จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,788.03956.0065.7 %5.0551.56135.8575.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0658.34135.3679.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์5,317.054,314.0018.9 %5.0833.37291.3365.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์3,865.730.00100.0 %5.0719.3019.6297.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์27,842.4810,364.9062.8 %5.08,896.25814.5490.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์4,946.731,170.0076.3 %5.0312.8538.9587.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ4,366.81804.0081.6 %5.0323.2967.3679.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด5,269.341,281.0075.7 %5.0237.0052.8677.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย4,486.43785.0082.5 %5.0200.6934.1583.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์3,908.15601.0084.6 %5.0387.3867.8982.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี4,936.97801.0083.8 %5.0401.5367.3683.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง4,979.25243.0095.1 %5.0402.0965.8983.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก3,942.45458.0088.4 %5.0248.3950.8779.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง4,095.99747.0081.8 %5.0377.008.3097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์4,236.93775.0081.7 %5.0147.428.1294.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง4,047.68633.0084.4 %5.0293.7050.8982.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์14,398.055,266.5563.4 %5.01,303.10897.4731.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์5,079.704,180.0017.7 %5.01,080.60730.0032.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 712,587.543,659.8170.9 %5.0880.55563.5036.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,683.374,173.32-13.3 %0.0795.44605.0723.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์3,332.571,023.0069.3 %5.0548.13284.0348.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์5,618.343,109.0044.7 %5.01,289.85925.4528.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,886.735,810.94-208.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์5,916.402,876.0551.4 %5.01,574.99588.7862.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์4,743.973,381.0028.7 %5.01,183.52120.3489.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์7,287.5213,649.24-87.3 %0.01,403.95137.7590.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์4,103.152,702.6534.1 %5.0909.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์1,237.67352.0071.6 %5.057.0216.3671.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์3,610.86864.5076.1 %5.0738.29117.0984.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,089.46990.0068.0 %5.0586.26404.3231.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,964.903,024.0023.7 %5.0890.52195.8578.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์5,948.1862,223.00-946.1 %0.01,565.121,909.50-22.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์8,507.957,170.0015.7 %5.01,194.69294.5275.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์3,986.622,530.0036.5 %5.0736.19429.4041.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์6,848.4211,495.40-67.9 %0.01,403.9590.8093.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์4,531.024,120.009.1 %4.5871.40108.2287.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์4,636.142,600.5043.9 %5.0890.52625.8729.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์6,135.000.00100.0 %5.01,080.60114.5389.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์6,476.812,541.0060.8 %5.01,238.60499.2359.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์4,800.363,646.0024.0 %5.0700.9832.7795.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์38,128.003,151.0091.7 %5.0843.97565.3033.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 118,112.8449,247.4058.3 %5.01,268.38821.1935.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,581.191,509.0057.9 %5.0491.08186.1962.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์6,296.723,071.0051.2 %5.0814.45401.8550.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,980.791,069.5064.1 %5.0546.88318.6341.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์6,639.024,632.8430.2 %5.01,274.17660.9348.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์4,490.642,790.0037.9 %5.0947.49328.3665.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์7,980.546,520.5018.3 %5.0985.52222.1177.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)85,711.167,991.7090.7 %5.02,059.79592.0571.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 144,735.7918,743.0158.1 %5.02,071.91742.9764.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 244,748.4110,817.1075.8 %5.01,007.51525.9547.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 357,665.0911,465.8280.1 %5.01,304.60218.5083.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์13,719.379,326.7132.0 %5.0377.06246.2934.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี54,225.7311,211.0079.3 %5.0820.24443.6545.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง46,098.5210,592.0177.0 %5.0795.01320.1359.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์90,355.1145,230.0049.9 %5.01,579.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง29,989.795,112.0083.0 %5.01,048.96982.306.4 %3.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์35,009.6116,761.0052.1 %5.0888.80848.664.5 %2.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง39,465.71831.3797.9 %5.0865.80337.3061.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์19,380.8123,996.96-23.8 %0.01,992.852,211.47-11.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 4,123.663,476.7215.7 %5.0795.36570.9528.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์3,030.092,453.0019.0 %5.0567.15315.4744.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์55,126.4117,038.9869.1 %5.07,244.854,936.1531.9 %5.0
รวม 1,023,035 442,359 56.76 % 66,016 28,397 56.99 %