จังหวัดเลย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,757.44864.0068.7 %5.0570.36249.3756.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย25,257.1517,321.1331.4 %5.076.07178.60-134.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย10,984.0310,697.202.6 %1.048.1670.12-45.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย5,190.394,483.5013.6 %5.0105.8540.4561.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย2,882.11755.0073.8 %5.0703.47102.0985.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย3,330.331,560.0053.2 %5.0396.3565.3083.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย26,759.629,840.3063.2 %5.02,766.88851.2069.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่4,681.28960.0079.5 %5.0300.0157.0081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน5,124.95804.0084.3 %5.0320.0457.0082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม3,685.82511.0086.1 %5.0417.1657.0086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ3,737.90597.0084.0 %5.0245.1257.0076.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย4,147.97329.0092.1 %5.0472.7090.2580.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว3,941.3160.0098.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง5,109.831,218.0076.2 %5.0377.6890.2576.1 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ4,234.89612.0085.5 %5.0234.4928.5087.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว1,311.84325.0075.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง3,666.03799.0078.2 %5.0372.3957.0084.7 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่18,370.2216,974.407.6 %3.51,479.18713.0951.8 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน6,662.794,438.7033.4 %5.0816.00310.9361.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย11,279.584,559.4059.6 %5.01,426.091,302.888.6 %4.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,553.291,762.0031.0 %5.01,510.31331.9078.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย3,971.411,843.0053.6 %5.01,102.81637.1742.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย3,533.66577.0083.7 %5.0817.57132.5183.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย4,172.20377.8090.9 %5.01,605.39722.9655.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย4,475.841,538.0065.6 %5.0931.88609.8134.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย2,375.611,766.0425.7 %5.0650.44692.08-6.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย5,637.792,690.1852.3 %5.01,711.32572.5566.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย4,361.242,976.0031.8 %5.01,254.93180.3985.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย11,185.209,728.9913.0 %5.01,330.99136.9789.7 %5.0
ท่าอากาศยานเลย60,754.7532,865.9945.9 %5.0588.02571.502.8 %1.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย12,322.85620.2695.0 %5.0988.70223.7077.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย1,870.16767.0059.0 %5.072.5869.454.3 %2.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย3,294.61875.0073.4 %5.0817.1034.0895.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย3,122.39338.0089.2 %5.0665.44220.2266.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย3,970.252,512.8736.7 %5.0568.33166.3670.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย5,966.413,150.0047.2 %5.01,806.403,407.91-88.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย4,316.333,377.0021.8 %5.01,102.79749.3232.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย3,586.701,933.0046.1 %5.0950.68331.2565.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย5,152.597,371.82-43.1 %0.01,350.01150.7288.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย12,033.502,621.0078.2 %5.0912.46421.2753.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย3,674.632,461.3533.0 %5.0931.66238.1674.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย4,519.935,318.00-17.7 %0.01,331.00247.1981.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย4,803.752,412.8149.8 %5.01,273.98223.5882.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย4,166.101,832.0056.0 %5.0684.462.3799.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย12,116.132,611.0078.5 %5.0912.65441.9051.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย45,335.6326,561.4241.4 %5.01,017.45193.4581.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย3,007.33463.0084.6 %5.0570.3655.5490.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย3,372.45937.0072.2 %5.0836.58167.5780.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย884.91634.0028.4 %5.0703.47134.5280.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)5,934.935,437.628.4 %4.0912.65385.3257.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย3,785.422,852.5024.6 %5.0988.71140.2085.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย7,431.431,798.9575.8 %5.01,958.531,306.0033.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 137,466.4118,985.1349.3 %5.01,705.90459.5273.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 320,337.858,808.2156.7 %5.01,632.24800.5051.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)12,927.438,182.8536.7 %5.01,567.23737.0353.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 213,100.2611,137.8915.0 %5.01,568.86626.2960.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย34,579.631,093.8196.8 %5.0336.81382.71-13.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเลย81,130.3338,709.0052.3 %5.01,657.29435.4773.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย85,785.2025,929.9869.8 %5.0979.34398.2459.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย22,808.858,165.0064.2 %5.01,016.17417.4658.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง19,777.789,804.0050.4 %5.0848.72164.7980.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย11,595.2215,981.20-37.8 %0.02,190.911,225.6744.1 %5.0
โรงพยาบาลเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 4,227.382,912.0031.1 %5.0988.71296.1070.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย2,920.071,896.0035.1 %5.0665.43138.7279.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 17,690.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.54,326.694,313.950.3 %0.5
รวม 757,461 362,324 52.17 % 63,472 28,672 54.83 %