จังหวัดสกลนคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,538.981,223.0051.8 %5.0531.7258.6689.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร18,886.685,896.0068.8 %5.0191.5799.6548.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร7,219.588,368.00-15.9 %0.0110.0851.1053.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร3,331.091,471.0055.8 %5.0816.96142.3382.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร3,375.55360.0089.3 %5.0466.02100.3178.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร18,103.2815,448.0014.7 %5.02,756.57668.4275.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน3,445.69336.0090.2 %5.0251.3966.4473.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร5,813.051,060.0081.8 %5.0320.24103.2767.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน4,164.241,050.0074.8 %5.0473.22121.3174.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน4,023.73693.0082.8 %5.0393.1871.5681.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม4,165.66780.0081.3 %5.0280.6774.7673.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ4,816.14394.0091.8 %5.0153.1514.4690.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส7,044.17720.0089.8 %5.0414.6072.8682.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว841.271.0099.9 %5.0141.9814.6589.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์3,612.55376.0089.6 %5.0348.1614.6395.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์4,441.22563.0087.3 %5.0191.2216.7891.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ3,904.11603.0084.6 %5.0274.4074.1073.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง5,188.18411.0092.1 %5.0394.5082.0779.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว3,568.95260.0092.7 %5.0398.2555.3486.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย1,094.48760.0030.6 %5.0319.2767.7778.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย5,417.25356.0093.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า5,213.04480.0090.8 %5.0401.081.0099.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร3,817.733,853.97-0.9 %0.0931.03900.093.3 %1.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร4,388.802,169.0050.6 %5.01,102.20654.2740.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร3,218.201,086.0066.3 %5.0778.92270.9965.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร3,817.73658.0082.8 %5.0691.17627.839.2 %4.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร3,798.673,906.00-2.8 %0.0969.07855.5011.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร4,512.501,120.0075.2 %5.0759.87456.0040.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร9,274.504,714.0049.2 %5.01,634.671,605.501.8 %0.5
ส.ป.ก. สกลนคร4,651.863,366.0027.6 %5.01,292.36260.5779.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร9,565.209,303.022.7 %1.01,100.22377.1765.7 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร43,663.5973,453.70-68.2 %0.0520.62747.00-43.5 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)11,393.0919,450.06-70.7 %0.03,872.986,089.85-57.2 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร6,893.102,149.5068.8 %5.0969.08227.0576.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร5,743.627,771.50-35.3 %0.089.2174.0617.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,195.14945.0020.9 %5.063.140.9098.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร3,717.51859.0076.9 %5.0632.7098.4884.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร3,448.44976.0071.7 %5.0664.83163.2275.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร3,482.653,249.006.7 %3.0874.00464.3446.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร10,655.355,116.0052.0 %5.01,597.591,315.8517.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร6,039.417,499.00-24.2 %0.01,383.86766.9744.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร4,418.191,705.0061.4 %5.01,082.81475.0056.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร5,064.379,397.00-85.6 %0.0950.8056.8494.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร16,758.6314,067.0216.1 %5.02,863.252,669.906.8 %3.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร12,088.663,070.0074.6 %5.0835.95586.1629.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร4,153.352,649.9736.2 %5.01,121.21191.6582.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร5,026.306,221.00-23.8 %0.01,292.23198.5584.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร6,584.283,450.2047.6 %5.01,444.47218.6484.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร3,496.583,799.88-8.7 %0.0556.8043.6292.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร12,709.694,432.2565.1 %5.0874.00734.1916.0 %5.0
รจจ.สกลนคร 88,170.99103,704.00-17.6 %0.01,266.67760.8839.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร2,530.37892.0064.7 %5.0569.75274.7651.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร5,304.663,297.6637.8 %5.0969.07684.6029.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร11,782.75995.0091.6 %5.0683.84215.1268.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร6,878.584,530.6434.1 %5.0985.84511.9648.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร6,667.124,015.0039.8 %5.01,795.72235.7886.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร33,376.5022,245.1733.4 %5.0899.26326.8563.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2343,737.515,665.0087.0 %5.02,400.60263.8989.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 127,904.6512,072.0056.7 %5.01,528.74763.2550.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 245,409.1117,672.8361.1 %5.02,636.39620.4176.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 332,769.0515,503.5652.7 %5.0340.94586.34-72.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร4,829.943,205.4133.6 %5.0286.74720.23-151.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร105,123.6847,983.0054.4 %5.01,895.54519.8572.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร91,026.7712,928.0085.8 %5.0794.27625.5821.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม16,997.9615,308.169.9 %4.5853.83837.231.9 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน167,375.8016,350.0090.2 %5.01,162.09397.2565.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร11,475.1619,774.00-72.3 %0.02,151.612,065.854.0 %2.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 3,380.082,905.0014.1 %5.0835.97523.9437.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร3,496.031,249.0064.3 %5.0702.86268.2361.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร49,593.6815,267.9069.2 %5.05,566.304,403.3520.9 %5.0
รวม 1,091,616 567,609 48.00 % 68,903 38,707 43.82 %