จังหวัดมหาสารคาม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม3,145.621,376.0056.3 %5.0467.00227.8351.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม39,403.7519,838.1649.7 %5.0211.98101.7552.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม3,332.901,630.0051.1 %5.0580.25318.1745.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม3,271.281,938.0040.8 %5.0638.1456.0291.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม21,437.4514,894.0030.5 %5.03,148.23690.1178.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ3,808.88562.0085.2 %5.0158.829.0394.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช3,794.72378.0090.0 %5.0289.408.6497.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง3,822.82537.0086.0 %5.0184.629.8294.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม5,178.372,434.0053.0 %5.0286.0657.4879.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ3,932.39895.0077.2 %5.0267.3325.7590.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน4,000.05844.0078.9 %5.0316.3874.4176.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม5,618.50921.0083.6 %5.0277.8278.0371.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก4,460.94817.0081.7 %5.0278.869.3496.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน3,916.27566.0085.5 %5.0226.479.1796.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย4,252.75617.0085.5 %5.0229.1875.0167.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย4,059.44789.0080.6 %5.0377.3293.3575.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย5,081.54921.0081.9 %5.0321.1578.4475.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม4,918.404,138.0015.9 %5.0809.28321.6560.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาเมืองมหาสารคามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0165.64211.86-27.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ2,766.63786.3071.6 %5.0485.300.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม4,032.051,856.0054.0 %5.0866.33151.7882.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม3,248.342,443.0024.8 %5.0638.12138.6178.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม3,065.161,323.0056.8 %5.03,243.74151.2795.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม9,157.834,002.2956.3 %5.02,899.46905.8868.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,674.714,232.95-58.3 %0.0490.85919.65-87.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม5,365.592,456.0054.2 %5.01,379.761,487.23-7.8 %0.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม4,215.223,223.0023.5 %5.0896.45301.8566.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม8,414.5914,573.55-73.2 %0.01,538.28614.9660.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม5,230.872,630.3849.7 %5.0809.28286.1864.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,815.26913.0049.7 %5.058.1757.002.0 %1.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม3,174.761,559.0050.9 %5.0444.9567.1784.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม3,265.43846.0074.1 %5.0562.07236.5557.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม3,883.643,240.5116.6 %5.0809.28314.5361.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม7,232.5218,980.00-162.4 %0.01,817.131,021.9143.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม8,467.0212,209.00-44.2 %0.01,629.56292.4982.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม2,604.741,805.0030.7 %5.0409.95220.0446.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม8,958.2911,051.70-23.4 %0.02,005.37119.0494.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม6,846.64890.0087.0 %5.0714.20513.0028.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม4,292.523,216.0025.1 %5.0813.17310.6961.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม5,393.486,928.00-28.5 %0.0942.39282.5370.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม6,264.922,892.0053.8 %5.01,094.50202.0081.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม6,956.323,345.1951.9 %5.0809.5173.1591.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม12,513.012,320.0081.5 %5.0714.20415.6341.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 54,962.7857,105.01-3.9 %0.0927.501,037.59-11.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม4,402.344,239.003.7 %1.5600.11328.6145.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม4,568.443,445.0024.6 %5.0559.38213.6161.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม2,995.961,819.0039.3 %5.0543.07148.6672.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม6,807.165,562.0018.3 %5.0961.39469.1551.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม3,981.541,949.0051.0 %5.0904.36367.8759.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม3,998.457,270.36-81.8 %0.0866.31452.1547.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 349,658.0613,198.8073.4 %5.01,057.38947.9410.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)26,466.3811,969.0954.8 %5.01,800.76186.3289.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 147,559.1515,247.9867.9 %5.01,345.66505.5962.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 275,888.0716,625.0078.1 %5.018,708.53456.2097.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม12,041.644,479.0062.8 %5.0249.11329.49-32.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม92,458.2353,218.0042.4 %5.01,545.651,074.5830.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม206,633.3023,719.3088.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม38,523.5724,013.9237.7 %5.0910.65364.5560.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม22,624.6968.8099.7 %5.0737.93870.28-17.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย57,739.1415,656.0072.9 %5.0803.99395.0250.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุมไม่ครบ14,976.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6,555.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม11,388.1519,645.00-72.5 %0.01,773.152,530.51-42.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 3,616.643,112.0014.0 %5.0771.26351.9854.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม3,088.411,741.0043.6 %5.0581.09208.5264.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม46,325.4018,117.4760.9 %5.05,940.423,121.7047.4 %5.0
รวม 1,033,003 464,018 55.08 % 76,894 25,900 66.32 %