.01,632.77732.1055.2 %5.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น46,015.0610,801.0076.5 %5.0323.21562.65-74.1 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น7,282.7818,380.00-152.4 %0.0406.40703.00-73.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่57,291.2012,480.0078.2 %5.0942.20642.9931.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพล42,446.2817,696.0058.3 %5.01,008.30619.9238.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น89,890.4362,220.0030.8 %5.01,946.24522.5273.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น34,760.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5975.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพกระนวนไม่ครบ15,124.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ369.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น9,894.1032,952.00-233.0 %0.02,542.411,459.4642.6 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น30,571.4650,486.00-65.1 %0.03,641.392,236.6438.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น47,854.7840,521.0015.3 %5.01,803.34333.9181.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 73,363.68916.0072.8 %5.0931.4653.5894.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น161,677.5575,685.0053.2 %5.02,159.781,571.7527.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 4,217.623,637.0013.8 %5.0994.81472.8352.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)6,548.3314,416.00-120.1 %0.02,343.60209.0091.1 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,643.451,128.0057.3 %5.01,378.7324.0598.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น3,323.252,130.0035.9 %5.0804.65389.4551.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 490,310.1066,037.4426.9 %5.034,646.082,590.0092.5 %5.0
รวม 2,128,137 1,365,639 35.83 % 289,885 73,833 74.53 %