จังหวัดลำพูน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0203.5140.7180.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน64,522.5736,161.0044.0 %5.0103.6082.5820.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน4,262.993,434.8519.4 %5.0525.2636.8393.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน3,414.771,645.0051.8 %5.0696.430.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน15,179.4910,609.6030.1 %5.03,073.44416.6886.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง4,606.75542.0088.2 %5.0180.9633.7281.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง4,534.75345.0092.4 %5.0394.5184.2678.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน4,954.072,612.0047.3 %5.0303.3455.9881.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา3,694.32619.0083.2 %5.0213.860.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ14,995.48464.0096.9 %5.0223.4732.9685.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง4,497.97776.0082.7 %5.0193.4632.5183.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง3,888.211,281.0067.1 %5.0276.9942.2884.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้4,841.20773.0084.0 %5.0548.6954.3590.1 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 25,791.864,716.4018.6 %5.0493.5120.6695.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน5,152.475,504.82-6.8 %0.01,019.71617.3639.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน4,018.353,042.0024.3 %5.0924.60426.1853.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,303.381,327.0069.2 %5.0658.38122.9081.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน3,035.45742.0075.6 %5.0347.84336.233.3 %1.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน4,544.042,737.0039.8 %5.0544.311,325.94-143.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน2,535.212,830.00-11.6 %0.0446.30502.78-12.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,949.532,937.2540.7 %5.01,228.86618.7949.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน4,322.071,697.0060.7 %5.0943.65292.3669.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนไม่ครบ12,228.96ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ203.57ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน3,638.022,437.0033.0 %5.0791.52129.2083.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน2,156.665,683.00-163.5 %0.050.662.8594.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน3,369.81689.0079.6 %5.0712.1664.6090.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน3,042.941,201.0060.5 %5.0525.41289.1445.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน4,930.643,617.0026.6 %5.0615.10346.1943.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน6,315.262,768.5056.2 %5.01,323.961,476.68-11.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน5,676.181,920.0066.2 %5.01,228.89781.0536.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน4,826.024,224.0012.5 %5.0696.4463.4390.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน6,350.2111,302.63-78.0 %0.01,323.9666.4695.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน4,812.152,676.0044.4 %5.0696.41237.5065.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน1,747.034,169.80-138.7 %0.0848.57351.5058.6 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน6,208.594,155.0033.1 %5.01,152.82304.3573.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน3,829.422,178.2143.1 %5.0810.35217.8873.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน4,548.063,305.5027.3 %5.0639.3966.4389.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน12,097.183,528.0070.8 %5.0458.37154.8566.2 %5.0
รจจ.ลำพูน 72,242.5754,220.0024.9 %5.01,110.68809.5927.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน2,972.2548.0098.4 %5.0468.2486.3681.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน5,418.052,881.0046.8 %5.0753.48217.3871.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน9,376.741,795.0080.9 %5.0601.36257.1757.2 %5.0
สปส.จ.ลำพูน6,323.136,446.00-1.9 %0.01,152.82349.0869.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน3,628.802,491.8631.3 %5.0696.4362.0091.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน12,402.902,169.0082.5 %5.0772.50253.5967.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 142,328.3715,049.9964.4 %5.01,070.86382.6864.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 262,124.4613,078.4478.9 %5.01,441.80435.4269.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน4,924.263,962.0019.5 %5.0456.05358.5221.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน70,895.3931,037.3956.2 %5.01,319.15251.7880.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน67,717.856,622.7290.2 %5.0750.40300.6859.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 30,431.627,214.0076.3 %5.0615.33273.4055.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง19,026.129,440.0050.4 %5.0604.17218.5063.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน12,136.5915,228.00-25.5 %0.01,419.6090.0793.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 10,498.113,459.0267.1 %5.0734.47312.5057.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูนไม่ครบ864.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ188.55ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน43,607.8915,812.0063.7 %5.04,293.022,655.0838.2 %5.0
รวม 721,648 329,605 54.33 % 43,679 17,044 60.98 %