จังหวัดลำปาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง2,815.441,189.0057.8 %5.0588.43111.7381.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง22,769.5418,780.0017.5 %5.071.75158.98-121.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง6,620.414,480.5032.3 %5.071.590.00100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง3,125.141,796.0042.5 %5.0740.56146.2080.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง3,473.601,813.0047.8 %5.0854.6654.5093.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง13,877.2414,711.00-6.0 %0.03,402.80945.2572.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง5,551.563,320.0040.2 %5.0533.3895.9582.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ5,734.12969.0083.1 %5.0296.979.9196.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา5,019.42550.0089.0 %5.0273.0646.2083.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร4,036.39573.0085.8 %5.0223.1467.6569.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ3,947.28469.0088.1 %5.0260.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน3,942.57605.0084.7 %5.0484.4543.7691.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ3,807.35346.0090.9 %5.0239.552.9598.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว3,914.25666.0083.0 %5.0440.5033.3092.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม3,908.16650.0083.4 %5.0240.7364.5373.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก4,089.09436.0089.3 %5.0449.9910.0597.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ3,953.95523.0086.8 %5.0478.75103.4278.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง8,400.887,463.3811.2 %5.01,634.311,936.10-18.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง4,837.263,042.0037.1 %5.01,273.01698.0545.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง3,535.221,749.0050.5 %5.0835.64405.4151.5 %5.0
สำนักชลประทานที่ 215,089.8921,033.00-39.4 %0.05,207.363,497.9532.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง3,076.721,045.0066.0 %5.0683.51694.19-1.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง6,631.242,022.0069.5 %5.01,577.25803.7049.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง2,886.484,334.00-50.1 %0.0569.671,007.00-76.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง6,021.731,244.0079.3 %5.01,748.41508.1570.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง4,164.002,361.0043.3 %5.01,082.85183.2083.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง11,090.1614,549.00-31.2 %0.02,166.76290.0086.6 %5.0
ท่าอากาศยานลำปาง96,611.73136,059.02-40.8 %0.0452.18101.2577.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง4,590.595,827.01-26.9 %0.01,503.64117.0092.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง5,444.563,887.0028.6 %5.01,482.19545.3063.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง16,917.0113,539.0020.0 %5.06,108.144,623.5524.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง4,990.524,388.4812.1 %5.02,161.5516.4999.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง3,539.642,282.0035.5 %5.0221.332.8598.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง4,648.25720.0084.5 %5.01,139.9059.8594.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง3,333.97293.0091.2 %5.0721.551,055.45-46.3 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง3,842.804,862.00-26.5 %0.0930.72511.5045.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง7,157.9552,559.99-634.3 %0.01,672.351,809.10-8.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง6,770.196,735.000.5 %0.52,004.24761.4462.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง4,302.512,951.0031.4 %5.0911.71145.3584.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง6,455.7410,624.92-64.6 %0.01,294.10137.7789.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง24,496.1312,762.0047.9 %5.02,167.82232.0089.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง4,620.225,933.00-28.4 %0.01,158.91545.4952.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง4,721.42548.0088.4 %5.01,177.93401.9565.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง4,343.413,313.0023.7 %5.01,101.87279.5974.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง5,468.183,903.9528.6 %5.01,482.19606.4259.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง4,492.103,879.0013.6 %5.01,006.7979.4992.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง48,526.086,872.0085.8 %5.0733.56239.2067.4 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง9,937.917,920.0020.3 %5.0529.82644.79-21.7 %0.0
รจก.ลำปาง 70,791.0343,559.6838.5 %5.01,264.97596.3352.9 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 40,471.9930,998.0123.4 %5.0979.54515.6347.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง2,954.941,102.0062.7 %5.0328.44119.9963.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง3,957.922,552.0035.5 %5.0529.23323.8738.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง31,816.5019,592.0138.4 %5.01,760.41627.0064.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง3,870.781,749.0054.8 %5.0797.59167.9778.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง5,376.146,944.00-29.2 %0.01,463.16418.9571.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง4,830.343,543.0026.7 %5.01,082.85381.6264.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง4,050.684,557.00-12.5 %0.01,063.83472.4555.6 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ4,654.668,215.00-76.5 %0.0796.7871.2591.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง38,471.495,035.6286.9 %5.01,515.80287.4281.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 140,496.7317,524.0056.7 %5.01,703.80641.5962.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 280,923.5610,352.0087.2 %5.0676.73435.4435.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 314,037.1611,758.0416.2 %5.01,545.18390.3574.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง316.616,348.34-1,905.1 %0.0346.24427.50-23.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง44,817.7751,765.00-15.5 %0.01,237.111,714.10-38.6 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง63,762.4126,002.0059.2 %5.01,050.04357.3566.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง14,128.039,619.0031.9 %5.0779.91118.4384.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา62,088.1510,072.0083.8 %5.0907.95517.1043.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน21,272.8313,484.2936.6 %5.01,040.89382.9763.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง7,288.6416,560.00-127.2 %0.02,385.851,715.4028.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 4,568.064,814.00-5.4 %0.01,139.90471.4058.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง2,988.702,347.0021.5 %5.0683.51290.6257.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง30,159.648,377.7372.2 %5.07,123.026,174.9113.3 %5.0
รวม 1,039,625 717,449 30.99 % 88,263 42,454 51.90 %