จังหวัดหนองคาย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย4,549.06141.0096.9 %5.0470.9784.5582.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย24,695.3925,199.54-2.0 %0.070.78150.46-112.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย3,155.661,838.0041.8 %5.0553.60186.6166.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย3,087.581,565.0049.3 %5.0572.6133.4094.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย21,338.619,097.6057.4 %5.02,600.76625.5475.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ5,615.06527.0090.6 %5.0306.4467.7477.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่4,966.62588.0088.2 %5.0343.4567.2080.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม4,878.70393.0091.9 %5.0430.6866.9484.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย5,236.21795.0084.8 %5.0303.6266.2878.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่4,849.11491.0089.9 %5.0355.0868.0280.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี5,332.29300.0094.4 %5.0632.3667.7689.3 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 26,427.885,688.5311.5 %5.01,391.91295.0178.8 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย64,203.7062,621.952.5 %1.02,476.97646.7373.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย6,167.553,292.5646.6 %5.01,219.16868.8128.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย3,758.704,304.23-14.5 %0.0435.49235.2846.0 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย4,233.823,603.0014.9 %5.0927.35697.4524.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,375.871,167.0065.4 %5.0774.56515.5233.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย6,605.541,279.0080.6 %5.0591.62310.6547.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย8,260.602,704.0067.3 %5.01,668.991,487.4810.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย4,834.951,380.0071.5 %5.0993.881,254.00-26.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย4,525.635,050.40-11.6 %0.0990.96221.2577.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย5,016.635,480.46-9.2 %0.0815.2019.0097.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย9,148.028,774.004.1 %2.01,231.61276.0477.6 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย3,914.991,102.0071.9 %5.0775.2283.8589.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย1,792.64609.0066.0 %5.060.600.9598.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย3,363.901,021.0069.6 %5.0623.060.00100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย2,823.13652.0076.9 %5.0451.95349.2622.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย4,655.502,132.0054.2 %5.0889.32292.4667.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย10,538.5637,964.00-260.2 %0.03,075.901,423.0053.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย4,658.2111,000.77-136.2 %0.0946.40516.8045.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย6,673.414,252.0036.3 %5.01,480.40477.0667.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย5,621.502,872.7348.9 %5.01,079.4851.0195.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย3,701.263,857.00-4.2 %0.0528.01162.0969.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,761.032,754.0026.8 %5.0718.17202.0671.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย5,419.543,216.0040.7 %5.0971.94248.2874.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย7,038.632,317.4367.1 %5.0889.32515.5442.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย2,837.362,054.1727.6 %5.0451.950.00100.0 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย12,391.833,678.0070.3 %5.0667.69375.0843.8 %5.0
รจจ.หนองคาย 76,783.2335,480.0053.8 %5.0787.22271.1165.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,724.191,333.0051.1 %5.0394.89290.3426.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย4,175.963,359.2719.6 %5.0994.56579.7141.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย3,302.381,479.0055.2 %5.0489.98131.9773.1 %5.0
สปส.จ.หนองคาย5,439.934,919.879.6 %4.5813.25549.1032.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย4,325.114,021.007.0 %3.5699.16133.3580.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย1,317.3162,418.70-4,638.3 %0.0604.08283.1953.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย)18,832.759,891.7447.5 %5.01,424.03599.1357.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 141,308.2517,904.9856.7 %5.01,437.16911.8736.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2160,884.6316,592.0089.7 %5.01,496.201,380.437.7 %3.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย5,643.802,831.5249.8 %5.0235.0948.5079.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย88,445.2838,700.0056.2 %5.01,273.59471.6763.0 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย22,692.6512,246.0046.0 %5.0623.35475.0023.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย79,746.4016,502.0079.3 %5.0601.22258.7557.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย12,212.9917,207.03-40.9 %0.01,635.961,298.1620.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 3,456.291,867.0046.0 %5.0604.08252.8258.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย3,022.77999.0067.0 %5.0451.95233.1148.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย10,872.4017,860.99-64.3 %0.03,001.0514,594.85-386.3 %0.0
รวม 838,641 491,375 41.41 % 50,259 35,772 28.82 %