จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี3,597.07797.0077.8 %5.0294.7385.2371.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี5,474.955,182.625.3 %2.5922.21146.9384.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี3,216.491,764.0045.2 %5.0503.9157.3388.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 116,627.0714,525.7412.6 %5.02,538.41518.7079.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 241,527.9535,339.9214.9 %5.06,014.65874.0085.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5,893.242,724.0053.8 %5.0465.6751.0189.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว5,508.612,083.0062.2 %5.0351.6562.5582.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก4,634.821,467.0068.3 %5.0304.6952.1282.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 16,688.425,507.5217.7 %5.0519.0390.6482.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 24,821.432,208.0054.2 %5.0276.8666.5076.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี5,040.353,300.7034.5 %5.0473.4576.0083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา6,333.981,890.0070.2 %5.0506.40114.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ4,972.43646.0087.0 %5.0354.3676.0078.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 15,236.217,491.67-43.1 %0.0998.11620.9437.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 25,351.428,421.78-57.4 %0.01,276.08547.7957.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี5,511.363,056.0044.6 %5.0922.05652.2029.3 %5.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 15,139.344,777.867.0 %3.5892.01336.3462.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,495.311,587.0054.6 %5.0503.81296.9241.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี3,708.781,031.0072.2 %5.0332.56434.66-30.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี4,974.984,755.244.4 %2.0979.10765.0121.9 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์15,158.457,820.0048.4 %5.01,898.951,271.7233.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 15,542.9910,535.19-90.1 %0.01,723.11715.9058.5 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 21,127.06175,524.00-730.8 %0.06,577.961,352.2479.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 15,648.0910,399.00-84.1 %0.06,251.142,285.3363.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี2,124.892,764.00-30.1 %0.0380.40540.82-42.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี5,206.175,732.40-10.1 %0.0975.41491.2149.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี4,059.412,787.0031.3 %5.0770.13252.3267.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี9,659.1321,537.34-123.0 %0.01,188.27266.7877.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)8,400.555,020.5040.2 %5.02,229.87208.0790.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี4,079.373,905.004.3 %2.0807.96433.8346.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี3,086.491,673.0045.8 %5.0598.730.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี4,039.881,642.0059.4 %5.0500.01385.1323.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี4,059.646,759.54-66.5 %0.0731.89242.9966.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี6,380.9324,279.00-280.5 %0.01,125.891,537.87-36.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี4,093.5313,818.53-237.6 %0.0465.67373.0419.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี4,031.432,336.0042.1 %5.0446.65189.1157.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี7,310.4420,546.06-181.1 %0.01,644.66103.8793.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี14,184.9014,264.00-0.6 %0.01,437.54885.0038.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี12,100.311,048.0091.3 %5.0503.70288.8942.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี4,812.943,473.0027.8 %5.0712.87291.7259.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี5,358.962,145.0060.0 %5.0826.97158.1280.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี5,580.572,638.5052.7 %5.0750.91420.1344.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี4,465.334,863.00-8.9 %0.0541.7335.1393.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี14,988.018,016.0046.5 %5.0580.80415.1528.5 %5.0
รจจ.ปทุมธานี 61,038.6755,878.408.5 %4.0774.52904.02-16.7 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 143,578.3092,372.5335.7 %5.01,213.5220,243.25-1,568.1 %0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี40,232.1823,394.3041.9 %5.0557.97473.0015.2 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง49,115.6628,829.2241.3 %5.0805.77317.2560.6 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 29,190.63303.6099.0 %5.01,048.31526.3549.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 111,405.9122,752.00-99.5 %0.02,414.162,244.027.0 %3.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี3,750.531,472.0060.8 %5.0351.78290.0617.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี6,959.667,124.90-2.4 %0.01,283.36378.3870.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี5,059.464,369.6813.6 %5.0769.92411.5846.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี21,303.0718,881.0011.4 %5.02,500.38646.2274.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี6,287.923,691.0041.3 %5.0617.80520.0815.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต36,913.3191,440.00-147.7 %0.02,052.81639.3168.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี3,079.7314,111.47-358.2 %0.0617.79206.5866.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 127,963.6016,200.0042.1 %5.01,005.48115.9588.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 222,722.3713,039.6842.6 %5.01,072.49377.6164.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)37,715.0017,738.2753.0 %5.01,765.02594.2666.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี3,054.275,591.00-83.1 %0.0423.67332.1221.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี154,524.8121,204.0086.3 %5.01,287.82688.8946.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 86,846.3949,444.0043.1 %5.01,419.38676.4052.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี19,425.3731,774.36-63.6 %0.0439.26359.1018.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี4,197.7824,672.00-487.7 %0.01,185.22852.0028.1 %5.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี401,934.63194,720.0051.6 %5.08,948.701,288.0785.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0574.52161.6871.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 3,743.453,875.70-3.5 %0.0674.84245.1663.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี3,027.28972.0067.9 %5.0313.54238.8623.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี22,231.148,576.1661.4 %5.06,051.653,729.0338.4 %5.0
รวม 1,528,555 1,214,509 20.55 % 93,271 56,529 39.39 %