จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,582.481,003.0061.2 %5.0454.5494.8379.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม339,167.6618,653.9994.5 %5.02,083.43260.6787.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม3,733.922,333.0037.5 %5.0322.58190.2141.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม3,516.782,548.0027.5 %5.0625.25212.1966.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม29,493.5714,040.0052.4 %5.02,755.04888.2067.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน7,962.38429.0094.6 %5.0542.6378.0585.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม5,763.26531.0090.8 %5.0285.1280.5771.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก4,598.58315.0093.2 %5.0514.87106.9179.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า4,480.72276.0093.8 %5.0313.7021.8993.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก6,140.39364.0094.1 %5.0281.6220.3792.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง6,272.97769.0087.7 %5.0399.18123.8869.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร5,432.16712.0086.9 %5.0270.47117.7756.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม5,835.09741.0087.3 %5.0351.7491.4574.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์4,490.50285.0093.7 %5.0261.4221.8091.7 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม19,857.8628,204.00-42.0 %0.02,013.82446.5077.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 4,280.995,513.10-28.8 %0.0758.36627.0017.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,704.311.00100.0 %5.0397.02228.0042.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม2,722.991,300.5052.2 %5.0382.62100.3673.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,756.091,286.0053.3 %5.0544.22156.7571.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม4,400.881,666.0062.1 %5.01,005.56945.396.0 %3.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม5,790.471,767.0069.5 %5.0644.26403.1237.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม5,292.641,078.0079.6 %5.0542.46329.5439.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม7,296.08437.8994.0 %5.01,842.271,190.9935.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม4,033.43234.0094.2 %5.0718.61312.8356.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม4,554.193,911.4014.1 %5.01,233.731,550.41-25.7 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม4,314.912,317.0046.3 %5.0774.05123.5084.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม8,887.5521,139.36-137.9 %0.0986.52242.9775.4 %5.0
ท่าอากาศยานนครพนม117,663.6085,700.5427.2 %5.0591.44218.8563.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม3,357.511,670.0050.3 %5.0777.37638.5017.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,149.871.0099.9 %5.024.9133.88-36.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม1,771.86817.0053.9 %5.054.28201.96-272.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม3,143.11993.0068.4 %5.0682.2986.3887.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม3,270.001,266.0061.3 %5.0606.23328.0945.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม4,434.073,176.0028.4 %5.0815.41490.7039.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครพนม60,020.644,239.8192.9 %5.020,268.771,565.6392.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม4,293.046,670.00-55.4 %0.0986.54230.8576.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม5,306.43253.0095.2 %5.01,024.58253.0175.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม11,581.2812,393.00-7.0 %0.01,975.38217.1489.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม12,009.571,713.0085.7 %5.01,278.19809.7836.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม5,326.314,711.0011.6 %5.0853.44499.7041.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม5,338.944,660.0012.7 %5.0861.86712.5017.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม5,634.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5948.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม3,104.543,600.68-16.0 %0.0587.21100.7282.8 %5.0
สพ.นครพนม56,631.109,012.0084.1 %5.0778.15670.3713.9 %5.0
รจก.นครพนม 108,030.0175,353.0030.2 %5.01,490.171,027.7631.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม5,034.403,240.1435.6 %5.0853.44152.9582.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม4,715.694,333.008.1 %4.0986.55819.6016.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม3,539.262,165.0038.8 %5.0568.17270.9552.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม5,017.874,690.986.5 %3.0796.39707.1011.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม1,522.582,203.00-44.7 %0.0720.33128.3582.2 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม3,792.308,027.80-111.7 %0.0661.06660.400.1 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)10,029.6210,520.89-4.9 %0.0443.43675.35-52.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 125,640.6710,873.3657.6 %5.01,322.14387.4070.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 266,859.2711,688.1882.5 %5.01,519.92740.8851.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม29,969.763,867.9687.1 %5.0313.14461.01-47.2 %0.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม60,512.0942,666.0029.5 %5.01,147.68219.5480.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง28,672.7513,672.0052.3 %5.0890.97735.6817.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม84,327.429,506.8088.7 %5.0721.13572.3920.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม10,064.0721,092.00-109.6 %0.01,756.361,837.87-4.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 3,182.432,773.0012.9 %5.0663.25313.5552.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม4,046.541,697.0058.1 %5.0549.18276.5649.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,259,722 481,101 61.81 % 68,874 26,012 62.23 %