จังหวัดอุดรธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0535.56133.8175.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี13,094.507,617.0041.8 %5.081.15217.07-167.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี7,576.861,336.2082.4 %5.064.660.9598.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี120,699.306,691.3294.5 %5.04,594.89248.8394.6 %5.0
สำนักงานคลังเขต 483,470.273,150.3196.2 %5.04,569.8849.0498.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี3,233.491,477.0054.3 %5.0782.77135.1082.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1035,351.8513,515.2061.8 %5.06,225.88264.5895.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี27,033.7527,596.64-2.1 %0.04,871.21616.4287.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี7,009.145,648.3619.4 %5.0533.900.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ3,879.92560.0085.6 %5.0251.0076.0069.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี5,201.601,240.0076.2 %5.0308.1295.0069.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน3,736.99265.0092.9 %5.0288.0468.4076.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน6,358.52509.0092.0 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม3,892.39226.0094.2 %5.0481.2748.0490.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด3,768.34475.0087.4 %5.0256.5476.0070.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง3,933.59645.0083.6 %5.0413.12114.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ3,940.94512.0087.0 %5.0343.8676.0077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ4,489.77469.0089.6 %5.0326.8957.0082.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ4,304.59614.0085.7 %5.0442.01103.7176.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ4,088.21711.0082.6 %5.0302.7385.5071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม3,801.16384.0089.9 %5.0298.762.5599.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ5,683.51450.7592.1 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง3,843.31382.0090.1 %5.0269.4066.5075.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน4,926.531,032.0079.1 %5.0305.6576.0075.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 45,844.979,332.50-59.7 %0.02,363.371,331.4843.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี3,440.624,998.00-45.3 %0.0858.83474.1444.8 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี2,489.201,610.0035.3 %5.0449.48174.8061.1 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,686.32910.5066.1 %5.0471.40145.9669.0 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,617.74779.0070.2 %5.0477.56160.9266.3 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,890.37716.1075.2 %5.0447.06140.1868.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี3,112.342,075.0033.3 %5.0725.72217.0870.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี4,389.602,727.0037.9 %5.01,125.05903.3819.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี3,866.491,984.0048.7 %5.0839.81905.84-7.9 %0.0
สำนักชลประทานที่ 548,929.7836,807.0024.8 %5.07,244.375,315.9526.6 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 53,954.931,601.0059.5 %5.01,609.12596.7362.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี4,137.221,411.0065.9 %5.0687.68435.1436.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี10,853.305,008.0053.9 %5.03,330.911,867.3043.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี2,615.595,317.53-103.3 %0.0584.77942.46-61.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี8,335.524,637.0044.4 %5.01,790.611,440.8519.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี6,538.826,595.00-0.9 %0.01,410.2934.0597.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 34,439.172,833.5636.2 %5.01,722.172,275.02-32.1 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี19,911.7823,618.50-18.6 %0.02,208.972.8599.9 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี328,581.31573,439.00-74.5 %0.01,349.201,500.72-11.2 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี3,629.792,261.0037.7 %5.0934.90169.2081.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)14,490.345,181.6064.2 %5.01,159.09519.6555.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)11,826.2810,725.009.3 %4.53,761.593,054.5518.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 311,866.577,931.8833.2 %5.03,974.392,323.7041.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี4,172.882,770.0033.6 %5.090.580.9599.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี3,914.261,511.0061.4 %5.0858.83102.0888.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี2,899.28973.0066.4 %5.0763.75238.4868.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี4,902.575,371.32-9.6 %0.0937.96624.8233.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี9,381.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,752.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี6,415.339,163.32-42.8 %0.01,695.541,177.4730.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี12,792.7217,225.49-34.7 %0.02,459.91333.6786.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี13,024.683,822.0070.7 %5.0877.85654.0325.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี4,530.405,378.56-18.7 %0.01,144.07467.1259.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี10,106.469,144.009.5 %4.51,885.69309.8883.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี5,401.343,436.0036.4 %5.01,429.31426.1170.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี4,550.975,707.00-25.4 %0.01,029.9733.4596.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี25,088.9311,453.0054.4 %5.0516.43389.3624.6 %5.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 108,846.4455,915.8948.6 %5.01,792.78856.7952.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี3,391.821,419.0058.2 %5.0649.65150.6476.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี5,391.410.00100.0 %5.01,144.07683.4140.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี19,654.242,762.0085.9 %5.06,038.45364.0694.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี11,847.2712,540.00-5.8 %0.02,670.36868.7967.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี6,423.852,595.0059.6 %5.0823.87336.8759.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี7,985.6246,334.00-480.2 %0.01,352.68686.0049.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (จังหวัดอุดรธานี)7,828.6711,397.00-45.6 %0.02,657.03670.5574.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 336,206.1519,716.2045.5 %5.01,365.15675.6150.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 454,835.6613,320.0075.7 %5.01,522.51754.3250.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 119,864.5516,842.2415.2 %5.01,398.08598.2157.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 241,663.6816,679.0460.0 %5.01,482.47475.9267.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ4,746.38ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ197.16ประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี14,378.496,442.8655.2 %5.0452.89596.01-31.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี96,835.3448,450.0050.0 %5.01,821.18213.6988.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี87,153.7822,524.0074.2 %5.01,089.66332.1869.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี147,613.3925,910.6282.4 %5.01,171.97586.1550.0 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานีไม่ครบ3,589.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ150.05ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี80,427.9228,672.0064.4 %5.01,054.10661.8337.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี39,772.9217,636.0055.7 %5.01,043.94104.5090.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี143,683.5516,665.5688.4 %5.01,006.54612.5339.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ87,011.739,416.1989.2 %5.01,017.80296.1170.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน112,170.6522,305.0180.1 %5.01,074.92308.7071.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี27,723.1332,462.00-17.1 %0.02,790.352,986.55-7.0 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี12,541.782,300.0081.7 %5.04,555.63157.3396.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี57,227.0034,017.0040.6 %5.01,338.89546.6059.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 83,230.39802.0075.2 %5.01,285.36258.8179.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 5,465.712,510.0054.1 %5.01,010.96470.0153.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)5,823.128,218.00-41.1 %0.01,877.641,288.1431.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี3,398.612,094.0038.4 %5.01,213.03429.3564.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 411,596.407,555.0034.9 %5.02,693.24668.3475.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี3,165.62242.0092.4 %5.0763.75273.6064.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี37,453.3020,546.0045.1 %5.03,245.313,277.52-1.0 %0.0
รวม 2,267,787 1,372,249 39.49 % 134,330 53,576 60.12 %