จังหวัดนนทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี3,266.901,225.0062.5 %5.0272.5745.5283.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,708.302,443.0034.1 %5.0437.3798.0877.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,446.392,283.0033.8 %5.0519.78138.9973.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 423,952.1724,442.00-2.0 %0.04,832.61549.0088.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 151,474.8137,776.4026.6 %5.03,855.60655.5083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 238,579.6733,493.0013.2 %5.02,670.59456.0082.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย4,428.38960.0078.3 %5.0259.7651.3080.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 16,809.512,115.0068.9 %5.0333.3678.8576.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 27,233.552,693.0062.8 %5.0367.6557.0084.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 16,207.183,247.0047.7 %5.0328.24114.0065.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 211,731.292,976.0074.6 %5.0356.9295.0073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย3,964.58922.0076.7 %5.0217.1495.0056.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง6,741.504,973.0026.2 %5.0395.7995.0076.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่5,738.052,430.0057.7 %5.0258.7057.0078.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 17,692.0415,000.00-95.0 %0.01,432.551,212.6315.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี2,993.222,927.002.2 %1.01,072.92674.5037.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี4,552.512,193.0051.8 %5.0881.11342.4061.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี3,532.651,551.0056.1 %5.0367.6594.1774.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี2,696.511,513.0043.9 %5.0336.72180.9046.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี4,690.092,329.0050.3 %5.0789.86606.3023.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี4,490.483,993.0011.1 %5.0783.070.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,623.451,931.0058.2 %5.0957.15774.2419.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี15,192.9628,138.00-85.2 %0.01,736.83182.0989.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี4,773.329,316.00-95.2 %0.01,164.50540.5053.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,691.751,947.0047.3 %5.0576.83140.5075.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี3,898.571,471.0062.3 %5.0610.4026.4595.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี3,116.81972.0068.8 %5.0329.62213.1835.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี4,662.764,502.003.4 %1.5696.86228.9867.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี13,621.9127,242.00-100.0 %0.02,231.252,001.3510.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี5,664.613,920.0030.8 %5.0862.10456.8447.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี6,730.652,406.0064.3 %5.01,508.61279.5781.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี7,382.9714,562.00-97.2 %0.01,337.47155.0888.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี12,711.311,721.0086.5 %5.0590.05301.5548.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,513.912,241.0036.2 %5.0463.43119.1574.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี5,296.722,759.0047.9 %5.0595.85184.3069.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี7,166.845,725.0020.1 %5.01,167.97345.4770.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี6,242.1113,969.00-123.8 %0.01,204.36106.4691.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี13,289.728,006.0039.8 %5.01,040.72803.7322.8 %5.0
รจก.บางขวาง 199,096.80192,296.003.4 %1.52,017.53623.7469.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี67,883.2753,511.0021.2 %5.0882.22471.3946.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,711.30872.0067.8 %5.0222.59101.3054.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี4,899.692,220.0054.7 %5.0976.17360.3063.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,946.511,866.0052.7 %5.0519.78209.4759.7 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี11,592.8014,286.00-23.2 %0.01,622.71513.0068.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี3,170.141,607.0049.3 %5.0481.78123.7174.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี5,106.594,449.0012.9 %5.0582.11175.7569.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 147,905.5015,357.0067.9 %5.0355.45170.9251.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 222,874.7218,192.0020.5 %5.0615.99240.0161.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)30,169.7511,736.0061.1 %5.0660.20418.3436.6 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี7,477.609,690.00-29.6 %0.0296.4498.1966.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,693.624,009.0014.6 %5.0303.72210.4730.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี59,410.9115,496.0073.9 %5.0436.12355.5918.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี16,820.1321,764.00-29.4 %0.02,375.85606.9674.5 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ259,222.66143,000.0044.8 %5.0366.77526.79-43.6 %0.0
สถาบันทันตกรรม103,356.9386,000.0016.8 %5.0203.36148.1227.2 %5.0
สถาบันโรคทรวงอก715,594.25633,462.0011.5 %5.011,782.99888.2392.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,876.922,966.0023.5 %5.0656.77430.5434.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี2,715.75664.0075.6 %5.0272.57145.0246.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี123,787.6537,856.2569.4 %5.051,171.014,191.1291.8 %5.0
รวม 2,025,824 1,553,612 23.31 % 114,646 23,566 79.44 %