จังหวัดเชียงใหม่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ3,742.233,117.5016.7 %5.02,100.6988.7395.8 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 364,693.1347,124.7427.2 %5.0168.42506.09-200.5 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่2,837.5434.0098.8 %5.0825.22184.3577.7 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่69,825.4147,124.7432.5 %5.0271.37209.6922.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่65,953.899,065.2586.3 %5.0152.53110.5627.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่13,073.497,621.8041.7 %5.059.6533.6943.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่3,033.0716,762.26-452.6 %0.044.310.00100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่22,232.8115,430.5630.6 %5.02,023.23226.6288.8 %5.0
สำนักงานคลังเขต 53,167.042,174.6431.3 %5.01,535.0766.5995.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่3,700.461.00100.0 %5.01,129.4745.7496.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 843,030.8718,329.0057.4 %5.03,588.98197.6094.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 120,315.5912,081.2140.5 %5.05,267.69978.5081.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 210,311.743,026.7070.6 %5.02,739.58321.1088.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง18,572.741,483.5092.0 %5.0266.11103.2461.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย3,910.821,135.0071.0 %5.0213.2566.7768.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด3,526.291,150.0067.4 %5.0246.1932.8386.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม4,136.011,177.0071.5 %5.0258.12103.5559.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง3,985.591,001.0074.9 %5.0403.90131.1067.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง4,320.441,186.0072.5 %5.0645.6334.6994.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว8,790.88461.0094.8 %5.0520.660.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว3,387.63387.0088.6 %5.0438.2682.9181.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง3,689.85286.0092.2 %5.0546.49104.5080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ3,850.88404.0089.5 %5.0453.490.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย3,701.64485.0086.9 %5.04,008.96124.2896.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 19,498.534,642.0051.1 %5.0374.7957.9584.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 27,994.552,487.0068.9 %5.0336.6989.3073.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง4,526.57805.0082.2 %5.0276.9677.4372.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี4,443.781,032.0076.8 %5.0229.0959.6574.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง968.591,144.00-18.1 %0.0300.3591.8169.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง4,122.80632.0084.7 %5.0350.9889.4574.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า3,710.17718.0080.6 %5.0479.82123.6874.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด3,984.21755.0081.1 %5.0384.0195.0075.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย3,516.45196.0094.4 %5.0678.93171.0074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ3,680.98430.0088.3 %5.0330.8285.5074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม3,561.41390.0089.0 %5.0708.25114.1483.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง3,680.98420.0088.6 %5.0240.841.9599.2 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 38,070.825,007.0838.0 %5.01,057.20239.5977.3 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่3,816.973,165.6017.1 %5.01,120.2765.3994.2 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว3,332.021,205.0063.8 %5.0708.07165.4676.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 58,658.006,902.8520.3 %5.01,517.29611.8059.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่9,399.3111,670.50-24.2 %0.02,650.751,915.0627.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่4,364.914,363.150.0 %0.51,260.13221.8482.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่7,870.581,650.0079.0 %5.01,195.931,246.43-4.2 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1013,118.042,768.0078.9 %5.01,953.60547.7172.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่3,984.621,817.0054.4 %5.0840.86432.0548.6 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 146,107.0151,052.66-10.7 %0.013,128.102,863.2578.2 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,820.49906.2550.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่1,102.92658.0040.3 %5.0920.30583.5936.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่5,197.713,889.0025.2 %5.01,624.794,000.00-146.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 55,636.044,105.6027.2 %5.02,467.04549.0477.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 69,985.7415,071.78-50.9 %0.02,449.45614.4174.9 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 44,583.3429,541.3833.7 %5.02,334.48471.3579.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่5,586.555,646.53-1.1 %0.02,702.16306.1688.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่4,313.535,214.00-20.9 %0.0795.521,204.03-51.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่11,281.478,067.9928.5 %5.03,392.381,830.3946.0 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่4,480.06988.0077.9 %5.01,357.67353.2574.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 14,741.362,956.2637.6 %5.02,139.902,242.47-4.8 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่20,797.6862,221.85-199.2 %0.03,620.57606.5983.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 17,550.5826,503.00-51.0 %0.05,682.136,584.35-15.9 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)6,470.868,507.00-31.5 %0.02,485.71969.0061.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่3,866.991,097.0071.6 %5.01,015.3899.7590.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 5,924.264,703.0020.6 %5.01,566.88120.6592.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)14,177.1525,051.01-76.7 %0.04,263.51441.7589.6 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ26,840.8414,847.4644.7 %5.0423.07254.1839.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)3,265.602,189.4033.0 %5.036.801.0097.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่4,248.261,379.0067.5 %5.0641.0162.0590.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่5,316.832,328.0056.2 %5.01,072.43345.0967.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่3,014.41400.0086.7 %5.0882.27415.3852.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่19,644.4686,761.00-341.7 %0.02,251.422,131.325.3 %2.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบ20,876.97ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ640.39ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่7,610.062,520.0066.9 %5.01,300.62253.4180.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่18,745.5815,893.0015.2 %5.04,216.0264.6098.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่17,734.323,176.0082.1 %5.01,528.81612.0960.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่5,336.481,599.8670.0 %5.01,471.76928.5636.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่6,445.712,666.0058.6 %5.02,126.75402.1181.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่6,942.694,849.5930.1 %5.02,309.37686.2670.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่4,375.006,916.00-58.1 %0.01,376.68132.7290.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่46,934.0217,715.4862.3 %5.01,224.20439.9264.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่19,889.6311,004.0044.7 %5.0846.24349.8058.7 %5.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 175,715.09154,684.0012.0 %5.02,737.161,764.1035.5 %5.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 62,036.6912,098.2080.5 %5.01,618.88617.7961.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 517,085.5413,870.5018.8 %5.03,298.671,569.1652.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,832.201,060.0062.6 %5.0825.22140.5683.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่5,908.861,740.0070.6 %5.01,357.67509.4862.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่4,006.32700.0082.5 %5.01,110.46551.0050.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่8,910.416,340.0028.8 %5.02,783.871,098.2060.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่4,048.271,383.0265.8 %5.01,225.46188.6484.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่5,423.5320,557.87-279.0 %0.01,699.95798.7653.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่13,232.589,835.9825.7 %5.0953.98710.1525.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6106,889.568,784.2491.8 %5.01,724.36530.2569.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)8,272.313,713.0055.1 %5.04,340.00210.2195.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 124,444.026,620.0072.9 %5.02,511.01180.1992.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 239,612.49238.6899.4 %5.04,819.31536.4388.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 313,326.017,221.6045.8 %5.02,147.35960.4055.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 482,980.3015,956.8880.8 %5.01,026.41384.4162.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 570,772.3516,923.3176.1 %5.02,933.65612.5079.1 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่36,999.5511,604.0068.6 %5.0474.95202.3557.4 %5.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์12,999.278,935.7231.3 %5.0429.99328.4423.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 84,466.368,106.14-81.5 %0.0488.38229.3653.0 %5.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร19,402.506,703.0065.5 %5.0484.68267.5344.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่69,511.2129,196.0058.0 %5.01,463.991,354.757.5 %3.5
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่24,999.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,101.86185.2583.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง19,037.7411,894.0037.5 %5.01,133.96388.8465.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ3,340.241,867.0044.1 %5.0845.14232.8272.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง84,225.209,500.9988.7 %5.01,530.56492.9067.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่98,016.9057,480.0041.4 %5.02,067.06745.7763.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง10,087.933,432.0066.0 %5.0962.26302.9568.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่151,737.0939,628.0073.9 %5.01,396.45171.3487.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่39,693.3328,681.0027.7 %5.02,773.741,046.3562.3 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่44,815.6822,231.6250.4 %5.012,577.111,392.2388.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่33,132.9331,720.004.3 %2.01,835.14434.1576.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 3,409.261,576.0053.8 %5.01,630.3096.2094.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่100,511.3063,005.6537.3 %5.04,098.093,006.8626.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 5,674.076,371.00-12.3 %0.01,338.65873.0534.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)8,156.5141,899.00-413.7 %0.02,695.23540.0880.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่4,917.476,045.00-22.9 %0.01,978.96135.7093.1 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)2,964.97662.0077.7 %5.01,756.320.9599.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่3,707.181,380.0062.8 %5.0939.31687.9426.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 572,657.1049,277.4732.2 %5.021,006.988,491.2059.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่99,401.0926,593.5773.2 %5.017,198.4021,083.29-22.6 %0.0
รวม 2,486,603 1,422,284 42.80 % 239,653 96,135 59.89 %