จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร3,023.911,329.0056.1 %5.0420.0557.5886.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร32,594.5913,112.1259.8 %5.081.05223.33-175.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร3,044.942,052.0032.6 %5.0515.13143.7072.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร4,190.162,700.0035.6 %5.0648.2497.9684.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร23,066.5316,421.1628.8 %5.02,816.07446.5084.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหาร6,593.871.00100.0 %5.0394.94109.0372.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย4,110.49543.0086.8 %5.0207.1865.7268.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล4,100.42520.0087.3 %5.0232.8366.6371.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี4,119.73544.0086.8 %5.0333.7632.8190.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง3,933.32244.0093.8 %5.0266.5053.8279.8 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร34,044.6946,778.12-37.4 %0.04,333.08265.0793.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร4,475.963,465.0022.6 %5.01,066.60987.847.4 %3.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,772.091,791.0035.4 %5.0458.0836.1092.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร4,332.892,931.0032.4 %5.01,009.55215.6578.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร3,322.213,962.00-19.3 %0.0610.19311.1849.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร3,643.871,467.0059.7 %5.0591.20326.8044.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร3,833.572,795.0027.1 %5.0838.401,319.10-57.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร2,454.273,154.00-28.5 %0.0489.64394.2519.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร5,678.384,012.3029.3 %5.01,408.86237.5083.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 4,499.492,240.0050.2 %5.0895.45142.6884.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร13,881.889,579.9531.0 %5.01,142.66560.6050.9 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร3,380.601,593.0052.9 %5.0629.20460.7526.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร1,771.531,469.0017.1 %5.049.632.8594.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร3,410.62544.0084.0 %5.0648.2250.0392.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร3,291.21905.2872.5 %5.0515.13310.5739.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร4,653.394,600.001.1 %0.5914.47296.2467.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร15,066.8139,719.26-163.6 %0.01,370.852,371.61-73.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร6,225.094,159.0033.2 %5.01,275.77195.0484.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร3,749.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร7,639.3011,600.97-51.9 %0.01,694.1349.9397.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร3,581.512,144.0040.1 %5.0667.23570.0014.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร4,190.343,369.0019.6 %5.0971.49491.3649.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร4,009.552,208.2244.9 %5.0762.34201.4073.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร6,442.362,051.0068.2 %5.0933.46362.0561.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร3,115.443,298.07-5.9 %0.0477.0763.3686.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร35,123.892,539.0092.8 %5.0664.15287.8556.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร49,770.0032,162.4335.4 %5.0824.52722.0212.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,896.952,355.0018.7 %5.0458.0898.1078.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร4,828.765,038.00-4.3 %0.01,161.65517.4755.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร3,101.641,483.0052.2 %5.0534.15259.3451.4 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร5,441.502,690.2550.6 %5.0838.41434.2448.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร4,428.281,077.0075.7 %5.0686.280.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร11,814.0511,463.403.0 %1.53,310.48317.7790.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร11,754.602,464.0079.0 %5.01,347.79140.7689.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร70,124.7912,444.8282.3 %5.01,711.30665.4361.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร1,833.076,338.69-245.8 %0.0310.73210.9032.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร35,477.0827,798.4021.6 %5.0377.950.9599.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร134,118.6334,433.3474.3 %5.0760.31332.5056.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย25,644.7911,200.0056.3 %5.0605.61396.9734.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร6,980.6923,492.30-236.5 %0.01,623.581,722.27-6.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 3,787.442,503.0033.9 %5.0648.2298.7084.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร3,368.631,371.0059.3 %5.0420.06166.0160.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร20,819.7012,300.0040.9 %5.03,981.474,411.90-10.8 %0.0
รวม 669,810 390,456 41.71 % 49,933 22,303 55.33 %